Lessen uit de Psalmen

Erskinees
Berichten: 1169
Lid geworden op: 14 Jun 2018, 21:15

Re: Lessen uit de Psalmen

Berichtdoor Erskinees » 14 Feb 2020, 13:51

Matthew Poole zegt daarover:

"U zult mij in staat stellen om naar U op te zien met troost en opgewektheid, met vertrouwen ten opzichte van mijn vijanden. U zult mij uit het slijk tillen waarin ik nu lig en mij herstellen in mijn vroegere macht en waardigheid waaruit ik ben gevallen."

Spurgeon:

"U zult mij verheffen. Hoewel mijn hoofd nog neerhangt van het verdriet, zal ik het binnenkort opheffen in vreugde en dankzegging. Wat een goddelijke drieslag van barmhartigheden worden gecombineerd in dit vers: 1) verdediging voor de weerloze, 2) glorie voor de verachte en 3) vreugde voor de troosteloze. Daarom mogen we zeggen: "Er is niemand zoals de God van Jeschurun."

Calvijn:

"Maar omdat hij ervan overtuigd was dat hij niet volledig was afgesneden van Gods gunst en dat Gods keuze om hem koning te laten zijn onveranderd bleef, moedigt hij zichzelf aan te hopen op een gunstige afloop voor zijn huidige beproevingen. In de eerste plaats, door God met een schild te vergelijken, bedoelt hij dat hij door Zijn macht werd verdedigd. Daarom concludeert hij ook dat God zijn eer was, omdat Hij de handhaver en verdediger zou zijn van de koninklijke waardigheid die Hij hem verleend. En om deze reden werd David zo moedig dat hij verklaarde dat hij onbeschaamd zijn hoofd opheft."

Gebruikersavatar
-DIA-
Berichten: 25347
Lid geworden op: 03 Okt 2008, 00:10

Re: Lessen uit de Psalmen

Berichtdoor -DIA- » 14 Feb 2020, 21:54

David noemt een Schild... Een schild heb je nodig in de strijd, als de pijlen van alle kanten op je gericht worden. Dan mocht hij zeggen: Mijn Schild voor mij: om mij heen, omtrent mij, dat is, mijn Beschermer, van wat zijden de vijanden mij mogen bestrijden (kanttekening 5)
Wie niet in oorlog is heeft een schild niet nodig, dan is een schild enkel maar ballast. Maar Gods volk wordt van alle zijden bestookt met pijlen uit de hel. Daarom mag dat volk van een Schild gebruikmaken dat alle vurige pijlen uit de hel kan afweren (verklaring van de 'ouden', die ik niet kan vergeten)

  Verwijsteksten:
  Gen. 15:1 Na deze dingen geschiedde het woord des HEEREN tot Abram in een gezicht, zeggende: Vrees niet, Abram, Ik ben u een Schild, uw Loon zeer groot.

  Deut. 33:29 Welgelukzalig zijt gij, o Israël! Wie is u gelijk? Gij zijt een volk, verlost door den HEERE, het Schild uwer hulp, en Die een Zwaard is uwer hoogheid; daarom zullen zich uw vijanden geveinsdelijk aan u onderwerpen, en gij zult op hun hoogten treden.

  Ps. 84:12 Want God de HEERE is een Zon en Schild; de HEERE zal genade en ere geven; Hij zal het goede niet onthouden dengenen die in oprechtheid wandelen.
Over elke berg leidt een pad, hoewel het niet altijd zichtbaar is vanuit de vallei

Arja
Berichten: 1328
Lid geworden op: 30 Mei 2019, 15:57
Contact:

Re: Lessen uit de Psalmen

Berichtdoor Arja » 27 Feb 2020, 22:37

Psalm 3

5. Ik riep met mijn stem tot den HEERE, en Hij verhoorde mij van den berg Zijner heiligheid. Sela.

Kanttekening
Berg Zijner heiligheid - Als in Psalm 2:6, waar de ark des verbonds was. Zie 2 Sam. 15:32. Dit spreekt David van den voorgaanden tijd, daaruit vertrouwende dat hem God nu ook niet zou verlaten, vermits de beloften, die Hij hem gedaan had. Zie ook Psalm 2:6

