Pagina 4 van 5

Re: Welke plek neemt de wederkomst in de prediking in jouw gemeente in?

Geplaatst: 31 Jul 2020, 15:27
door samanthi
Huisman schreef: Was het met waar dat een ieder die buiten Christus is huiverde. Dat zou nog tor bekering kunnen leiden. Volgens Jacobus huiveren/sidderen de duivelen wel maar de schijngelovigen (geloof zonder de werken/vruchten) niet. ( Jakobus2:19)


Je stokpaardje?

Re: Welke plek neemt de wederkomst in de prediking in jouw gemeente in?

Geplaatst: 31 Jul 2020, 16:20
door Nasrani
eilander schreef:Eens, Philpot. De uitspraak die ik aanhaalde ("Al wat jaren geleden is een uitspraak bij mij blijven hangen uit een preek, waarvan de strekking was dat we niet op weg zijn naar de dood en het graf, maar naar Zijn komst! Ik denk dat dat ook de nieuw-testamentische verwachting is.") is van ds. P.C.H. Kleinbloesem. Ik denk dat hij ook in dat rijtje past, en ongetwijfeld zijn er meer.

Maar het is naar mijn overtuiging één van de dingen die echt fout zijn in onze gezindte, en ik sluit mijzelf daar ook bij in. Hoewel zo'n boekje van Lance Lambert (volgens mij echt een Bijbels boekje) wel bijdraagt aan meer hiermee bezig zijn.
Overigens lees ik ook het dagboek "Zie, Hij komt" van ds. W.J.J. Glashouwer. Hoewel dat iemand is die niet direct in onze traditie past, legt hij wel in dit dagboek het boek Openbaringen heel dicht bij Gods Woord uit, en past daar het principe 'Schrift met Schrift vergelijken' op een heel mooie wijze toe. Ik vind het zeer leerzaam.

Zijn er meer boeken over deze verwachting?

Boekje van Lance Lambert heb ik ook. Ga ik maar eens in beginnen (mooi boek voor mn vakantie die vandaag begint...)
Ik heb nog staan: Verwacht u Hem? - J.C. Ryle
De terugkeer van Jezus Christus - A. Koers
De tijd is nabij - Ds. Budding
De Openbaring van Jezus Christus - Jeep vd Schoot
Waarom eindtijd? - W.J.J. Glashouwer
Het Meesterwerk van God - Henk Binnendijk
(Wake Up)

Re: Welke plek neemt de wederkomst in de prediking in jouw gemeente in?

Geplaatst: 31 Jul 2020, 16:50
door Vervolgde
eilander schreef:
Vervolgde schreef:Ik vraag me af of hier niet sprake is van blijkvernauwing, of van een te sterk focussen op een gebeurtenis die in de toekomst ligt?
Elke preek over de hoop is immers een preek over de wederkomst?
Elke preek over de wet is immers een preek over de wederkomst?
Ik vraag me dan af of er wel de juiste blik is op het begrip wederkomst.

Een boek dat meer in de brede ingaat op de leer der laatste dingen is van W. van ’t Spijker: Eschatologie

Wat is volgens jou de juiste blik op 'het begrip wederkomst'? (Waarom noem je het overigens 'een begrip'? Ik zou het eerder een heilsfeit, of een belijdenis noemen...)

Dit zijn twee heel verschillende vragen die elk een antwoord verdienen. Omdat echter de inhoud van die beantwoording heel verschillend van karakter is, zal ik dat doen in twee postings. Deze richt zich op taal; waarom een begrip. De andere posting zal zich richten op de inhoud van de wederkomst.

Waarom een begrip? Omdat we anders elkaar niet kunnen begrijpen.
We zijn geschapen als zintuigelijke wezens, die met rede zijn voorzien. Dit betekent dat wij onze waarneming van de realiteit pogen te vatten door middel van een proces. Daarbij wordt de waarneming omgezet in een beeld, dat onze rede omzet in een denkbeeld. Dit denkbeeld wordt gegoten in de vorm van taal. Taal is dus het instrument waarmee de mens de werkelijkheid beschrijft naar haar wezenlijke inhoud. Die inhoud wordt uitgedrukt in een begrip. Zonder een dergelijk begrip bestaat voor ons bewustzijn die inhoud niet. En door middel van het begrip is het ook mogelijk om onze waarneming te delen met andere mensen. Dat is dan dezelfde taal spreken.

