Meditatie

-DIA-
Berichten: 27419
Lid geworden op: 03 Okt 2008, 00:10

Re: Meditatie

Berichtdoor -DIA- » 31 Dec 2020, 10:09

BIJ HET EINDE DES JAARS
TIJDEN DER VERKOELING

wanneer de tijden der verkoeling zullen gekomen zijn van het aangezicht des Heeren.
Handelingen 3 : 19.

De tijd van leven, die ons hier op aarde geschonken wordt, is de genadetijd, de welaangename tijd, de dag der zaligheid. Met hoeveel ernst heeft de apostel Petrus dit de Joden onder het oog gebracht, als de genezing van de kreupele man aan de poort des tempels hem de gelegenheid deed vinden om een prediking van dezelfde inhoud tot hen te richten als op de grote Pinksterdag. Onomwonden heeft Hij het ze weer doen weten, dat zij de Heilige en de Rechtvaardige hadden verloochend en de Vorst des levens gedood. En bij vernieuwing heeft hij ook gesproken van Zijn opstanding, waarvan de apostelen getuigen mochten zijn. Maar ook evenals op de Pinksterdag heeft het in deze rede van de apostel niet aan een ernstige vermaning tot bekering ontbroken. Betert u dan en bekeert u, zo heeft hij gezegd, opdat uwc zonden mogen uitgewist worden, wanneer de tijden der verkoeling zullen gekomen zijn van het aangezicht des Heeren.
Er wordt nogal verschillend over gedacht, wat we door die tijden der verkoeling hebben te verstaan. Wel komen de verschillende verklaringen eer over het algemeen in overeen, dat er met tijden der verkoehng tijden van verkwikking worden bedoeld. Zo wordt er dan in een gunstige zin over tijden van verkoeling gesproken. De dagen waren voor het Jodendom nabij gekomen, waarin men de gruwel der verwoesting zou moeten aanschouwen. In Zijn lankmoedigheid wilde de Heere echler het oordeel nog uitstellen. En zo was het nu nog voor het Jodendom de tijd hunner bezoeking, zoals Christus deze tijd heeft genoemd.
We lezen immers in Lucas 19, dat als Christus nabij Jeruzalem kwam en de stad aanschouwde, dat Hij over haar weende, zeggende: Och, of gij ook bekendet, ook nog in deze uwe dag, hetgeen tot uw vrede dient! Maar nu is het verborgen voor uw ogen. Want er zullen dagen over u komen, dat uw vijanden een-begraving rondom u zullen opwerpen, en zullen u omsingelen en u van alle zijden benauwen, en zullen u tot de grond nederwerpen, en uw kinderen in u, en zij zullen in u de ene steen op de andere niet laten, daarom dat gij de tijd uwer bezoeking niet bekend hebt. Terwijl Christus dit sprak, was het dus nog
de tijd hunner bezoeking. En als Petrus de Joden na de Pinksterdag met zoveel ernst vermaande, had die tijd hunner bezoeking nog geen einde genomen. Wat is de lankmoedigheid Gods toch groot! Het Jodendom ging door in de' verharding des harten, in de moedwillige verwerping van Christus. De tijd van de bekering der heidenen was gekomen. God maakte Zich echter tot het uiterste toe van het Jodendom nog vrij. Er was echter geen bekennen van de dag hunner bezoeking. Gods Geest ging wijken van het Jodendom, om te werken onder het heidendom.
Alzo waren deze tijden nu ook tijden van verkoeling, maar dan in een ongunstige zin. En toch was er nog uitstel van het oordeel. En nog werd het de Joden door de apostel toegeroepen: Betert u dan en bekeert u, opdat uw zonden mogen uitgewist worden, wanneer de tijden der verkoeling zullen gekomen zijn van het aangezicht des Heeren. Ja, voor het Jodendom blijft ook nu zelfs deze prediking van de apostel nog van kracht. De apostel heeft in deze prediking heengewezen naar de doorluchtige dag van Christus' wederkomst. Daarom heeft hij op deze woorden laten volgen: En Hij gezonden zal hebben Jezus Christus, Die u te voren gepredikt is; Welke de hemel moet ontvangen tot de tijden der wederoprichting aller dingen, die God gesproken heeft door de mond van al Zijn heilige profeten van alle eeuw.
