Meditatie

Gebruikersavatar
Arja
Berichten: 1424
Lid geworden op: 30 Mei 2019, 15:57
Contact:

Re: Meditatie

Berichtdoor Arja » 18 Mei 2020, 22:23

Gij, die eertijds geen volk waart, maar nu Gods volk zijt; die eertijds niet ontfermd waart, maar nu ontfermd zijt geworden. 1 Petrus 2:10

Het Woord van God vertelt ons dat er temidden van de grote massa mensen een bijzonder volk te vinden is – een volk dat uit het gewone ras uitverkoren werd voordat de sterren begonnen te stralen, een volk dat God’s hart dierbaar was voor de schepping van de wereld, een volk dat verlost werd door het kostbare bloed van Jezus boven de rest van de mensheid, een volk dat het bijzondere eigendom is van Christus, de kudde van Zijn weide, de schapen van Zijn hand, een volk waarover de Voorzienigheid waakt en dat zijn gang gaat te midden van het verwarde doolhof van het leven, een volk dat op het laatst zal worden gebracht, ieder van hen onberispelijk voor de eeuwige troon en geschikt gemaakt wordt voor de verheven bestemming die Hij in de komende eeuwen zal openbaren. Door de hele Schrift heen lees je over dit bijzondere volk. De ene keer worden ze “een zaadje” genoemd, de andere keer “een tuin”, de andere keer “een schat”, en de andere keer “een kudde”. De gewone naam in het Nieuwe Testament is voor hen “de Kerk”. Christus vertelt ons dat de enige manier om de Kerk binnen te komen door Hemzelf is. Hij is de deur, de enige deur. Er is geen andere manier om de Kerk binnen te komen dan door Hemzelf. Als je in Christus gelooft, ben je lid van Zijn Kerk. Als je vertrouwen op Christus is gebleven, die Gods grote weg naar verlossing is, heb je bewijs dat je van voor de schepping van de wereld uitverkoren bent; en dat je geloof je recht geeft op alle voorrechten die Christus in Zijn Woord aan de gelovigen heeft beloofd.

C.H. Spurgeon

Gebruikersavatar
Nasrani
Berichten: 1580
Lid geworden op: 21 Dec 2016, 22:36

Re: RE: Re: Meditatie

Berichtdoor Nasrani » 19 Mei 2020, 06:38

Vervolgde schreef:
Johann Gottfried Walther schreef:God is niet veranderd! De Heilige Geest is dezelfde en Die kan met het woord/de Bijbel nog steeds grote werken doen.
Het komt niet aan op kennis van mensen, en ook niet op termen en leringen van mensen.
De Heilige Geest werkt nog steeds en Hij zal een zondaar die Hij bekeerd alles leren.

De hand van de HEERE niet niet verkort, DIA hou toch eens op zo klein van God te spreken, dat is zeker niet tot eer van God,
Jezus Christus is Koning en ook in vele harten van zondaren, die heilig zijn in Hem uit genade.

EN die mensen die het zo goed DENKEN te weten, zijn vaak of van hun plaats of het zijn ongelovigen.
God werkt vrijmachtig, niet volgens onze systemen, wel volgens zijn eigen woord, maar daarin is geen systeem te vinden.
Dan zien op Christus en afzien van al eigen verdiensten, en erkennen van schuld en leven in dankbaarheid.

Voor mij een heel opvallende reactie. Voor zover ik kan overzien gaat DIA niets zozeer aan het hart dan de eer en de heerlijk van God. Hij legt daar een consequent getuigenis vanaf. Hoe kan deze man die het recht van God zo hoog heeft staan, klein spreken van de Almachtige? Hij spreekt klein over zichzelf, maar nooit over zijn God.
Het is daarom heel wrang om tegen zo iemand te zeggen: mensen die het zo goed denken te weten zijn vaak van hun plaats of het zijn ongelovigen. Is dat niet een omgekeerde wereld? Zou er dan geen zekerheid zijn in het Woord van God? Het gaat DIA niet om het denken. Maar het gaat hem erom dat blijft staan: Alzo zegt de Heere! En dat is de enige grond van een gelovige.