Soms overstijgt die wezenlijke inhoud de dagelijkse praktijk. Dan ontstaan metaforen. Soms is die wezenlijke inhoud zo groot dat meerdere woorden nodig zijn. Elk woord richt zich dan op een specifiek aspect of facet van de inhoud. Vandaar dat er zoveel woorden zijn voor de processen binnen de geest van de mens. Helaas wordt tegenwoordig maar aangenomen dat het veelal synoniemen zijn. Dat is echter een grote misvatting en een ernstige vertekening/vermijding van de realiteit.

Ik kan de wederkomst onmogelijk een heilsfeit noemen. Het is namelijk geen feit maar wel als belofte aan de gelovigen toegezegd.
Ik kan het ook niet een belijdenis noemen, want dat is een handeling van een gelovige op grond van de beloofde zaak.
Ik hoop hiermee voldoende duidelijk gemaakt te hebben waarom ik het woord begrip hanteer.

Re: Welke plek neemt de wederkomst in de prediking in jouw gemeente in?

Geplaatst: 31 Jul 2020, 16:54
door Vervolgde
De inhoud van de wederkomst. Geytenbeekje had het eerder in dit topic over een preek van Kohlbrugge. Ik citeer enkele passages uit die tekst.

De werkzaamheid des geestelijken levens, zowel hier op aarde in het midden der gemeente Gods, als in de hemel der heerlijkheid, wordt in de Heilige Schrift ons voorgesteld als het zingen van een loflied.
In de Openbaring van Johannes wordt de hemel daarboven, de hemel der volmaakt rechtvaardigen, niet gescheiden van die hemel, die reeds hier op aarde aanvankelijk tot des Heeren heiligen en gelovigen is nedergedaald, en waarin zij reeds hier beneden leven. Wat daar gezongen wordt door allen, die daarin wonen, noemt de Openbaring een lied, en wel het lied van Mozes, de man Gods of het lied des Lams.

Zie hier echter de korte inhoud van dit hemelse lied der honderd vier en veertig duizend verzegelden: "God is! God leeft! God is waarachtig! God is getrouw! God is genadig" God is goed! God is rechtvaardig! Het Lam alleen heeft alles volbracht, het Lam heeft alles alleen gedaan, en doet het nog! Wij laten ons niet verblinden door het zichtbare, maar wij zien op de Onzichtbare, alsof wij Hem zagen. Die Hem eren, zal Hij eren, maar die Hem versmaden, zullen licht geacht worden. "
Dit lied is dus hartverheffend, moedgevend, het droogt de tranen af, het vervult het verslagen hart met de zoetste hoop.
Maar tegen allen die vol aanmatiging zijn en voorgeven te bezitten, wat zij nooit van boven uit de hemel hebben ontvangen, klinkt dit liefelijke lied als een sterke, rollende donderslag, want de Heere moet de eer ontvangen van Zijn eigen werk, en geenszins het vlees! veelmeer zal alle vlees voor Hem moeten zwijgen, in het stof zinken en belijden: 0 God! Gij hebt alles onder de zonden besloten, en zo hebt Gij U over mij en over het gehele getal Uwer uitverkorenen, Uwer verzegelden op de berg Zion, ontfermd.


Wederkomen en wederkomst zijn gewone Nederlandse woorden. In elke prediking is er een komen van Christus. De herhaling kan ook aangegeven worden met een wederkomen. Telkens en telkens opnieuw.
Wat maakt het wederkomen zo opmerkelijk dat we spreken van de wederkomst? Gods woord geeft een duidelijk antwoord op deze vraag. Het gaat dan om een wederkomen om te oordelen. En van dit oordelen geeft de Bijbel aan dat in dit oordeel de huidige schepping definitief zal vergaan. Ook geeft de Bijbel aan dat ieder mens geoordeeld zal worden naardat hij gedaan heeft. En uit het oordeel treedt de nieuwe schepping tevoorschijn. De wederkomst is derhalve niet anders dan het gehele gerichtsgeding dat God met Zijn schepping zal houden.