De tijden die aan Christus' wederkomst voorafgaan, zijn ook tijden der verkoeling. Ook thans ontbreekt het niet aan de lankmoedigheid Gods over ons. In de gelijkenis van de vijf wijze-en vijf dwaze maagden, is door de Heere Jezus gezegd, dat de Bruidegom vertoefde. Dit vertoeven van de Bruidegom geeft de spotters aanleiding om te zeggen: Waar is de belofte Zijner toekomst? Want van de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen alzo gelijk van het begin der schepping. Het vertoeven van de Bruidegom is er echter ook oorzaak, van, dat de wijze maagden zowel als de dwaze maagden in slaap gevallen zijn. Alzo leven wij thans ook in tijden der verkoeling.
In ongunstige zin is er dus nu ook wel sprake van tijden der verkoeling. Niet alleen zien we, dat er maar weinig bijzondere genade meer wordt verheerlijkt, maar ook gaat de Heere Zijn algemene genade steeds meer intrekken. Het behoeft geen betoog, dat als wij over algemene genade spreken, dat wij daar niet hetzelfde mee bedoelen als de Remonstranten.
Algemene genade in zaligmakende zin is er niet. Om verwarring te voorkomen, spreken wij daarom ook nog liever over de algemene goedheid of de verdraagzaamheid Gods. Dit is meer een beteugelen of intomende genade. De Heere gaat die echter steeds meer intrekken. De natuurlijke liefde gaat daarmede ook steeds meer verkouden. Dagelijks zijn de schrikwekkende voorbeelden daarvan te aanschouwen. Gods Woord gaat in vervulling, dat ons zegt: En weet dit, dat in de laatste dagen ontstaan zullen zware tijden.
Want de mensen zullen zijn liefhebbers van zichzelf, geldgierig, laatdunkend, hovaardig, lasteraars, de ouderen ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, achterklappers, onmatig, wreed, zonder liefde tot de goeden, verraders, roekeloos, opgeblazen, meer liefhebbers der wellusten dan liefhebbers Gods.
Vreselijke tijden zijn dus deze tijden der verkoeling. Tijden die ons wijzen op de rasnaderende wederkomst des Heeren, maar ook tijden waarin met die wederkomst schier in het geheel geen rekening meer wordt gehouden. De dagen van Noach zijn teruggekeerd.
Noachs tijd was ook zo'n tijd van verkoeling. Het oordeel Gods werd ook toen nog zeer lang uitgesteld. Vandaar heeft men ook met zijn prediking gespot. Maar de zondvloed is gekomen en verdierf hen allen. En als wij zullen roepen: Het is vrede en zonder gevaar, dan zal een haastig verderf ons overkomen, gelijk de barensnood een bevruchte vrouw, en wij zullen het geenszins ontvlieden.
Als in Noachs dagen gaan wij ook etende en drinkende het oordeel tegemoet. Gods Geest werkt weinig meer tot bekering. Onder Gods volk is er ook een verkoeling gekomen. Het gebeurt zoveel niet meer, dat het ene kooltje het andere nog eens aansteekt. Evenals tot de gemeente van Laodicéa, moet tot ons wel gezegd worden: Och, of gij koud waart of heet! Maar juist in deze tijden der verkoeling geldt voor ons de ernstige vermaning van de apostel: Betert u dan en bekeert u, opdat uwe zonden mogen uitgewist worden. Och, of gij nog bekendet, in deze uwe dag, wat tot uwe vrede dient! Nog is het de welaangename tijd, nog is het de dag der zaligheid.
Wel zijn het de tijden der verkoeling, die gekomen zijn van het aangezicht des Heeren. Tijden waarin God Zich zeer verborgen houdt én weinig meer spreekt. En als Hij het aangezicht verbergt, wie zal Hem dan aanschouwen? En toch volvoert Hij Zijn raad, ook in de toebrenging der Zijnen, tot het einde toe. Hoe zal het er dan toch voor een ieder onzer op aankomen, dat onze zonden nog zullen mogen worden uitgewist. Zolang we leven, is de genadetijd voor ons nog niet voorbij.
Elk ogenblik kan die echter voor ons een einde nemen. En daarbij: De toekomst des Heeren genaakt! Hij, Die te komen staat, zal komen, en zal niet achterblijven. De tijden van verkoeling gaan aan Zijn komst vooraf. Deze ontzettende tijden waarin wij leven, zeggen ons dus dat het einde aller dingen nabij is. De Rechter staat voor de deur. De olie des Geestes mocht in onze lampen niet ontbreken, als het geroep zal gaan: Ziet, de Bruidegom komt, gaat uit, Hem tegemoet!

