Definitie van de Heilige Schrift

Marck
Berichten: 484
Lid geworden op: 02 Mar 2019, 11:26

Definitie van de Heilige Schrift

Berichtdoor Marck » 10 Feb 2020, 23:45

Van de Heilige Schrift geven wij deze korte defenitie: Gods Woord, dat door van Gods gedreven mannen in de canonieke boeken van het OT en NT beschreven is, en de leer van de ware godsdienst behelst, opdat het hiervan een volmaakt en gedurig richtsnoer in de kerk zijn zou, en de uitverkorenen aldus daardoor tot hun zaligheid en Gods eer zouden worden geleid'.

Susan
Berichten: 316
Lid geworden op: 18 Sep 2019, 19:19

Re: Definitie van de Heilige Schrift

Berichtdoor Susan » 14 Feb 2020, 10:15

Dit Bijbel is in feite een verzameling van 66 boeken die in twee hoofdgedeelten verdeeld kunnen worden - het Oude Testament, geschreven vóór de tijd van Jezus de Messias, en het Nieuwe Testament, opgetekend in de eerste eeuw na Jezus. De Heilige Schrift is van God ingegeven, en nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing, die in de rechtvaardigheid is; opdat de mens Gods volmaakt zij, tot alle goed werk volmaaktelijk toegerust.

Gebruikersavatar
Johannes S
Berichten: 320
Lid geworden op: 22 Dec 2017, 17:55
Locatie: Dordrecht

Re: Definitie van de Heilige Schrift

Berichtdoor Johannes S » 14 Feb 2020, 12:44

Ronaldus schreef:Van de Heilige Schrift geven wij deze korte definitie: Gods Woord, dat door van Gods gedreven mannen in de canonieke boeken van het OT en NT beschreven is, en de leer van de ware godsdienst behelst, opdat het hiervan een volmaakt en gedurig richtsnoer in de kerk zijn zou, en de uitverkorenen aldus daardoor tot hun zaligheid en Gods eer zouden worden geleid'.

Aparte definitie. Ik begrijp hem niet. Je lijkt als uitgangspunt te nemen uitverkiezing en daarmee timmer je heel het Evangelie dicht.
Als ik het verkeerd zie hoor ik het graag. Wie zijn die uitverkorenen dan?

Maar iedereen ligt verloren van nature en het Woord van God komt tot zondaren, een ieder die het hoort en/of leest.

Welke wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis der waarheid komen. Want er is één God, er is ook één Middelaar Gods en der mensen, de Mens Christus Jezus; (1 Timotheüs 2:4,5).
De Heere vertraagt de belofte niet (gelijk enigen dat traagheid achten), maar is lankmoedig over ons, niet willende dat enigen verloren gaan, maar dat zij allen tot bekering komen (2 Petrus 3:9).

Wanneer begint het N.T.?
De Heere Jezus zei:
Want dat is Mijn bloed, het bloed des Nieuwen Testaments, hetwelk voor velen vergoten wordt, tot vergeving der zonden (Mattheus 26:28).
Zie ook Rom. 3:25, Rom. 5:9, 1 Korinthe 11:25, Ef.1:7, Ef. 2:13, Kolossensen 1:14, Kol. 1:20, Hebr. 9:12,14,20, Hebr. 10:4 en nog meer
Jesaja 9:5 Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij is op Zijn schouder; en men noemt Zijn naam Wonderlijk, Raad, Sterke God, Vader der eeuwigheid, Vredevorst;

Gebruikersavatar
J.C. Philpot
Berichten: 6016
Lid geworden op: 22 Dec 2006, 16:08
Locatie: In het gekrookte riet | Email: jcphilpotrefoforum@aol.com

Re: Definitie van de Heilige Schrift

Berichtdoor J.C. Philpot » 14 Feb 2020, 13:53

Dit is de definitie van de Nederlandse Geloofsbelijdenis:
Nederlandse Geloofsbelijdenis schreef:Wij belijden dat dit Woord Gods niet is gezonden noch voortgebracht door den wil eens mensen, maar de heilige mensen Gods, van den Heiligen Geest gedreven zijnde, hebben (het) gesproken, gelijk de heilige Petrus zegt. Daarna heeft God, door een bijzondere zorg, die Hij voor ons en onze zaligheid draagt, Zijn knechten den profeten en apostelen geboden Zijn geopenbaarde woord bij geschrift te stellen; en Hij Zelf heeft met Zijn vinger de twee tafelen der wet geschreven. Hierom noemen wij zulke schriften: Heilige en Goddelijke Schriften.

