Wat is in Johannes 14:2 het huis van de Vader?

Plaats reactie
Susanna
Berichten: 1043
Lid geworden op: 21 jul 2020, 21:01

Wat is in Johannes 14:2 het huis van de Vader?

Bericht door Susanna »

In het huis Mijns Vaders zijn vele woningen; anderszins zo zou Ik het u gezegd hebben; Ik ga heen om u plaats te bereiden. En zo wanneer Ik heen zal gegaan zijn, en u plaats zal bereid hebben, zo kome Ik weder en zal u tot Mij nemen, opdat gij ook zijn moogt, waar Ik ben.
Wat bedoelt Jezus met "het huis van mijn Vader"? Berwijst hij naar de tempel, de hemel, zijn eigen lichaam of iets anders? Hoewel de meest voor de hand liggende interpretatie de hemel lijkt te zijn, merkt Jezus later in Johannes 14:23 op dat Hij en de Vader zullen komen en bij de discipelen zullen wonen (wat ik begrijp als de inwoning van de Heilige Geest), waardoor ik me afvraag of Hij mogelijk iets anders bedoelde in Johannes 14:2.
Gebruikersavatar
GerefGemeente-lid
Berichten: 5742
Lid geworden op: 14 apr 2021, 23:55
Locatie: Zeeland

Re: Wat is in Johannes 14:2 het huis van de Vader?

Bericht door GerefGemeente-lid »

Volgens mij zijn de kanttekeningen duidelijk. Ik begrijp je vraag daarom eigenlijk niet zo goed. Ik heb van jongsafaan geleerd dat hiermee de hemel wordt bedoeld en ook de bekende Bijbelverklaringen wijzen daarop.
Psalm 119: 27 en 71 (berijmd)

Jeremia 6: 16a: Zo zegt de HEERE: Staat op de wegen en ziet toe, en vraagt naar de oude paden, waar toch de goede weg zij, en wandelt daarin; zo zult gij rust vinden voor uw ziel.
Zeeuw
Berichten: 10117
Lid geworden op: 19 sep 2018, 08:28

Re: Wat is in Johannes 14:2 het huis van de Vader?

Bericht door Zeeuw »

Susanna schreef: 24 mei 2023, 23:25
In het huis Mijns Vaders zijn vele woningen; anderszins zo zou Ik het u gezegd hebben; Ik ga heen om u plaats te bereiden. En zo wanneer Ik heen zal gegaan zijn, en u plaats zal bereid hebben, zo kome Ik weder en zal u tot Mij nemen, opdat gij ook zijn moogt, waar Ik ben.
Wat bedoelt Jezus met "het huis van mijn Vader"? Berwijst hij naar de tempel, de hemel, zijn eigen lichaam of iets anders? Hoewel de meest voor de hand liggende interpretatie de hemel lijkt te zijn, merkt Jezus later in Johannes 14:23 op dat Hij en de Vader zullen komen en bij de discipelen zullen wonen (wat ik begrijp als de inwoning van de Heilige Geest), waardoor ik me afvraag of Hij mogelijk iets anders bedoelde in Johannes 14:2.
De Studiebijbel geeft aan:

Met de aanduiding ‘het huis van Mijn Vader’ doelde Hij in dit verband nl. op de hemel (vgl. 2Kor.5:1). Zo zou er voor hen dan voorgoed een einde komen aan alle onrust en verwarring. Waar nog eens bij kwam, dat in het huis van Zijn Vader ‘vele woningen’ zijn (monē, lett. ‘verblijfplaats’, afgeleid van het werkwoord menō, ‘blijven’). Daarin ligt zowel de gedachte van de veelheid als die van de verscheidenheid opgesloten. Bij God is er plaats voor zeer velen (de veelheid), maar tegelijkertijd mag ieder van Zijn kinderen daarbij een eigen plaats innemen (de verscheidenheid). En van dit alles konden zij verzekerd zijn, zo hield de Here Jezus Zijn leerlingen voor: als het ánders was (ei mē, ‘zo niet’), dan had Hij dat zeker tegen hen gezegd. Zie ook de excurs 'Waar zijn de doden?'
Het valt op, dat Hij verderop in Zijn toespraak nog eens het begrip monē (zie boven) gebruikte (vs.23). Daar betrok Hij het op het komen wonen van de Vader en Hemzelf bij de gelovigen, in en door de Heilige Geest. In dat gebeuren zou Zijn woord al voorlopig in vervulling gaan (zie comm. vs.3) om straks nog des te meer werkelijkheid te worden in de hemelse heerlijkheid. M.a.w.: Ook zo gezien was er voor Zijn discipelen geen reden om nog langer verontrust te zijn.
-DIA-
Berichten: 31231
Lid geworden op: 03 okt 2008, 00:10

Re: Wat is in Johannes 14:2 het huis van de Vader?