Wijlen ds. F. Mallan

Bron: De Wachter Sions, meer te lezen via www.digibron.nl
.......

Jantje
Berichten: 16185
Lid geworden op: 18 Mei 2017, 20:42
Locatie: Walcheren - jantjevanrefoforum@gmail.com

Re: Meditatie

Berichtdoor Jantje » 17 Feb 2021, 18:53

Indachtigmakende genade

En Petrus werd indachtig het woord des Heeren, hoe Hij hem gezegd had: Eer de haan zal gekraaid hebben, zult gij Mij driemaal verloochenen. (Lukas 22: 61b)

Als de haan kraait in die vroege morgen, wordt Petrus indachtig het woord dat gesproken is. De Heere heeft het gezegd: 'Petrus, je zult Mij tot drie keer toe verloochenen, eer de haan zal gekraaid hebben.'
Zou Petrus zich ook herinnerd hebben wat de Heere Jezus verder gezegd heeft? De Heere heeft gezegd: 'Wie Mij verloochenen zal voor de mensen, die zal Ik verloochenen voor Mijn Vader in de hemel.'

Moet de Heere Jezus nu zeggen: 'Vader, U hebt Mij een kind gegeven, U hebt Me een knecht gegeven, maar hij is waardeloos! Hij heeft het verzondigd, hij heeft het verbeurd! Vader, daar kan ik niet verder mee! Vader, schrijf hem maar uit! Delg hem maar uit Uw boek!' Dat zou toch rechtvaardig geweest zijn? 'Wie Mij verloochenen zal voor de mensen, die zal Ik verloochenen voor Mijn Vader in de hemel.' Zo'n woord gaat er diep door, dat snijdt tot in het diepst van je ziel! Hier wordt om zo te zeggen Petrus afgesneden.

Als dat Woord van God ontdekt, dan leren we ons als een veroordeelde kennen. Als dat Woord me brengt tot de kennis van mijn zonde, als de heilige wet me als een spiegel voorgehouden wordt, als ik in een ogenblik zie wie ik ben tot in het diepst van mijn bestaan en die verdorvenheid gadesla, o, dan kan het niet anders of ik moet mijzelf verfoeien en mishagen. Want dan zijn de ongerechtigheden meer dan de haren op mijn hoofd. Dan wordt het een wonder dat de Heere me nog draagt en verdraagt. Dan is je hart niet langer meer een ijsklomp om zo te zeggen. Dan word je verslagen in de geest en gebroken in het hart en dan kom je op de grond terecht. Het oude volk van God zei vroeger wel eens: 'Dan komt het stof op het stof terecht.'

Petrus was een bekeerde man, een uitverkoren vat, naar de voorkennis van God de Vader. Maar al ligt zijn staat vast, in de stand van het leven is hij hier minder dan een wereldling. Wat is het een kwalijke zaak als de wijze met de dwaze rnaagden inslapen. Als ze, in plaats van naar Gods Woord te luisteren, gaan luisteren naar de stem van de duivel en gaan zoeken naar de bevrediging van het boze hart. Daarom is het nodig dat de Heilige Geest je herinnert; is het nodig dat de ontdekking door Gods Woord je tot inkeer doet komen en ook tot wederkeer. Gods Woord is daartoe het middel. Zul je bekeerd worden, dan zal de Heere dat doen door Zijn Woord en door Zijn Geest. David zegt het: 'De wet des Heeren is volmaakt, bekerende de ziel.'