En ach, dat veel geroemde leven in dankbaarheid. Het nieuwe paradijs is niet nu, maar hierboven. En dan wil ik de volgende woorden van Dr. H.F. Kohlbrugge meegeven:
In dit nieuwe Paradijs zullen wij met Jezus zijn. Wij? Allen? Neen, niet allen.
Intussen, waarom niet wij allen? Doch dat is uwe zaak.
Als gij allen gelooft, dat God alleen kan zalig maken, maar ook kan verdoemen, dan zult gij ook allen God vrezen, gelijk de kwaaddoener God vreesde; dan echter meet gij u niet langer met uwe eigene maat, en nog minder meet gij u af naar de maat van een ander, zoals enigen van u doen, maar dan meet gij u in alle oprechtheid ten eerste af naar de maat van Gods Wet.


Het nieuwe Paradijs is niet hierboven, maar straks op de nieuwe aarde.
Leven uit dankbaarheid begint wel degelijk al in dit leven. Volmaakt, nee zeker niet dat zal straks pas zijn. Maar wel in beginsel en met verlangen om naar al Gods geboden te leven. En dat gaat met vallen en opstaan.
Wij leven in een wereld waarin bijna alles ons afleidt van God.
Daarom zullen we keuzes moeten maken als we een vertrouwelijke omgang met God willen.

Gebruikersavatar
Arja
Berichten: 1424
Lid geworden op: 30 Mei 2019, 15:57
Contact:

Re: Meditatie

Berichtdoor Arja » 27 Mei 2020, 15:46

Verlaat mij niet, HEERE! Psalm 38:22

Wij vragen in ons gebed maar al te vaak of God ons niet wil verlaten op momenten waarop wij moeten lijden en in verzoeking zijn, maar wij vergeten dat we het nodig hebben om dit gebed altijd te bidden. Er is in ons leven geen enkel moment waarop wij zonder Gods ondersteuning kunnen. En dit geldt zelfs voor onze heilige momenten. Of wij nu in het licht leven of in het donker zitten, in gemeenschap met de Heere of in verzoeking, wij hebben dit gebed nodig. Een klein kind dat leert lopen, heeft de hulp van zijn moeder ieder moment nodig. Het schip dat door zijn stuurman in de steek gelaten wordt, raakt zijn goede koers onmiddellijk kwijt. Wij kunnen niet leven zonder de voortdurende hulp van boven. Laat onze tekst jouw gebed zijn. Vader, verlaat Uw kind niet, want dan zou het nog in de handen van de vijand kunnen vallen. Herder, laat Uw lam niet in de steek, want dan zal het wegdwalen van de veilige kooi. Grote Landman, blijf zorg besteden aan Uw ranken, want anders verdrogen ze. Verlaat mij nu niet, o Heere, en verlaat mij geen enkel moment van mijn leven. Laat de vreugde mijn afgod niet worden, als ik in voorspoed leef. En als ik tegenspoed ervaar, laat mij dan niet in opstand komen tegen U. Verlaat mij niet in tijden van berouw, want dan zou ik de hoop op vergeving verliezen en wanhopig worden. Verlaat mij niet in tijden waarin ik door het geloof mag wandelen, want anders zou ik nog hoogmoedig worden. Verlaat mij niet, want zonder U ben ik zwak, maar met U ben ik machtig. Verlaat mij niet, want mijn levensweg is gevaarlijk en overal zijn valstrikken gezet. Uw leiding kan ik niet missen. Een hen laat haar kuikens niet in de steek. Laat mij net als die kuikens schuilen onder Uw vleugels. Laat mij daar een veilige schuilplaats vinden. ‘Blijf niet ver van mij, want de nood is nabij. Er is immers geen helper.’

C.H.S.

-DIA-
Berichten: 27418
Lid geworden op: 03 Okt 2008, 00:10

Re: Meditatie

Berichtdoor -DIA- » 03 Jul 2020, 15:15

Een hele preek plaatsen als meditatie, daar is hier de plaats niet voor. Maar ik heb drie wat langere citaten uit een preek overgetypt, die zeer geschikt zijn om als meditatie te lezen.