(...)

Al deze boeken alleen ontvangen wij voor heilig en canoniek, om ons geloof daarnaar te reguleren, daarop te gronden en daarmede te bevestigen. En wij geloven zonder enige twijfeling al wat daarin begrepen is; en dat niet zozeer omdat ze de Kerk aanneemt en voor zodanige houdt; maar inzonderheid omdat ons de Heilige Geest getuigenis geeft in onze harten dat zij van God zijn; en dewijl zij ook het bewijs daarvan bij zichzelven hebben: aangezien de blinden zelven tasten kunnen dat de dingen die daarin voorzegd zijn, geschieden.

(...)

Wij geloven dat deze Heilige Schrift den wil Gods volkomenlijk vervat, en dat al hetgeen de mens schuldig is te geloven om zalig te worden, daarin genoegzaam geleerd wordt. Want overmits de gehele wijze van den dienst dien God van ons eist, aldaar in het lange beschreven is, zo is het den mensen, al waren het zelfs apostelen, niet geoorloofd anders te leren, dan ons nu geleerd is door de Heilige Schriften; ja, al ware het ook een engel uit den hemel, gelijk de apostel Paulus zegt. Want dewijl het verboden is den Woorde Gods iets toe of iets af te doen, zo blijkt daaruit wel dat de leer daarvan zeer volmaakt en in alle manieren volkomen is. Men mag ook gener mensen schriften, hoe heilig zij geweest zijn, gelijkstellen met de Goddelijke Schriften, noch de gewoonte met de waarheid Gods (want de waarheid is boven alles), noch de grote menigte, noch de oudheid, noch de successie van tijden of personen, noch de conciliën, decreten of besluiten; want alle mensen zijn uit zichzelven leugenaars en ijdeler dan de ijdelheid zelve. Daarom verwerpen wij van ganser harte al wat met dezen onfeilbaren regel niet overeenkomt, gelijk ons de apostelen geleerd hebben, zeggende: Beproeft de geesten of zij uit God zijn. Insgelijks: Indien iemand tot ulieden komt en deze leer niet brengt, ontvangt hem niet in huis.
Man is nothing; he hath a free will to go to hell, but none to go to heaven, till God worketh in him.
George Whitefield


Email: jcphilpotrefoforum@aol.com

Gebruikersavatar
J.C. Philpot
Berichten: 6016
Lid geworden op: 22 Dec 2006, 16:08
Locatie: In het gekrookte riet | Email: jcphilpotrefoforum@aol.com

Re: Definitie van de Heilige Schrift

Berichtdoor J.C. Philpot » 14 Feb 2020, 14:02

Dit is de definitie van de Westminster Confessie:
Westminster Confessie schreef:Hoewel het licht van de natuur, en de werken van de schepping en voorzienigheid over de goedheid, wijsheid en kracht van God openbaart, zodat de mens niet te verontschuldigen zou zijn; zijn zij toch niet voldoende om die kennis van God, en Zijn wil, te geven die noodzakelijk zijn voor de behoudenis. Daarom heeft het de Heere behaagd zich meermaals en op velerlei wijze Zichzelf en Zijn wil aan Zijn Kerk te openbaren; en daarna, voor de betere bewaring en verspreiding van de waarheid, en voor de meer zekere vestiging en vertroosting van de Kerk tegen de verdorvenheid van het vlees, en de kwaadwilligheid van Satan en de wereld, hetzelfde volledig toegewijd aan het geschrevene;

(...)