Toen pas hebben die woorden hun kracht gedaan. Onder de preek - om zo te zeggen - is Petrus niet geraakt. 'Eer de haan zal gekraaid hebben, zult gij Mij driemaal verloochenen.' Hij zal mogelijk zijn schouders opgehaald hebben. 'Maar na dezen zult ge het verstaan, Petrus!' En het is werkelijkheid geworden, verschrikkelijke werkelijkheid! Nu wordt Petrus door de Heere gearresteerd en dan moet hij het van God verliezen. Een gevallen zondaar, verloren in zonde en schuld. Weet u wat er toen gebeurd is? Toen heeft - met eerbied gesproken - een Drie-enig God Zich over Petrus heengebogen; toen heeft de Vader gezien, niet alleen in toorn, niet alleen in grimmigheid, in gramschap, als een beledigd God, maar toen heeft de Vader hem ook gezien in die Borg en in die Middelaar. En de Vader heeft Zich ontfermend over Petrus neergebogen, en heeft – in de toorn - gedachten des vredes gehad!

Dat is nu de trouw des Heeren, Die nooit laat varen de werken Zijner handen. Die het goede werk in u begonnen heeft, zal het ook voleinden tot op de dag van de Heere Jezus Christus. Dan buigt ook de Zoon, de Heere Jezus Christus, in Zijn gadeloze zondaarsliefde Zich over zo'n verloochenaar, over zo'n bruut, over zo'n vijand, over zo'n hoop vuil heen. Wat een wonder dat de Heere Jezus Christus Zich daarover ontfermt!

Nee, ik heb het niet meer over Petrus, maar: 'Heere, hier, hier is zo'n verloochenaar, hier is zo'n ellendeling!' Dat is nu het wonder, dat God in ontferming nog wil neerzien en dat ook de Heilige Geest Zich daar over neerbuigt. En dan gaat de Heilige Geest werken beide dat willen en dat werken naar Gods welbehagen. Want zalig worden, dat is omdat God het wil. Het is vanwege de Drie-enige God! 'Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoude.' Voor zo'n vloeker, voor zo'n zweerder, voor zo'n zondaar, zo'n schuldenaar.

Zo is Petrus in die vroege morgen wakker gekraaid. 'Ontwaak, gij die slaapt, en sta op uit de doden en Christus zal over u lichten.' Dan ziet Petrus hoe noodzakelijk het offer van de Heere Jezus Christus is. Hoe noodzakelijk het bloed is tot verzoening.

Wat een roepstemmen! Heeft de Heere u en jou zo ook al wakker gemaakt? Soms kan dat door het getroffen worden met een ernstige ziekte, een teleurstelling, een ongeval. Dat is een roepstem. Maar wat u echt wakker maakt, dat is ten diepste Gods Woord. 'Bekeert u, waarom zoudt ge sterven. Ik heb geen lust in de dood der goddelozen, maar daarin dat ze zich bekeren en leven.'

Zo gij Zijn stem dan heden hoort,
Gelooft Zijn heil- en troostrijk Woord,
Verhardt u niet, maar laat u leiden!

Ds. J.J. Tanis, thans emerituspredikant van de Gereformeerde Gemeente van Boskoop en woonachtig te Tholen

Bron: https://forum.refoweb.nl/viewtopic.php? ... 0#p1955182
Was getekend,
uw medeforummer Jantje

-DIA-
Berichten: 27419
Lid geworden op: 03 Okt 2008, 00:10

Re: Meditatie

Berichtdoor -DIA- » 18 Feb 2021, 20:33

Ik plaats het maar onder meditatie,

Hier zijn de lezingen van ds. van Boven over Pleun Kleijn te beluisteren.
Nu live, maar de uitzendingen blijven staan, in ieder geval die van vorige week staat er ook nog.
https://www.gergemrijssen.nl/de-5-zalen-van-bethesda
.......