John Gill: "Ik bad"; en dit betekent een hardop gebeden gebed. Soms is er een huilen in het gebed, soms wordt er ook geen stem gehoord, zoals er over Mozes wordt gezegd (Exodus 14:15 ); en het geval was bij Hanna ( 1 Samuël 1:13 ); maar David riep luid tocht God, zoals in (Psalmen 55:17); duidend op zijn ijver, vurigheid en grote nood.
David was een man van gebed, en hij was vaak gehoord en beantwoord door God. En dit geldt ook van Christus van wie hij een type was. Van Christus staat: "Die in de dagen Zijns vleses, gebeden en smekingen tot Dengene, Die Hem uit den dood kon verlossen, met sterke roeping en tranen geofferd hebbende, en verhoord zijnde uit de vreze."
☆☆ Indien gij Mij liefhebt, zo bewaart Mijn geboden ☆☆

Arja
Berichten: 1328
Lid geworden op: 30 Mei 2019, 15:57
Contact:

Re: Lessen uit de Psalmen

Berichtdoor Arja » 29 Feb 2020, 18:40

PSALM 3
4 Doch Gij, HEERE! zijt een Schild voor mij, mijn eer, en Die mijn hoofd opheft.
6 Ik lag neder en sliep; ik ontwaakte, want de HEERE ondersteunde mij.

Korte Verklaring
De inhoud van vers 6 is nauw verwant aan die van vers 4. Maar terwijl vers 4 algemene uitspraken doet, slaat vers 6 speciaal op het heden, speciaal op de oorlogsomstandigheden; David is weerloos (sliep) toch ontwaakt hij ongedeerd omdat de HEERE hem beschermt.
Ik tegenstelling met Gij in vers 4; omdat de HEERE zijn schild is, is de slaap van de dichter ongestoord.
Ondersteunde mij, is mij een stut, houdt mij staande: Gods hand is zijn hoofdkussen.

Citaten
1. Het moet inderdaad een zacht kussen zijn geweest dat hem zijn gevaar kon doen vergeten, toen zo'n ontrouw leger op hem jaagde. ' (Gurnall, geciteerd in Spurgeon)
2. God ondersteunt ons in onze slaap, maar we merken er bijna niet op. Denk eraan: je bent in slaap - maar je ademt, je hart pompt, je organen werken. Dezelfde God die ons in onze slaap ondersteunt, zal ons in onze moeilijkheden ondersteunen.
☆☆ Indien gij Mij liefhebt, zo bewaart Mijn geboden ☆☆

Gebruikersavatar
-DIA-
Berichten: 25347
Lid geworden op: 03 Okt 2008, 00:10

Re: Lessen uit de Psalmen

Berichtdoor -DIA- » 29 Feb 2020, 20:43

4 Doch Gij, HEERE! zijt een Schild voor mij, mijn eer, en Die mijn hoofd opheft.
6 Ik lag neder en sliep; ik ontwaakte, want de HEERE ondersteunde mij.

Deze woorden hebben ons persoonlijk wat te zeggen.
Ik weet niet of ik dan misschien te persoonlijk wordt.
Een van mijn neven wilde op de trouwdag muziek tijdens het feest.
Mijn tante had ernstig met hem gesproken.
Tenslotte wilden ze het feest door laten gaan.
Mijn tante zei: Dan is het jullie keus, maar als de muziek begint te spelen ga ik naar huis.
Ze zetten door.
En later op de avond begon inderdaad de muziek te spelen, en ging mijn tante naar huis.
Ze legde zich neer op haar bed, en viel in een rustige slaap.
De volgende morgen ontwaakte ze.
Ze hoorde dat de bruiloft van haar zoon niet zo vlekkeloos was verlopen.
Er kwam een noodweer over het dorp.
Dit noodzaakte de band om de muziek te stoppen....

Mijn tante had heel het noodweer niet gehoord, maar was in een geruste slaap gevallen.
Toen ze dit hoorde kon ze niet anders dan verwonderd zeggen:

Ik lag en sliep gerust
Van 's-Heeren trouw bewust
tot ik verfrist ontwaakte.
Want God was aan mij zijde
Hij ondersteunde mij.