De boeken die gewoonlijks de Apokriefen worden genoemd, en die niet goddelijk geïnspireerd zijn, vormen geen deel uit van de Kanon der Schrift, en hebben derhalve geen gezag in de Kerk van God, noch dienen ze op enigerlei wijze worden goedgekeurd, of gebruik van worden gemaakt, dan als men doet met andere menselijke geschriften.

Het gezag van de Heilige Schrift, welke we dienen te geloven en te gehoorzamen, hangt niet af van het getuigenis van een mens of Kerk; maar hangt volledig af van God (die Zelf de waarheid is) die daarvan de auteur is: en daarom dient het te worden ontvangen, omdat het Gods Woord is.

We mogen door het getuigenis van de kerk tot een hoge en eerbiedige achting van de Heilige Schrift bewogen en aangezet worden. En de gewichtigheid der zaken, de effectiviteit van de doctrine, de majestueuze stijl, de overeenkomst van alle delen, de draagwijdte van het geheel (welke er is om alle eer aan God te geven), de volle ontdekking die het maakt van de enigste weg voor een mens' zijn behoud, vele andere onvergelijkbare en uitmuntende eigenschappen, en de volledige volmaaktheid ervan, zijn alle argumenten waardoor het zich overvloedig bewijst dat het Gods Woord is: toch ligt ondanks dat, onze volle overtuiging en verzekerdheid van de onfeilbare waarheid en haar goddelijk gezag, in het innerlijk werk van de Heilige Geest, die door en met het Woord, in onze harten getuigd.

De volle raad Gods betreffende alle noodzakelijke dingen voor Zijn eigen heerlijkheid, de mens zijn behoudenis, geloof en leven, is of uitdrukkelijk neergeschreven in de Schrift, of mag middels goede en noodzakelijke consequenties, afgeleid worden van de Schrift: tot welk niets ten enige tijd mag worden toegevoegd, hetzij door nieuwe openbaringen van de Geest, hetzij door de tradities van mensen. Dit niettegenstaande, erkennen wij de innerlijke verlichting door de Geest van God noodzakelijk te zijn voor het behoudend begrijpen van zulke dingen die geopenbaard zijn in het Woord: en dat er sommige omstandigheden betreffende de aanbidding van God, en de regering van de kerk zijn, die de menselijke handelingen en gemeenschappen gemeenschappelijk hebben, en derhalve geordend dienen te zijn naar het licht van de natuur en christelijke voorzichtigheid, overeenkomstig de algemene regels van het woord, die altijd nageleefd dienen te worden.

Niet alle zaken in de Schrift zijn in zichzelf gelijk duidelijk, noch gelijk duidelijk voor iedereen: toch zijn alle zaken die noodzakelijk zijn om te weten, geloven en te onderhouden voor de behoudenis, duidelijk voorgesteld, en in sommige Schriftplaatsen of elders geopend, zodat niet alleen de geleerde, maar ook de ongeleerde, middels een gepast gebruik van de gewone middelen, mag komen tot een genoegzaam begrip dezer dingen.

Het Oude Testament geschreven in het Hebreeuws (welke de moedertaal was van Gods oude volk), en het Nieuwe Testament geschreven in het Grieks ( welke tijdens de tijd dat ze geschreven werd de algemene taal was van de volken) zijn onmiddellijk geïnspireerd door God, en, middels Zijn singuliere zorg en voorzienigheid door alle eeuwen heen bewaard en derhalve authentiek; zodat, in alle controversies betreffende de godsdienst, de Kerk uiteindelijk zich op haar beroept. Maar omdat deze oorspronkelijke talen niet bekend zijn bij allen die tot Gods volk behoren, die een recht tot, en een belang hebben in de Schrift, en zijn bevolen om ze in de vreze Gods te lezen en te onderzoeken, dienen ze daarom vertaalt te worden in de plaatselijke taal van elk land tot welke ze komt, zodat, het Woord van God in overvloed mag wonen in een ieder en men Hem mag aanbidden op een acceptabele manier; en, door geduld en vertroosting der Schrift, hoop mogen hebben.