-DIA-
Berichten: 27419
Lid geworden op: 03 Okt 2008, 00:10

Re: Meditatie

Berichtdoor -DIA- » 18 Feb 2021, 20:46

-DIA- schreef:Ik plaats het maar onder meditatie,

Hier zijn de lezingen van ds. van Boven over Pleun Kleijn te beluisteren.
Nu live, maar de uitzendingen blijven staan, in ieder geval die van vorige week staat er ook nog.
https://www.gergemrijssen.nl/de-5-zalen-van-bethesdaPS het is NU niet live te beluisteren, alleen via de kerktelefoon en scanner. De tot hiertoe gehouden lezingen zijn hier wel na te luisteren.
.......

-DIA-
Berichten: 27419
Lid geworden op: 03 Okt 2008, 00:10

Re: Meditatie

Berichtdoor -DIA- » 25 Feb 2021, 20:23

Vanavond wordt er weer een lezing uitgezonden over "De vijf zalen van Bethesda". Ds. van Boven legt hier het boekje van Pleun Kleijn uit, een soort allegorie, die, zoals we in de vorige uitzending al hoorden, wat te vergelijken is met de Christenreis, hoe Bunyan hier ook allegorisch verteld over de weg die God met hem ging. In "De vijf zalen van Bethesda" horen we niet een weg, maar de onderscheidene gangen die God met de Kerk houdt.
De uitzending begint om 19:30 uur, en is via de kerktelefoon, scanner en de website te beluisteren. Of de uitzending live is te beluisteren via de website weet ik niet, wel via de kerktelefoon, en daarna zal de lezing wel geplaatst worden op de website van de kerk. In ieder geval zijn nu de twee voorgaande uitzendingen te beluiteren. Of het vanavond live via de website komt is even afwachten want het staat er niet met zoveel woorden...

Van harte aanbevolen.

De twee voorgaande uitzendingen zijn nu nog te beluisteren, de eerste is een levensbeschrijving van de schrijver. De uitzendingen blijven twee weken staan, dus na vanavond is de eerste wellicht niet meer te beluisteren.
Link:
https://www.gergemrijssen.nl/de-5-zalen-van-bethesda

Aanvullende informatie. De nu op de kerktelefoon uitgezonden lezing staat als lezing 03 op de website. Lezing 01 is nu niet meer te beluisteren.
.......

-DIA-
Berichten: 27419
Lid geworden op: 03 Okt 2008, 00:10

Re: Meditatie

Berichtdoor -DIA- » 26 Feb 2021, 01:04

Een gedeelte uit "De vijf zalen van Bethesda", van Pleun Kleijn.
Voor de goede verstaander, hier gaat het niet over wat we op het forum links of rechts noemen. Dit even ter verduidelijking.