Nu wil ik verder niet uitweiden over de verheerlijking van Christus in dit oordeel. Ik wil ook niet ingaan op het verband tussen de rechtvaardigmaking en de wederkomst. Ik wil volstaan met het volgende. Uit het hiervoor geciteerde van Kohlbrugge blijkt een doorgaande lijn ook. Het geestelijke leven begint op aarde en zet zich voort in de hemel.
Hierop aarde zal soms met vrees en beven tegen de oordeels dag worden aangekeken. Want wie is volmaakt? Wie heeft het geloof altijd zo vast dat hij of zij kan zeggen: geen vuiltje aan de lucht, laat dat oordeel maar komen. Al onze werken, ook de beste, met zonde bevlekt!
Toch is het ook zo dat de gelovige mag uitzien naar de oordeelsdag, want zou hij alleen voor dit leven hopen, hij zou de ellendigste zijn. Nu mag door het geloof gezien worden op dat doorgaande leven in de hemel. Dan mag er het verlangen zijn dat alle beloften vervuld zullen worden en de gelovige alles ook daadwerkelijk in bezit krijgt. Niet alleen alle goederen des heils, maar ook alle beloofde gerechtigheid tegenover de tegenpartij. Eens, eens zal daar recht zijn en God alles en in allen.

Re: Welke plek neemt de wederkomst in de prediking in jouw gemeente in?

Geplaatst: 31 Jul 2020, 17:25
door huisman
samanthi schreef:
Huisman schreef: Was het met waar dat een ieder die buiten Christus is huiverde. Dat zou nog tor bekering kunnen leiden. Volgens Jacobus huiveren/sidderen de duivelen wel maar de schijngelovigen (geloof zonder de werken/vruchten) niet. ( Jakobus2:19)


Je stokpaardje?


Nee, de Schrift zegt het ons. Nog veel vaker dan huisman het op het RF zegt.

Re: Welke plek neemt de wederkomst in de prediking in jouw gemeente in?

Geplaatst: 31 Jul 2020, 20:34
door eilander
@Vervolgde, je kiest in je beide antwoorden voor een soort docerende stijl. Dat is jouw keuze, al vind ik die toon zelf niet fijn. Maar goed, het gaat om de inhoud. Er staat veel in waar ik het als zodanig niet mee oneens ben, maar toch laat je ook belangrijke aspecten liggen.

Sommige dingen vind ik ook heel wonderlijk, hoor. Het citaat van Kohlbrugge gaat niet over de wederkomst, maar over het hemelleven. Je gaat sowieso voorbij aan het feit dat na de wederkomst er een nieuwe aarde zal zijn. De toekomst voor Gods kind is niet de hemel, maar de aarde!

En het woord 'wederkomst' koppelen aan het 'opnieuw komen van Christus in de prediking' is een of andere taalkundige vondst ofzo, maar daar kan ik echt niets mee.

Tenslotte heb je wat mij betreft geen antwoord gegeven op de vraag of er sprake zou kunnen zijn van blikvernauwing, of een te sterk focussen op een gebeurtenis in de toekomst. Ik ben er zelf van overtuigd dat het een zó belangrijk thema in het Nieuwe Testament is dat we nauwelijks kunnen spreken over een te sterk focussen, juist als we de prediking in onze kerken ernaast houden.

Re: Wanneer verwacht je de wederkomst van de Heere Jezus Christus?

Geplaatst: 31 Jul 2020, 21:38
door alexv
eilander schreef:Ik ben van mening dat niemand hier mag invullen dat het langer dan 10 jaar duurt. Het is Bijbels om elke dag ernaar uit te zien.


Van de Groe zegt: in nog geen 1000 jaar. Eerst moeten de joden tot bekering komen en de antichrist ten onder gebracht. En daarna het 1000 jarig rijk. E.e.a. Volgens vele oudvaders.

http://www.theologienet.nl/documenten/Buys_Israel.pdf

Re: Wanneer verwacht je de wederkomst van de Heere Jezus Christus?