PAULUS EN BARNABAS OP CYPRUS:
Paulus en Barnabas kwamen daar (op Cyprus) in het plaatsje Salamis. Er was een kleine synagoge, en ze hebben daar het Woord Gods verkondigd. Het was een voorrecht dat er op dat eiland nog een synagoge was. Dat daar nog Joden woonden. Dat daar Gods Woord nog was. Want Cyprus was een goddeloos eiland. Cyprus was een liefelijke plaats. Ze hadden veel welvaart. Het was er goed om te wonen. Maar het was een goddeloos eiland. De godin van de liefde werd daar gediend. Daar stonden tempels voor Venus en Aphrodite. Er stonden tempels waar de afgoden gediend werden en de mensen zich uitleefden.

CYPRUS VAN TOEN VERGELEKEN MET NEDERLAND:
Cyprus, het lijkt wel op Nederland. Voorspoed. Weelde, een lieflijke plaats om te wonen. We komen niets tekort, maar de zonden vieren hoogtij.
We zouden zeggen: Cyprus verdiende om onder water gezet te worden, Cyprus verdiende om verwoest te worden. Maar nu ging de Heere daar Zijn Woord verkondigen.
Nederland verdient om verwoest te worden. De zonden zijn zo schreeuwend, er worden zoveel moorden gepleegd. Dertigduizend kinderen per jaar, in de moederschoot gedood. Op roepende zonden op allerlei gebied. Gods Naam gelasterd, Gods dag ontheiligd. Het huwelijk aan de kant geschoven, en op zedelijk gebied zoveel perversiteit. Zou de Heere ons dan niet straffen? We hebben het verdiend, gemeente. Maar wie kwelt zijn ziel in deze tijd? Wie roept God aan? Wij hebben U op het hoogst misdaan en wij zijn van het heilspoor afgegaan.

NOG GENADETIJD:
En nog in deze tijd, onder de oordelen, onder de slaande hand Gods, mag Gods Woord nog gepredikt worden, mag Gods Woord nog uitgaan, mag u nog wekelijks en dagelijks Gods Woord horen, omdat de Heere nog toe wil brengen tot de gemeente die zalig moet worden. Omdat het welbehagen gelukkiglijk voortgaat, niet alleen hier op Cyprus, maar ook nog in Nederland.
Jonge mensen, hoe donker ook de tijd mag wezen, hoe moedbenemend de omstandigheden ook worden, onthoudt altijd: zolang de zon schijnt, zal de Heere Zijn Naam voortplanten van kind tot kind. En dat ook onder jullie, jonge mensen, ook onder jullie, kinderen, als de bede gevonden mag worden: Heere, mag ik ook tot dat nageslacht behoren dat U mag vrezen. Wie heeft lust de Heere te vrezen?

SATAN PROBEERT GODS WERK TEGEN TE STAAN:
Elymas de tovenaar wederstond, Saulus en Barnabas, zoekende de stadhouder van het geloof af te keren. Hij is dus bezig, het woord wat gestrooid wordt tegen te staan. Om alles wat Saulus en Barnabas zeggen belachelijk te malen. Om dat te bespotten. Om dat weg te nemen. Dat kan op een goddeloze manier, dat kan op een subtiele manier.
En nu naar ons toe. Als nu vanavond het Woord, het zaad van Gods Woord van Gods Woord in uw hart gestrooid word, wat kunnen we dan dat Woord tegenstaan. Wat kunnen we dat Woord verachten. Wat kunnen we na die tijd dan weer opgaan in het aardse. En de indrukkingen die er mogelijk vanavond ontstaan zijn weer tegenstaan en wegwerken. Dan zijn we niet beter dan Elymas. Laten we ons niet boven Elymas verheffen. Want Elymas had ook Joodse ouders, hij is ook opgegroeid met de Bijbel, en hij zei alles vaarwel. En wij zijn van dezelfde lap gescheurd. Hij ging zijn verderf tegemoet.

EEN KORTE TOEPASSING:
Jonge mensen, als we God verlaten, gaan we ook ons verderf tegemoet. En daar heb ik je niet voor over. Verlaat toch Gods Woord niet! Ga toch niet je eigen wegen in! We zien het hier: wie God verlaat heeft smart op smart te vrezen. Alleen in de dienst van de Heere is toekomst en vrede en blijdschap.
Wij is een dienstknecht van satan. Al heeft hij een mooie naam. Hij is een dienstknecht van satan. Ook dat is een waarschuwing voor deze tijd. Hoe veel mensen hebben mooie namen, maar dienen openlijk satan? En ik hoop dat niemand die hier zit, of die meeluistert, de naam christen draagt, alleen de naam christen draagt, maar ondertussen onchristelijke leer of wandel handhaaft. We kunnen ’s zondags naar de kerk gaan, we kunnen in naam christen wezen. Dat is een voorrecht. Dat schept verplichtingen. Maar we kunnen niet onder de naam van christen goddeloos leven. Verlaat de slechtigheden en treedt in de weg des veelvuldigen verstands*.