Onberijmd staat er dan:
4 Doch Gij, HEERE! zijt een Schild voor mij, mijn eer, en Die mijn hoofd opheft.
5. Ik riep met mijn stem tot den HEERE, en Hij verhoorde mij van den berg Zijner heiligheid.
Sela.
6 Ik lag neder en sliep; ik ontwaakte, want de HEERE ondersteunde mij.
Over elke berg leidt een pad, hoewel het niet altijd zichtbaar is vanuit de vallei

Arja
Berichten: 1328
Lid geworden op: 30 Mei 2019, 15:57
Contact:

Re: Lessen uit de Psalmen

Berichtdoor Arja » 12 Mar 2020, 13:06

PSALM 3
7. Ik zal niet vrezen voor tienduizenden des volks, die zich rondom tegen mij zetten.
8. Sta op, HEERE, verlos mij, mijn God; want Gij hebt al mijn vijanden op het kinnebakken geslagen; de tanden der goddelozen hebt Gij verbroken.


Davids gedachten waren zowel op wat hij vertrouwde dat God zou doen (verlos mij, o mijn God) als op wat God had gedaan (al mijn vijanden hebt U geslagen ... de tanden van de goddeloze gebroken). Weten wat God had gedaan, geeft David vertrouwen in wat de Heere zou doen.

Ik zal niet vrezen voor tienduizenden des volks ...
Met de steun van God zou David elke vijand kunnen weerstaan. Voordat het geschreven was, kende David de waarheid van Romeinen al 8:31: Wat zullen wij dan tot deze dingen zeggen? Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn?

John Gill geeft hierbij een verwijzing naar de eerste 3 verzen van Psalm 27.
De HEERE is mijn Licht1 en mijn Heil, voor wien zou ik vrezen? De HEERE is mijns levenskracht, voor wien zou ik vervaard zijn? Als de bozen, mijn tegenpartijen, en mijn vijanden tegen mij, tot mij naderden,om mijn vlees te eten, stieten zij zelven aan, en vielen. Ofschoon mij een leger belegerde, mijn hart zou niet vrezen; ofschoon een oorlog tegen mij opstond, zo vertrouw ik hierop.

John Gill verwijst ook ook naar de Heere Jezus in de nacht van Zijn lijden.

Sta op, HEERE.

Dit herinnert aan de woorden van Numeri 10:35, waar Mozes deze zin gebruikte toen de kinderen van Israël hun kamp in de wildernis opbraken. Het is een soort van "militaire" uitdrukking die God oproept om erop uit te trekken om Israël te verdedigen en hen naar de overwinning te leiden.

Kanttekening: Sta op! Menselijk van God gesproken; gelijk men tot mensen, die stilzitten en de hand niet aan het werk slaan, pleegt te zeggen: Staat op, aanvaardt het werk. Alzo bidt David dat God het werk zijner verlossing bij de hand neme.

De tanden der goddelozen hebt Gij verbroken
Deze metafoor wordt ook gebruikt in Psalm 58: 6. Het spreekt van de totale overheersing en nederlaag van de vijand. David zocht bescherming in deze psalm, maar meer dan bescherming zocht hij de overwinning.

Nu het laatste vers nog ...
☆☆ Indien gij Mij liefhebt, zo bewaart Mijn geboden ☆☆

Arja
Berichten: 1328
Lid geworden op: 30 Mei 2019, 15:57
Contact:

Re: Lessen uit de Psalmen

Berichtdoor Arja » 28 Mar 2020, 18:19

PSALM 3
9. Het heil is des HEEREN; Uw zegen is over Uw volk. Sela.

Dat het heil des Heeren is. Hij is machtig om te verlossen, al is het gevaar ook nog zo groot. Het is Zijn kroonrecht om te verlossen als alle andere hulp faalt, het is Zijn welbehagen om te verlossen, het is Zijn belofte aan degenen, die de Zijnen zijn, dat Hij zal verlossen, het heil, de verlossing is niet hunner, maar des Heeren. Hij heeft niet slechts macht om hen te verlossen, maar Hij heeft hun verzekerd van Zijn vriendelijke, genaderijke bedoelingen jegens hen. Hij heeft in Zijn woord een zegen uitgesproken over Zijn volk, en wij zijn gehouden en verplicht om te geloven dat ingevolge hiervan die zegen op hen rust, al zijn er ook nog geen zichtbare uitwerkselen van.