Geplaatst: 31 Jul 2020, 21:40
door eilander
alexv schreef:
eilander schreef:Ik ben van mening dat niemand hier mag invullen dat het langer dan 10 jaar duurt. Het is Bijbels om elke dag ernaar uit te zien.


Van de Groe zegt: in nog geen 1000 jaar. Eerst moeten de joden tot bekering komen en de antichrist ten onder gebracht. En daarna het 1000 jarig rijk. E.e.a. Volgens vele oudvaders.

http://www.theologienet.nl/documenten/Buys_Israel.pdf

Ha, juist precies die uitspraak ging ook door mijn hoofd toen ik mijn opmerking typte. Maar ik ben het daarmee niet eens.

Re: Wanneer verwacht je de wederkomst van de Heere Jezus Christus?

Geplaatst: 31 Jul 2020, 21:53
door alexv
eilander schreef:
alexv schreef:
eilander schreef:Ik ben van mening dat niemand hier mag invullen dat het langer dan 10 jaar duurt. Het is Bijbels om elke dag ernaar uit te zien.


Van de Groe zegt: in nog geen 1000 jaar. Eerst moeten de joden tot bekering komen en de antichrist ten onder gebracht. En daarna het 1000 jarig rijk. E.e.a. Volgens vele oudvaders.

http://www.theologienet.nl/documenten/Buys_Israel.pdf

Ha, juist precies die uitspraak ging ook door mijn hoofd toen ik mijn opmerking typte. Maar ik ben het daarmee niet eens.


Ken je het boek? Is echt lezenswaardig.

Re: Wanneer verwacht je de wederkomst van de Heere Jezus Christus?

Geplaatst: 31 Jul 2020, 21:57
door samanthi
alexv schreef:
eilander schreef:Ik ben van mening dat niemand hier mag invullen dat het langer dan 10 jaar duurt. Het is Bijbels om elke dag ernaar uit te zien.


Van de Groe zegt: in nog geen 1000 jaar. Eerst moeten de joden tot bekering komen en de antichrist ten onder gebracht. En daarna het 1000 jarig rijk. E.e.a. Volgens vele oudvaders.

http://www.theologienet.nl/documenten/Buys_Israel.pdf

Wij zijn van gisteren en weten niet, de Bijbel leert ons om uit te zien, Kom Heere Jezus, ja kom haastig.

Re: Wanneer verwacht je de wederkomst van de Heere Jezus Christus?

Geplaatst: 31 Jul 2020, 21:59
door eilander
alexv schreef:
eilander schreef:
alexv schreef:
eilander schreef:Ik ben van mening dat niemand hier mag invullen dat het langer dan 10 jaar duurt. Het is Bijbels om elke dag ernaar uit te zien.


Van de Groe zegt: in nog geen 1000 jaar. Eerst moeten de joden tot bekering komen en de antichrist ten onder gebracht. En daarna het 1000 jarig rijk. E.e.a. Volgens vele oudvaders.

http://www.theologienet.nl/documenten/Buys_Israel.pdf

Ha, juist precies die uitspraak ging ook door mijn hoofd toen ik mijn opmerking typte. Maar ik ben het daarmee niet eens.


Ken je het boek? Is echt lezenswaardig.

Ja, zeker ken ik dat boek. Ik heb het hier ook staan. De uitspraak van Van der Groe komt overigens uit zijn catechismusverklaring.

Re: Wanneer verwacht je de wederkomst van de Heere Jezus Christus?

Geplaatst: 31 Jul 2020, 22:01
door eilander
samanthi schreef:Wij zijn van gisteren en weten niet, de Bijbel leert ons om uit te zien, Kom Heere Jezus, ja kom haastig.
Dat laatste ben ik met je eens, dat eerste niet. We worden opgeroepen om waakzaam te zijn en te letten op de tekenen der tijden. Daar hoort dan niet bij dat we een tekst uit Job uit z'n verband halen.

Re: Wanneer verwacht je de wederkomst van de Heere Jezus Christus?