* De laatste zin spreekt de dominee uit twee teksten: Spreuken 9:6 Verlaat de slechtigheden en leeft, en treedt op den weg des vestands.
En Jes. 40:13 Wie heeft den Geest des Heeren bestuurd, en wie heeft Hem als Zijn raadsman onderwezen? Met wien heeft Hij raad gehouden, die Hem verstand zou geven en Hem zou leren van het pad des rechts, en Hem wetenschap zou leren en Hem zou bekend maken den weg des veelvuldigen verstands?


De 'tussenkopjes' heb ik er zelf boven geplaatst, om de leesbaarheid te bevorderen.
De preek waaruit de citaten genomen zijn, was van ds. A. van Voorden
Het is vanzelf niet mijn bedoeling een gehele preek te publiceren, maar het gaar hier om enkele punten die ik het overdenken wel waard vindt. En ik bedoel dit natuurlijk in positieve zin. Het is ons ook bekend hoe deze prediker onder vuur heeft gelegen. Ik denk dat we dat op het forum beter moeten laten rusten, en luisteren (en lezen) wat de boodschap in feite inhoudt. Laat duidelijk zijn dat er geen negatieve oogmerken zijn,maar juist om te tonen dat deze prediker de oude leer brengt. Ik heb de lastertaal van ene GPPH ook wel gelezen, maar daar kan ik niet in mee.
.......

Gebruikersavatar
samanthi
Berichten: 7880
Lid geworden op: 16 Jul 2009, 10:30
Locatie: rotterdam

Re: Meditatie

Berichtdoor samanthi » 03 Jul 2020, 15:27

Komt er nog een oproep om de Heere te zoeken of een oproep tot bekering?
Want in naam Christen zijn is in die zin gevaarlijk dat als je iedere dag Zijn Woord en uitnodiging naast je neerlegt, wordt je iedere dag een stukje harder en onverschilliger.
O HEERE, wat is de mens, dat Gij hem kent? Het kind des mensen, dat Gij het acht?

-DIA-
Berichten: 27418
Lid geworden op: 03 Okt 2008, 00:10

Re: Meditatie

Berichtdoor -DIA- » 03 Jul 2020, 15:42

samanthi schreef:Komt er nog een oproep om de Heere te zoeken of een oproep tot bekering?
Want in naam Christen zijn is in die zin gevaarlijk dat als je iedere dag Zijn Woord en uitnodiging naast je neerlegt, wordt je iedere dag een stukje harder en onverschilliger.

Ongegronde kritiek kan ik niet op ingaan. Dit zijn slechts enkele delen van een preek. Ik weet dat deze leer u niet zo bevalt, uit al uw postings. Daarom doen we er nu beter het zwijgen toe.
De regel die ik typte was overigens al een Bijbelse oproep om de slechtigheden te verlaten. Dat geldt u en mij en iedereen.
.......

Gebruikersavatar
samanthi
Berichten: 7880
Lid geworden op: 16 Jul 2009, 10:30
Locatie: rotterdam

Re: Meditatie

Berichtdoor samanthi » 03 Jul 2020, 15:54

-DIA- schreef:
samanthi schreef:Komt er nog een oproep om de Heere te zoeken of een oproep tot bekering?
Want in naam Christen zijn is in die zin gevaarlijk dat als je iedere dag Zijn Woord en uitnodiging naast je neerlegt, wordt je iedere dag een stukje harder en onverschilliger.

Ongegronde kritiek kan ik niet op ingaan. Dit zijn slechts enkele delen van een preek. Ik weet dat deze leer u niet zo bevalt, uit al uw postings. Daarom doen we er nu beter het zwijgen toe.
De regel die ik typte was overigens al een Bijbelse oproep om de slechtigheden te verlaten. Dat geldt u en mij en iedereen.