De onfeilbare regel voor de interpretatie van de Schrift is de Schrift zelf: en daarom moet er bij een vraag over de ware en volle betekenis van een schriftplaats (die niet menigvuldig is, maar één), deze onderzocht en gekend worden door andere plaatsen die over hetzelfde duidelijker spreken.

De hoogste rechter door welke alle controversies in de godsdienst dienen te worden beslist, en alle decreten of concilies, meningen of oude schrijvers, leringen van mensen, en afzonderlijke personen dienen te worden onderzocht, en in welks oordeel we dienen te rusten, kan geen ander zijn dan de Heilige Geest die door het Woord spreekt.
Man is nothing; he hath a free will to go to hell, but none to go to heaven, till God worketh in him.
George Whitefield


Email: jcphilpotrefoforum@aol.com

Gebruikersavatar
Nasrani
Berichten: 1582
Lid geworden op: 21 Dec 2016, 22:36

Re: Definitie van de Heilige Schrift

Berichtdoor Nasrani » 15 Feb 2020, 09:15

Interessant om hier eens over na te denken.
Bovenstaande definities zijn wel bekend.
Maar hoe vertalen we dat naar buitenstaanders?
Wij leven in een wereld waarin bijna alles ons afleidt van God.
Daarom zullen we keuzes moeten maken als we een vertrouwelijke omgang met God willen.

Valcke
Berichten: 4990
Lid geworden op: 31 Aug 2018, 17:55

Re: Definitie van de Heilige Schrift

Berichtdoor Valcke » 15 Feb 2020, 11:56

Compacte definitie in de Synopsis (1625):
De Heilige Schrift definiëren wij als het goddelijk instrument, waardoor de leer der zaligheid (doctrina salutaris) van God door profeten, apostelen en evangelisten, als Gods secretarissen, in de canonieke boeken van het Oude en Nieuwe Testament is overgeleverd.

Susan
Berichten: 316
Lid geworden op: 18 Sep 2019, 19:19

Re: Definitie van de Heilige Schrift

Berichtdoor Susan » 18 Feb 2020, 22:09

Valcke schreef:Compacte definitie in de Synopsis (1625):
De Heilige Schrift definiëren wij als het goddelijk instrument, waardoor de leer der zaligheid (doctrina salutaris) van God door profeten, apostelen en evangelisten, als Gods secretarissen, in de canonieke boeken van het Oude en Nieuwe Testament is overgeleverd.De Bijbel is een verzameling boeken die door God zijn gegeven om ons te leren hoe we voor eeuwig gelukkig kunnen worden worden door Jezus Christus. Hij werd onder het Oude Testament beloofd en de boeken van het Nieuwe Testament beschrijven hoe Hij gekomen is en hoe wij in Hem kunnen geloven om ons voor altijd in Hem te verheugen.

Gebruikersavatar
Johannes S
Berichten: 320
Lid geworden op: 22 Dec 2017, 17:55
Locatie: Dordrecht

Re: Definitie van de Heilige Schrift

Berichtdoor Johannes S » 09 Jun 2020, 19:16

Susan schreef:
Valcke schreef:Compacte definitie in de Synopsis (1625):
De Heilige Schrift definiëren wij als het goddelijk instrument, waardoor de leer der zaligheid (doctrina salutaris) van God door profeten, apostelen en evangelisten, als Gods secretarissen, in de canonieke boeken van het Oude en Nieuwe Testament is overgeleverd.De Bijbel is een verzameling boeken die door God zijn gegeven om ons te leren hoe we voor eeuwig gelukkig kunnen worden worden door Jezus Christus. Hij werd onder het Oude Testament beloofd en de boeken van het Nieuwe Testament beschrijven hoe Hij gekomen is en hoe wij in Hem kunnen geloven om ons voor altijd in Hem te verheugen.

Dankjewel. Wat zal dat onuitsprekelijk mooi zijn.
Jesaja 9:5 Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij is op Zijn schouder; en men noemt Zijn naam Wonderlijk, Raad, Sterke God, Vader der eeuwigheid, Vredevorst;


Terug naar “Theologie - Algemeen”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 2 gasten