Geplaatst: 31 Jul 2020, 22:18
door samanthi
eilander schreef:
samanthi schreef:Wij zijn van gisteren en weten niet, de Bijbel leert ons om uit te zien, Kom Heere Jezus, ja kom haastig.
Dat laatste ben ik met je eens, dat eerste niet. We worden opgeroepen om waakzaam te zijn en te letten op de tekenen der tijden. Daar hoort dan niet bij dat we een tekst uit Job uit z'n verband halen.

Op de tekenen letten ja, maar je kunt niet zeggen in nog geen 1000 jaar... dan zeg ik: wij zijn van gisteren en weten niet.

Ik zie de tekenen en verwacht, maar ik zal nooit een berekening geven, omdat wij een verduistert verstand hebben.

Re: Wanneer verwacht je de wederkomst van de Heere Jezus Christus?

Geplaatst: 01 Aug 2020, 08:44
door alexv
Van de Groe zegt: in nog geen 1000 jaar. Eerst moeten de joden tot bekering komen en de antichrist ten onder gebracht. En daarna het 1000 jarig rijk. E.e.a. Volgens vele oudvaders.

http://www.theologienet.nl/documenten/Buys_Israel.pdf[/quote]
Ha, juist precies die uitspraak ging ook door mijn hoofd toen ik mijn opmerking typte. Maar ik ben het daarmee niet eens.[/quote]

Ken je het boek? Is echt lezenswaardig.[/quote]
Ja, zeker ken ik dat boek. Ik heb het hier ook staan. De uitspraak van Van der Groe komt overigens uit zijn catechismusverklaring.[/quote]

Maar hoe lees jij Openbaring 20 dan? Want als de wederkomst en oordeel snel kan komen moet je het 1000 jarig rijk eerder plaatsen.

Ik zeg niet dat ik het weet maar dit vind ik wel een belangrijke vraag.
Wat ik ook nog zeggen wil dat als Jezus zegt dat niemand van de ure en tijd weet er in Openbaring 1 vers 1 staat dat God dat aan Christus heeft geopenbaard en Hij weer aan Johannes. Waarmee ik zeggen wil dat we wel wat weten. Een beginsel zeg maar.

Re: Welke plek neemt de wederkomst in de prediking in jouw gemeente in?

Geplaatst: 01 Aug 2020, 10:13
door Vervolgde
eilander schreef:@Vervolgde, je kiest in je beide antwoorden voor een soort docerende stijl. Dat is jouw keuze, al vind ik die toon zelf niet fijn. Maar goed, het gaat om de inhoud. Er staat veel in waar ik het als zodanig niet mee oneens ben, maar toch laat je ook belangrijke aspecten liggen.

Sommige dingen vind ik ook heel wonderlijk, hoor. Het citaat van Kohlbrugge gaat niet over de wederkomst, maar over het hemelleven. Je gaat sowieso voorbij aan het feit dat na de wederkomst er een nieuwe aarde zal zijn. De toekomst voor Gods kind is niet de hemel, maar de aarde!

En het woord 'wederkomst' koppelen aan het 'opnieuw komen van Christus in de prediking' is een of andere taalkundige vondst ofzo, maar daar kan ik echt niets mee.

Tenslotte heb je wat mij betreft geen antwoord gegeven op de vraag of er sprake zou kunnen zijn van blikvernauwing, of een te sterk focussen op een gebeurtenis in de toekomst. Ik ben er zelf van overtuigd dat het een zó belangrijk thema in het Nieuwe Testament is dat we nauwelijks kunnen spreken over een te sterk focussen, juist als we de prediking in onze kerken ernaast houden.

Eilander, ik heb geen behoeftemijn reactie op dezelfde wijze te beginnen als jij. Ook had ik uit jouw eerdere vragen niet begrepen dat je mij vroeg om mijn eigen vragen te beantwoorden. Teruglezend kan ik ook niet vinden dat je daarom hebt gevraagd.

Wel heb ik twee vragen aan jou.
Je geeft aan dat ik belangrijke aspecten laat liggen. Welke aspecten zijn dat dan volgens jou?
Als het leven van een gelovige nu al in de hemelen is, hoe zie jij dan een terugkeer op aarde na de wederkomst?