Matthew Henry

Uw zegen rust over Uw volk: Dit toonde Davids hart in een tijd van persoonlijke rampspoed. Hij verlangde niet alleen naar Gods zegende hand over zichzelf, maar ook over heel Israël. Hij bad niet alleen zijn eigen verlossing en overwinning in het proces met Absalom, maar ook om wat het beste zou zijn voor de natie.

David Guzik
☆☆ Indien gij Mij liefhebt, zo bewaart Mijn geboden ☆☆

Arja
Berichten: 1328
Lid geworden op: 30 Mei 2019, 15:57
Contact:

Re: Lessen uit de Psalmen

Berichtdoor Arja » 30 Mar 2020, 15:44

PSALM 4
1 Een psalm van David, voor den opperzangmeester, op de Neginoth.
2 Als ik roep, verhoor mij, o God mijner gerechtigheid! In benauwdheid hebt Gij mij ruimte gemaakt; wees mij genadig, en hoor mijn gebed.


Kanttekening
roep, te weten, tot U. Dat is, vuriglijk bid.

Vaak ontbreekt het aan kracht in gebed omdat er weinig vurigheid is in gebed. De profeet Jesaja sprak met verdriet over het gebrek hieraan in Israël: "En er is niemand, die Uw Naam aanroept, die zich opwekt, dat hij U aangrijpe. (Jesaja 64: 7). Dit vers is een goed voorbeeld van hoe David zichzelf opwekte om God aan te grijpen.
☆☆ Indien gij Mij liefhebt, zo bewaart Mijn geboden ☆☆

Arja
Berichten: 1328
Lid geworden op: 30 Mei 2019, 15:57
Contact:

Re: Lessen uit de Psalmen

Berichtdoor Arja » 06 Apr 2020, 21:29

PSALM 4
3. Gij, mannen, hoe lang zal mijn eer tot schande zijn? Hoe lang zult gij de ijdelheid beminnen, de leugen zoeken? Sela.
4 Weet toch, dat de HEERE Zich een gunstgenoot heeft afgezonderd; de HEERE zal horen, als ik tot Hem roep.

Mensenkinderen, hoe lang zal mijn eer te schande worden gemaakt? [Hoe lang] zul je zinloos zijn? [Hoe lang] ga je constant op zoek naar leugens?

David richt zich niet tot de gewone man, maar tot de leiders. Zij moeten toch beter weten. Maar ze zullen bedrogen uitkomen. God zal naar David luisteren. Niet naar de mannen die op het punt staan te zondigen.

Leugens zoeken: jagen om leugens te vinden, bijvoorbeeld de Zifieten, die mij informeren, maar toch me vriendelijkheid tonen, en andere informanten zoals zij die in de tijd van Saul waren (1 Sam. 23:19) "Heeft zich niet David bij ons verborgen in de vestingen in het woud, op den heuvel van Hachila, die aan de rechterhand der wildernis is?"

Weet toch of 'maar nu'. Let erop, overweeg het, wees verzekerd van de waarheid ervan; er kan op worden vertrouwd als een feit.

Vers 4
Je zult weten dat de Heere de vrome man apart gezet heeft voor zichzelf; de Heere zal het horen als ik tot Hem roep.
Heeft apart gezet: Hebr. הפלה, is gescheiden.

Bron: John Gill en Rabbi Yitzchok Rubin
☆☆ Indien gij Mij liefhebt, zo bewaart Mijn geboden ☆☆

Arja
Berichten: 1328
Lid geworden op: 30 Mei 2019, 15:57
Contact:

Re: Lessen uit de Psalmen

Berichtdoor Arja » 14 Apr 2020, 19:44

PSALM 4

5 Zijt beroerd, en zondigt niet; spreekt in ulieder hart op uw leger, en zijt stil.

Studiebijbel HSV
De manier om zonder te voorkomen is: spreek in uw hart en wees stil. D.w.z. overdenk hoe de HEERE Zich betrouwbaar heeft getoond. Dit ontmoedigt de gelovige niet om om zo nodig wettige middelen te gebruiken. In plaats daarvan spreekt het tegen persoonlijke wraaknemeing die de wet omzeilt en de wraakgierige het leven kost. Vgl. Efeze 4:26

Kanttekening SV
Alsof hij zei: Zo gij u vertoornt of onstelt, òf over mijne verkiezing tot het koninkrijk, òf dat de zaken in het land kwalijk gaan, vergrijpt u daarom niet tegen mij, maar bekeert u en verzoent u met God; of, zijt beroerd; te weten door vrees van Gods zware toorn, dien gij op u laadt, en vaart niet voort in het zondigen.