Bericht door -DIA- »

Het hoofdstuk begint net Uw hart worde niet ontroerd enz. Hier vertroost de Heere Jezus Zijn discipelen over zijn weggaan naar de Vader. enz. Hij gaat dus naar het huis van Zijn Vader, en belooft Zijn discipelen de komst van de Heilige Geest.

Dan nu vers 2:
In het huis Mijns Vaders zijn vele woningen
huis Mijns Vaders; dat is de hemel
zijn vele woningen
Kanttekening zegt hier: blijvingen of verblijfplaatsen, dat is, daar is ruimte genoeg, niet alleen voor Mij, maar ook voor ulieden en alle gelovigen.
anderszins zo zou Ik het u gezegd hebben; Ik ga heen om u plaats te bereiden.
anderszins: Gr. en indien niet, namelijk het zo ware
gezegd hebben: dat is, Ik zou U met geen ijdele hoop opgehouden hebben.


Tot zover de kanttekeningen. Veel uitgebreider is toch ook hier wel Matthew Henry, maar om deze vanavond nog te citeren heb ik geen tijd meer voor.
© -DIA- | De rust is elders. Zoek het dan niet hier.
Susanna
Berichten: 1043
Lid geworden op: 21 jul 2020, 21:01

Re: Wat is in Johannes 14:2 het huis van de Vader?

Bericht door Susanna »

Bedankt voor jullie reakties. Soms lijkt iets vanzelfsprekend maar zitten er meerder lagen in een tekst. Ik ben nog niet zeker of hier "hemel" mee bedoeld wordt Daarom nog een vraag aan de hand van het vers in de context:
Hij dan, de bete genomen hebbende, ging terstond uit. En het was nacht. Als hij dan uitgegaan was, zeide Jezus: Nu is de Zoon des mensen verheerlijkt, en God is in Hem verheerlijkt. Indien God in Hem verheerlijkt is, zo zal ook God Hem verheerlijken in Zichzelven, en Hij zal Hem terstond verheerlijken. Kinderkens, nog een kleinen tijd ben Ik bij u. Gij zult Mij zoeken, en gelijk Ik den Joden gezegd heb:Waar Ik heenga, kunt gij niet komen - Simon Petrus zeide tot Hem: Heere, waar gaat Gij heen? Jezus antwoordde hem: Waar Ik heenga, kunt gij Mij nu niet volgen; maar gij zult Mij namaals volgen. Petrus zeide tot Hem: Heere, waarom kan ik U nu niet volgen? Ik zal mijn leven voor U zetten. Jezus antwoordde hem: Zult gij uw leven voor Mij zetten? Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: De haan zal niet kraaien, totdat gij Mij driemaal verloochend zult hebben. Uw hart worde niet ontroerd; gijlieden gelooft in God, gelooft ook in Mij. In het huis Mijns Vaders zijn vele woningen; anderszins zo zou Ik het u gezegd hebben; Ik ga heen om u plaats te bereiden. En zo wanneer Ik heen zal gegaan zijn, en u plaats zal bereid hebben, zo kome Ik weder en zal u tot Mij nemen, opdat gij ook zijn moogt, waar Ik ben. En waar Ik heenga, weet gij, en den weg weet gij. Thomas zeide tot Hem: Heere, wij weten niet, waar Gij heengaat; en hoe kunnen wij den weg weten? Jezus zeide tot hem: Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven. Niemand komt tot den Vader, dan door Mij.


Vraag 1. Komt de Heere Jezus uit de hemel afdalen om een gelovige ophalen als hij of zij sterft?
Vraag 2. Plaats bereiden? Hoe dan? Moet voor elke gelovige in de hemel een plaats klaargemaakt worden?
Susanna
Berichten: 1043
Lid geworden op: 21 jul 2020, 21:01

Re: Wat is in Johannes 14:2 het huis van de Vader?