Pleun Kleijn:
Nadat wij de ziekenzaal verlaten hadden, kreeg ik het met de dokter over verschillende ziekten der patiënten.
Ge moet weten dat de onderscheiden ziekten nog veel verwarring en stoornis geven in de samenleving. Hoe meer overeenstemming zij vinden in dezelfde ziekte, hoe gemakkelijker zij met elkaar leven.
Nu zaten er aan de rechterzijde van de kamer een groot aantal patiënten. Deze vormden samen een soort vereniging. De meeste behoorden tot de vrouwelijke sekte en hadden tot voorzitter een ervaren man in het lerend en beschouwend geloof.
Aan de linkerzijde van de kamer waren ook een groot aantal patiënten, het meest mannen, waarvan de voorzitter Doodbrakende was. Deze groepen lagen meest overhoop met elkaar. Nu vroeg ik aan de dokter naar de gangen van de ziekte van hen die rechts van de kamer en hun drukke openbare gesprekken welke zij voerden.
Dit zijn, zo zei de dokter, die een groot licht en gezicht over de staat van hun ellende hebben, welke zij onderworpen zijn om eigen zonden en een groot licht en gezicht over hun ellende hebben, welke zij onderworpen zijn om eigen zonden en een groot licht en gezicht bezitten in de staat der verlossing van onze Heere Jezus Christus. Maar hun pijn en smart is zeer weinig daarover. Hun koorts is meestal 38 en daarom sterven zij er niet aan, en hebben ook geen vruchten en troost en sterkte van hun licht.
En naarmate zij het zien en beschouwen, leven zij en zijn in zover vergenoegd als eigenliefde en zelfvergenoeging uit de beschouwing doet leven.
Die aan de linkerzijde verkeren hebben altijd koorts, bestaande uit een diep gevoel en gezicht van Gods geschonden deugden, Zijn majesteit, heiligheid en rechtvaardigheid. Daarom lopen zij altijd met de dood in de consciëntie, en lijden zwaar onder de zonden en verdorvenheden in zich. Zij kunnen dit niet overeenbrengen dat het bestaan kan in een mens, welke tot God bekeerd is, vandaar dat zij de gemeenschap nooit zoeken met de rechterzijde. Die nemen het veel te licht op voor hen. Ze leven het naast met die patiënten, welke de meeste pijn hebben over hun zonden, die de vruchten van vertroosting mogen beleven. Zij hebben fijne voelhorens, en verdenken nog vaak de patiënten die de vruchten der vertroosting mogen beleven. Ge moet weten dat de meeste patiënten leven met twee mannen. Als de eerste man, de wet, hun ziekte of hun staat der ellende weer voor hen openligt, worden zij bij vernieuwing weer verootmoedigd. Als zij weer van alle kanten worden ingesloten, werkt dit een armmakende daad, en wanneer de zegels van het genadeverbond weer open mogen gaan, krijgen zij bij vernieuwing weer te verstaan en te beleven, dat alles, wat zij onder de eerste man, de wet, verloren hebben, in die tweede man, de Heere Jezus, met al Zijn gaven, bestaande in de toebrenging van Zijn lijdelijke en dadelijke gerechtigheid, een eeuwige voldoening heeft teweeg gebracht.
Nu komen zij de toevlucht weer nemen tot dezelve en scheppen bij vernieuwing weer zoveel troost er uit en komen hierin hun reinigmaking en zaligheid te zoeken. Ze komen er weer eens ruim uit te leven en te spreken. Nu komen zij van de linkerzijde soms onder jaloezie en verdenking, omdat God goed is en zij zo nauw in hun ingewanden zijn. Nochtans geniet ook Doodbrakende zijn vertroosting, maar zij gaan met veel strijd gepaard.
.......

Gebruikersavatar
Adagio
Berichten: 505
Lid geworden op: 22 Feb 2018, 16:06

Re: Meditatie

Berichtdoor Adagio » 03 Mei 2021, 10:35

Bunyan in 'Het werk van Jezus Christus als Voorspraak' schreef:Tegenwerping. Maar pleit Christus niet als Voorspraak voor de uitverkorenen, ofschoon zij nog niet geroepen zijn?
Antwoord. Hij stierf voor al Zijn uitverkorenen, Hij bidt voor al zijn uitverkorenen als een Priester. Maar als een Voorspraak pleit Hij slechts voor de kinderen, voor de geroepenen. De satan had niets in te brengen tegen Gods uitverkiezing, want hij kent haar niet; maar hij had op de geroepenen tegen – namelijk, of zij waarlijk geheiligd waren of niet, of zij moesten sterven voor hunne overtredingen (Job 1: 9, 10; Zach. 3). En voor deze dingen heeft hij stof om een beschuldiging tegen ons samen te flansen, en nu is het de tijd voor Jezus Christus om op te staan en voor Zijn volk te pleiten. Ik zeg, voor deze dingen heeft hij enige stof om een aanklacht tegen ons op te stellen, want daar zijn de zonden; het verbond der werken en ook een Rechter, bij wien geen aanneming des persoons is. Nu, om nu deze beschuldiging te ontwarren en te vernietigen, hiervoor is Jezus Christus onze Voorspraak, en dit geschiedt alleen voor de kinderen – “Mijne kinderkens, ik schrijf u deze dingen, opdat gij niet zondigt; en indien iemand gezondigd heeft, wij hebben een Voorspraak bij den Vader, Jezus Christus, den Rechtvaardige”.