Hebreeuws
Beef en zondig niet; zeg/mediteer [dit] in je hart op je bed en wees stil.

Matthew Henry
David heeft wat hij anderen aanraadt te doen, zelf beoefend, Psalm 63:7: Als ik Uwer gedenk op mijn legerstede, zo peins ik aan U in de nachtwaken."
☆☆ Indien gij Mij liefhebt, zo bewaart Mijn geboden ☆☆

KB_
Berichten: 152
Lid geworden op: 29 Nov 2013, 16:42
Locatie: Canada

Re: Lessen uit de Psalmen

Berichtdoor KB_ » 16 Apr 2020, 21:48

https://www.sermonaudio.com/sermoninfo.asp?SID=416202241757
Biblestudy over corona in relatie tot psalm 4 (wel in het engels)
"* For God so loved the world, that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life. *""

Arja
Berichten: 1328
Lid geworden op: 30 Mei 2019, 15:57
Contact:

Re: Lessen uit de Psalmen

Berichtdoor Arja » 18 Apr 2020, 15:31

KB_ schreef:https://www.sermonaudio.com/sermoninfo.asp?SID=416202241757
Biblestudy over corona in relatie tot psalm 4 (wel in het engels)


Bedankt! Ik wil hem wel luisteren.
☆☆ Indien gij Mij liefhebt, zo bewaart Mijn geboden ☆☆

Arja
Berichten: 1328
Lid geworden op: 30 Mei 2019, 15:57
Contact:

Re: Lessen uit de Psalmen

Berichtdoor Arja » 25 Apr 2020, 12:24

Psalm 5
1 Een psalm van David, voor den opperzangmeester, op de Nechiloth.
2 O HEERE, neem mijn redenen ter ore; versta mijn overdenking.
3 Merk op de stem mijns geroeps, o mijn Koning en mijn God! Want tot U zal ik bidden.

Donner
Het is een stil gebed, dat als het water van een rustige beek uit zijn ziel vloeit. Maar de wateren verheffen zich, het stil gebed gaat over in een stem van geroep, tot zijn Koning en zijn God. Het is een geloofsgebed.

Korte verklaring der Heiligen Schrift
De dichter werpt zich neer voor de hemelse Koning-rechter en vraag Hem recht te spreken tussen de dichter en zijn tegenpartijders. Eerst vraagt de dichter uitdrukkelijk 's Heeren aandacht. Een ter ore nemen, een onderscheiden verstaan. Hij vraagt om gespannen aandacht. Ook het bidden wordt met verschillende uitdrukkingen aangeduid: eerst meer algemene woorden, dan (klagend) zuchten, tenslotte de stem van mijn hulpgeroep.

Matthew Henry
Tot U zal ik bidden. Anderen leven zonder gebed, maar ik zal bidden. De verzekering, die God ons gegeven heeft van Zijn bereidwilligheid om het gebed te horen, moet ons versterken in het besluit om bidden te leven en te sterven.

Ik zal mijn gebed tot U richten. Zoals een schutter zijn pijl richt op het doel, met zulk een vastheid en standvastigheid moeten wij ons tot God wenden. Of zoals wij een brief van een vriend adresseren naar deze of die plaats, zo moeten wij onze gebeden adresseren aan God onze Vader in de hemel, en laat ons ze altijd zenden door de Heere Jezus, de grote Middelaar. Dan zijn we er zeker van dat zij niet verloren gaan.