Bericht door Susanna »

Zeeuw schreef: 24 mei 2023, 23:44
Susanna schreef: 24 mei 2023, 23:25
In het huis Mijns Vaders zijn vele woningen; anderszins zo zou Ik het u gezegd hebben; Ik ga heen om u plaats te bereiden. En zo wanneer Ik heen zal gegaan zijn, en u plaats zal bereid hebben, zo kome Ik weder en zal u tot Mij nemen, opdat gij ook zijn moogt, waar Ik ben.
Wat bedoelt Jezus met "het huis van mijn Vader"? Berwijst hij naar de tempel, de hemel, zijn eigen lichaam of iets anders? Hoewel de meest voor de hand liggende interpretatie de hemel lijkt te zijn, merkt Jezus later in Johannes 14:23 op dat Hij en de Vader zullen komen en bij de discipelen zullen wonen (wat ik begrijp als de inwoning van de Heilige Geest), waardoor ik me afvraag of Hij mogelijk iets anders bedoelde in Johannes 14:2.
De Studiebijbel geeft aan:

Met de aanduiding ‘het huis van Mijn Vader’ doelde Hij in dit verband nl. op de hemel (vgl. 2Kor.5:1)
Ik denk dat dit twee heel verschillende onderwerpen zijn, in hun eigen context.

In 2 Korintiërs 5:1 gaat het over ons aardse lichaam als een tijdelijke woning (oikētērion) die wordt afgebroken. Het benadrukt het vergankelijke en voorbijgaande karakter van ons aardse bestaan, waarbij ons lichaam wordt vergeleken met een tijdelijke woonplaats die uiteindelijk zal worden vervangen door een eeuwig huis dat door God is bereid. Dat vergankelijke lichaam zal vervangen worden door een eeuwig huis.

Kanttekeningen: en gebouw van God 2Kor.5:1
Sommigen nemen dit voor de hemelse heerlijkheid, waarmede onze lichamen ten uitersten dage eerst zullen verheerlijkt worden. DDoch alzo de apostel hier merkelijk spreekt van een gebouw, of huis, hetwelk wij, nadat deze tabernakel gebroken is, van God zullen hebben, en dat in den hemel, en zo haast wij uit dit lichaam gaan wonen, gelijk blijk uit 2 Cor. 5:6,8; zo wordt het wel zo bekwamelijk voor de hemelse heerlijkheid in het algemeen genomen, waarmede de ziel versierd en gelijk als bekleed wordt, zo haast zij deze tabernakel aflegt, en waarmede het lichaam daarna zal bekleed worden, als het uit de doden zal opgewekt zijn.

Ik geloof in een hemel en een hel maar of we echt lezen wat er bedoeld wordt, daar ben ik wat voorzichtig mee. Want zeg nou zelf, als "onze wandel in de hemelen is, waaruit wij ook den Zaligmaker verwachten, namelijk den Heere Jezus Christus, wordt daar letterlijk in de hemelen bedoeld? Het huis van mijn Vader? is dat wel letterlijk?
-DIA-
Berichten: 31231
Lid geworden op: 03 okt 2008, 00:10

Re: Wat is in Johannes 14:2 het huis van de Vader?

Bericht door -DIA- »

Susanna schreef: 26 mei 2023, 21:49
1. Nee. daar lees ik niets over.
Wel zijn er geweest, mensen die de genade van God mochten kennen, waar bij hun sterven een getuigenis werd gegeven door engelen. Dat is ook te vergelijken met de gelijkenis van de rijke man en Lazarus. Beide stierven. Maar de ziel van Lazarus werd van de engelen gerdragen in de schoot van Abraham
2. Plaat bereiden
We moeten dit niet te letterlijk zien, denk ik, voor correctie sta ik open, vanzelf. Maar de plaats voor Gods volk is dacht ik toch van eeuwigheid bereid? In elk geval is van eeuwigheid voor Gods volk een plaats bereidt door Christus' Borgtochtelijk lijden en sterven. Als het anders was geweest zouden de kinderen Gods die voor de komst van Christus in het vlees niet van stonde aan worden opgenomen in de hemel. Ik heb hier verder nooit bij stilgestaan, maar het plaatsmakend werk van Christus moet ook voor Zijn dadelijk en lichamelijk lijden en sterven al bereidt geweest. Anders gezegd, ik denk nu aan een tekst (waarvan ik nu niet direct weet waar die staat) Van eeuwigheid: Ik heb u liefgehad met een eeuwige liefde, daarom zijt gij o kinderen Jakobs niet verteerd.
Dat geldt zowel voordat Hij in de tijd leed en stierf als daarvoor.
© -DIA- | De rust is elders. Zoek het dan niet hier.
Susanna
Berichten: 1043
Lid geworden op: 21 jul 2020, 21:01

Re: Wat is in Johannes 14:2 het huis van de Vader?