Het is géén kritiek, het was een vraag, je slechtheden verlaten is niet genoeg , geloof en bekering dat is nodig.
O HEERE, wat is de mens, dat Gij hem kent? Het kind des mensen, dat Gij het acht?

eilander
Moderator
Berichten: 15906
Lid geworden op: 15 Okt 2007, 21:42

Re: Meditatie

Berichtdoor eilander » 03 Jul 2020, 16:20

Je slechtigheden verlaten is bekering, en zonder geloof kan dat niet.

Gebruikersavatar
samanthi
Berichten: 7880
Lid geworden op: 16 Jul 2009, 10:30
Locatie: rotterdam

Re: Meditatie

Berichtdoor samanthi » 03 Jul 2020, 17:24

eilander schreef:Je slechtigheden verlaten is bekering, en zonder geloof kan dat niet.

Ja en daar gaat het niet over, daarom vroeg ik het, het zijn fragmenten uit de preek.

Lid zijn van de kerk is niet genoeg.
O HEERE, wat is de mens, dat Gij hem kent? Het kind des mensen, dat Gij het acht?

Gebruikersavatar
Arja
Berichten: 1424
Lid geworden op: 30 Mei 2019, 15:57
Contact:

Re: Meditatie

Berichtdoor Arja » 07 Jul 2020, 10:54

Als ik bij u voorbij ging zei Ik tot u: Leef!
Ezechiel 16:6


Verloste, geef dankbaar acht op deze boodschap van de genade. Bedenk dat dit goddelijk bevel vol majesteit is. In onze tekst zien wij een zondaar met niets dan zonden beladen, niets anders verwachtende dan wraak, maar de eeuwige God gaat voorbij in zijn heerlijkheid! Hij ziet! Hij staat stil! Hij spreekt dit ene koninklijke woord: “leef!” Alleen God kan op deze manier spreken, alleen Hij kan met een enkele woord leven schenken! Dit bevel is veelzijdig. Als Hij zegt: leef: dan sluit dit veel in. Het is een rechtvaardig leven. De zondaar zou veroordeeld moeten worden, maar de Machtige spreekt: “leef!” en de zondaar staat op met vrijspraak en vergiffenis in zijn hart.

Het is een geestelijk leven. Wij kenden Jezus niet, onze ogen konden Hem niet zien, onze oren zijn stem niet horen. Jehova sprak: “leef!” en wij, die dood waren in zonden en ongerechtigheden, werden levend geworden. Bovendien sluit het ook nog het verheerlijkte leven in zich, dat de volmaking is van het geestelijk leven. Ik zei tot u: “leef!” en dat woord gaat mee door de jaren heen tot de dood komt; en zelfs in de schaduw van de dood wordt nog steeds de stem van de Heere gehoord: "Leef!" In de ochtend van de opstanding is het diezelfde stem die wordt herhaald door de aartsengel "Leef", en terwijl verlosten naar de hemel gevoerd worden om voor eeuwig gezegend te worden in de heerlijkheid van hun God, is het door de kracht van ditzelfde woord: "Leven."

Let erop, dat het een onweerstaanbaar bevel is. Saul van Tarsus is op weg naar Damascus om de geheiligden van de levende God te arresteren. Er klinkt een stem uit de hemel en er wordt een licht gezien, dat helderder is dan de zon, en Saulus roept uit: "Wie bent u, Heere?" Dit bevel is een bevel van vrije genade. Wanneer zondaars gered worden, is het enkel en alleen omdat God het wil doen, om zijn vrije, onverdiende en ongezochte genade groot te maken. Christenen, zie uw positie; schuldenaars van de genade, toon uw dankbaarheid door een oprechte christelijke levenwandel en zoals God u bevolen heeft te leven, ziet toe, dat gij waarlijk leeft.

C.H Spurgeon

Gebruikersavatar
J.C. Philpot
Berichten: 5970
Lid geworden op: 22 Dec 2006, 16:08
Locatie: In het gekrookte riet | Email: jcphilpotrefoforum@aol.com

Re: Meditatie

Berichtdoor J.C. Philpot » 07 Jul 2020, 11:12

Arja schreef:Als ik bij u voorbij ging zei Ik tot u: Leef!
Ezechiel 16:6


Verloste, geef dankbaar acht op deze boodschap van de genade. Bedenk dat dit goddelijk bevel vol majesteit is. In onze tekst zien wij een zondaar met niets dan zonden beladen, niets anders verwachtende dan wraak, maar de eeuwige God gaat voorbij in zijn heerlijkheid! Hij ziet! Hij staat stil! Hij spreekt dit ene koninklijke woord: “leef!” Alleen God kan op deze manier spreken, alleen Hij kan met een enkele woord leven schenken! Dit bevel is veelzijdig. Als Hij zegt: leef: dan sluit dit veel in. Het is een rechtvaardig leven. De zondaar zou veroordeeld moeten worden, maar de Machtige spreekt: “leef!” en de zondaar staat op met vrijspraak en vergiffenis in zijn hart.