Rasji
Give ear to my words, O Lord: when I have strength to ask before You and, when I have no strength to pray before You and the worry is confined to my heart…

consider my meditation: Heb. בינה. Consider the meditation of my heart. So it is explained in Midrash [Psalms 5:6]: In every [instance of] בינה in Scripture, the accent is under the “nun,” except this one and its fellow (in Job 34: 16): “And if you wish, understand (בִּנָה) , hearken to this,” which is not a noun but an expression of “understand,” like (Prov. 23: 1): “you should understand well (בין תבין) who is in front of you.” Therefore, the accent is under the “beth.”
☆☆ Indien gij Mij liefhebt, zo bewaart Mijn geboden ☆☆

Arja
Berichten: 1328
Lid geworden op: 30 Mei 2019, 15:57
Contact:

Re: Lessen uit de Psalmen

Berichtdoor Arja » 25 Apr 2020, 12:53

KB_ schreef:https://www.sermonaudio.com/sermoninfo.asp?SID=416202241757
Biblestudy over corona in relatie tot psalm 4 (wel in het engels)


@KB heb je er nog meer? Van die Bijbelstudies van ds P. Ruitenburg?
☆☆ Indien gij Mij liefhebt, zo bewaart Mijn geboden ☆☆

Gebruikersavatar
-DIA-
Berichten: 25347
Lid geworden op: 03 Okt 2008, 00:10

Re: Lessen uit de Psalmen

Berichtdoor -DIA- » 25 Apr 2020, 13:10

David bidt en smeekt God angstiglijk om verhoring zijner aandachtige en vurige gebeden; en zich verzekerende van Gods gerechtigheid tegen zijn vijanden en goedgunstigheid tot hem, bidt hij met vertrouwen, voor zichzelven, tegen zijn goddeloze vijanden, en voor de ganse kerk.

DAVIDS BIDT OM HULP EN ZEGEN

1 EEN psalm van David, voor den opperzangmeester, op de 2Nechilôth.
  2. Neginôth: Hierdoor verstaan sommigen zulke instrumenten van muziek die door den wind of het geblaas geluid gaven, als fluiten, bazuinen, trompetten, en ook positieven en orgels, enz. Anderen houden het voor zekeren toon der muziek.
2 O HEERE, neem mijn redenen ter ore, versta mijn overdenking.
3 Merk op de stem mijns geroeps, o mijn Koning en mijn God; want tot U zal ik bidden.
4 3Des morgens, HEERE, zult Gij mijn stem horen; des morgens zal ik 4mij tot U schikken en 5wachthouden.

  3. Vergelijk: Psalmen 88:14; 92:3. Alzo wordt ook God gezegd des morgens (dat is, vroeg, intijds) Zijn genade te bewijzen.
  Psalmen 90:14; 143:8 en Klaagliederen 3:23
  4. mij tot U schikken: Zie Job 32:14 Nu heeft hij tegen mij geen woorden gericht, en met ulieder woorden zal ik hem niet beantwoorden.
  Job 33:5 Zo gij kunt, antwoord mij; schik u voor mijn aangezicht, stel u
  Wachthouden: Of: mijn woorden, mijn gebed voor U in orde stellen
  5 Als een wachter uitzien, of omzien, of Uw hulp niet komt; of wachten wat Gij zult antwoorden.
  Vergelijk: Ps. 130:6 Mijn ziel wacht op den Heere, meer dan de wachters op den morgen; de wachters op den morgen.
  Micha 7:7 Maar ik zal uitzien naar den HEERE, ik zal wachten op den God mijns heils; mijn God zal mij horen.
  Hab. 2:1 IK stond op mijn wacht en ik stelde mij op de sterkte, en ik hield wacht om te zien wat Hij in mij spreken zou, en wat ik antwoorden zou op mijn bestraffing
5 Want Gij zijt geen God Die lust heeft aan goddeloosheid; 6de boze zal bij U niet 7verkeren.
  6 De boze: Of: het boze.
  7 Verkeren: Geen gemeenschap met U hebben, voor U niet duren, blijven, noch bestaan. Vgl. Ps. 34:17; 94:20
  Ps. 34:17 Pe. Het aangezicht des HEEREN is tegen degenen die kwaad doen, om hun gedachtenis van de aarde uit te roeien.
  Ps. 94:20 Zou zich de stoel der schadelijkheden met U vergezelschappen, die moeite verdicht bij inzetting?
Over elke berg leidt een pad, hoewel het niet altijd zichtbaar is vanuit de vallei


Terug naar “Bijbelstudie OT en NT”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 1 gast