Susanna
Berichten: 448
Lid geworden op: 21 Jul 2020, 21:01

Re: Meditatie

Berichtdoor Susanna » 03 Mei 2021, 12:53

Adagio schreef:
Bunyan in 'Het werk van Jezus Christus als Voorspraak' schreef:Tegenwerping. Maar pleit Christus niet als Voorspraak voor de uitverkorenen, ofschoon zij nog niet geroepen zijn?
Antwoord. Hij stierf voor al Zijn uitverkorenen, Hij bidt voor al zijn uitverkorenen als een Priester. Maar als een Voorspraak pleit Hij slechts voor de kinderen, voor de geroepenen. De satan had niets in te brengen tegen Gods uitverkiezing, want hij kent haar niet; maar hij had op de geroepenen tegen – namelijk, of zij waarlijk geheiligd waren of niet, of zij moesten sterven voor hunne overtredingen (Job 1: 9, 10; Zach. 3). En voor deze dingen heeft hij stof om een beschuldiging tegen ons samen te flansen, en nu is het de tijd voor Jezus Christus om op te staan en voor Zijn volk te pleiten. Ik zeg, voor deze dingen heeft hij enige stof om een aanklacht tegen ons op te stellen, want daar zijn de zonden; het verbond der werken en ook een Rechter, bij wien geen aanneming des persoons is. Nu, om nu deze beschuldiging te ontwarren en te vernietigen, hiervoor is Jezus Christus onze Voorspraak, en dit geschiedt alleen voor de kinderen – “Mijne kinderkens, ik schrijf u deze dingen, opdat gij niet zondigt; en indien iemand gezondigd heeft, wij hebben een Voorspraak bij den Vader, Jezus Christus, den Rechtvaardige”.


Is dat een Nederlands boek? Is het de vertaling van: Work of Jesus Christ as an advocat ( 1 Johannes 2:1 )?

Je hebt iets onderstreept. Ik ben het daar van harte mee eens.

Gebruikersavatar
Adagio
Berichten: 505
Lid geworden op: 22 Feb 2018, 16:06

Re: Meditatie

Berichtdoor Adagio » 03 Mei 2021, 16:14

Susanna schreef:
Adagio schreef:
Bunyan in 'Het werk van Jezus Christus als Voorspraak' schreef:Tegenwerping. Maar pleit Christus niet als Voorspraak voor de uitverkorenen, ofschoon zij nog niet geroepen zijn?
Antwoord. Hij stierf voor al Zijn uitverkorenen, Hij bidt voor al zijn uitverkorenen als een Priester. Maar als een Voorspraak pleit Hij slechts voor de kinderen, voor de geroepenen. De satan had niets in te brengen tegen Gods uitverkiezing, want hij kent haar niet; maar hij had op de geroepenen tegen – namelijk, of zij waarlijk geheiligd waren of niet, of zij moesten sterven voor hunne overtredingen (Job 1: 9, 10; Zach. 3). En voor deze dingen heeft hij stof om een beschuldiging tegen ons samen te flansen, en nu is het de tijd voor Jezus Christus om op te staan en voor Zijn volk te pleiten. Ik zeg, voor deze dingen heeft hij enige stof om een aanklacht tegen ons op te stellen, want daar zijn de zonden; het verbond der werken en ook een Rechter, bij wien geen aanneming des persoons is. Nu, om nu deze beschuldiging te ontwarren en te vernietigen, hiervoor is Jezus Christus onze Voorspraak, en dit geschiedt alleen voor de kinderen – “Mijne kinderkens, ik schrijf u deze dingen, opdat gij niet zondigt; en indien iemand gezondigd heeft, wij hebben een Voorspraak bij den Vader, Jezus Christus, den Rechtvaardige”.


Is dat een Nederlands boek? Is het de vertaling van: Work of Jesus Christ as an advocat ( 1 Johannes 2:1 )?

Je hebt iets onderstreept. Ik ben het daar van harte mee eens.


Het boek heet "Paarlen uit de werken van John Bunyan", eerste deel, uitgegeven J.C. van Schenk Brill, 1886, Doesburg


Terug naar “Theologie - Bezinning”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 2 gasten