Bericht door Susanna »

-DIA- schreef: 26 mei 2023, 22:12
Susanna schreef: 26 mei 2023, 21:49
1. Nee. daar lees ik niets over.
Wel zijn er geweest, mensen die de genade van God mochten kennen, waar bij hun sterven een getuigenis werd gegeven door engelen. Dat is ook te vergelijken met de gelijkenis van de rijke man en Lazarus. Beide stierven. Maar de ziel van Lazarus werd van de engelen gerdragen in de schoot van Abraham
2. Plaat bereiden
We moeten dit niet te letterlijk zien, denk ik, voor correctie sta ik open, vanzelf. Maar de plaats voor Gods volk is dacht ik toch van eeuwigheid bereid? In elk geval is van eeuwigheid voor Gods volk een plaats bereidt door Christus' Borgtochtelijk lijden en sterven. Als het anders was geweest zouden de kinderen Gods die voor de komst van Christus in het vlees niet van stonde aan worden opgenomen in de hemel. Ik heb hier verder nooit bij stilgestaan, maar het plaatsmakend werk van Christus moet ook voor Zijn dadelijk en lichamelijk lijden en sterven al bereidt geweest. Anders gezegd, ik denk nu aan een tekst (waarvan ik nu niet direct weet waar die staat) Van eeuwigheid: Ik heb u liefgehad met een eeuwige liefde, daarom zijt gij o kinderen Jakobs niet verteerd.
Dat geldt zowel voordat Hij in de tijd leed en stierf als daarvoor.
Heel verhelderend, daar ben ik blij mee. Het wordt al wat meer helder. Ook punt b.
Gebruikersavatar
Terri
Berichten: 3615
Lid geworden op: 21 nov 2009, 20:53

Re: Wat is in Johannes 14:2 het huis van de Vader?

Bericht door Terri »

Wie schrijft er nu wat? Susanna? -Dia?

Wij zijn in de tijd. Christus is van eeuwigheid (geen begin en geen eind) en kwam in de tijd (wel een begin en eind). Maar het verschil tijd-eeuwigheid is voor ons eigenlijk onbevattelijk.
Daarom vind ik de ouderwetse uitdrukking: hij of zij is uit de tijd (sterven) zo'n sterke uitdrukking.
Susanna
Berichten: 1043
Lid geworden op: 21 jul 2020, 21:01

Re: Wat is in Johannes 14:2 het huis van de Vader?

Bericht door Susanna »

Terri schreef: 27 mei 2023, 11:30 Wie schrijft er nu wat? Susanna? -Dia?

cgh
Daarom vind ik de ouderwetse uitdrukking: hij of zij is uit de tijd (sterven) zo'n sterke uitdrukking.
Ik heb verkeerd gequoteerd. Ik was de laatste.
Gebruikersavatar
Job
Berichten: 1579
Lid geworden op: 13 sep 2021, 08:02

Re: Wat is in Johannes 14:2 het huis van de Vader?

Bericht door Job »

Susanna schreef: 27 mei 2023, 23:36
Terri schreef: 27 mei 2023, 11:30 Wie schrijft er nu wat? Susanna? -Dia?

cgh
Daarom vind ik de ouderwetse uitdrukking: hij of zij is uit de tijd (sterven) zo'n sterke uitdrukking.
Ik heb verkeerd gequoteerd. Ik was de laatste.
De uitdrukking weerspiegelt iets van de diepe ernst van het leven en sterven, van de scheiding die er valt. De tendens van onze tijd (misschien is het altijd al wel zo geweest) is om onze doden bij ons te houden. Ze helpen me bij het maken van keuzes. Ze waken over me als een sterretje aan de hemel. Maar de bittere realiteit is dat een gestorvene uit onze tijd verdwenen is. Inderdaad is het een sterke uitdrukking - en één die bitter pijn doet, denkend aan weggevallen dierbaren 😢
Plaats reactie