Het is een geestelijk leven. Wij kenden Jezus niet, onze ogen konden Hem niet zien, onze oren zijn stem niet horen. Jehova sprak: “leef!” en wij, die dood waren in zonden en ongerechtigheden, werden levend geworden. Bovendien sluit het ook nog het verheerlijkte leven in zich, dat de volmaking is van het geestelijk leven. Ik zei tot u: “leef!” en dat woord gaat mee door de jaren heen tot de dood komt; en zelfs in de schaduw van de dood wordt nog steeds de stem van de Heere gehoord: "Leef!" In de ochtend van de opstanding is het diezelfde stem die wordt herhaald door de aartsengel "Leef", en terwijl verlosten naar de hemel gevoerd worden om voor eeuwig gezegend te worden in de heerlijkheid van hun God, is het door de kracht van ditzelfde woord: "Leven."

Let erop, dat het een onweerstaanbaar bevel is. Saul van Tarsus is op weg naar Damascus om de geheiligden van de levende God te arresteren. Er klinkt een stem uit de hemel en er wordt een licht gezien, dat helderder is dan de zon, en Saulus roept uit: "Wie bent u, Heere?" Dit bevel is een bevel van vrije genade. Wanneer zondaars gered worden, is het enkel en alleen omdat God het wil doen, om zijn vrije, onverdiende en ongezochte genade groot te maken. Christenen, zie uw positie; schuldenaars van de genade, toon uw dankbaarheid door een oprechte christelijke levenwandel en zoals God u bevolen heeft te leven, ziet toe, dat gij waarlijk leeft.

C.H Spurgeon

Bedankt voor het plaatsen. Een kostbaar bijbelgedeelte, dat me bijzonder aanspreekt. Gods vrije en souvereine genade schitterd hierin.
Man is nothing; he hath a free will to go to hell, but none to go to heaven, till God worketh in him.
George Whitefield


Email: jcphilpotrefoforum@aol.com

-DIA-
Berichten: 27418
Lid geworden op: 03 Okt 2008, 00:10

Re: Meditatie

Berichtdoor -DIA- » 08 Jul 2020, 15:07

TWEE WELDADEN DIE IN DE DOOP BEZEGELD EN BEKRACHTIGD WORDEN.

Geliefden,
We hebben vorige week in de morgen gehoord over de betekenis van de doop. Dat die doop door Christus is ingesteld en die we gedurig bediend zien voor onze ogen, dat is voor de levende Kerk.
Da moeten we vanzelf onderstrepen, om geen verkeerde conclusies te trekken, uit hetgeen ons uit de Catechismus geleerd wordt.
Voor de levende Kerk ligt in die Doop een onderwijzing en een verzakering. Een onderwijzing om de zaligheid alleen te zoeken in Christus. Daar is geen andere Naam onder de hemel tot zaligheid gegeven.
In de tweede plaats bevat die Doop ook een verzekering voor al degenen die met Christus in Zijn Doop gedoopt zijn. De verzekering, dat zoals we met het uitwendige water gewassen zijn, dat de onzuiverheid van het lichaam pleegt weg te nemen, dat zij ook alzo gewassen zijn van de onreinheid van hun zielen.
Vanmiddag gaat het over de weldaden die voor Gods kinderen in de Doop liggen verzekerd.
Vandaar dat de vraag gesteld wordt: Wat is het, met het bloed en de geest van Christus gewassen te zijn?
Dus, de onderwijzer laat
hier vanmiddag de Doop als zodanig rusten. De vraag is dan ook niet, wat het is, of wat het betekent, gedoopt te zijn, om dat uitwendige teken te ontvangen.
Maar de Catechismus gaar hier naar de kern van de zaak, naar de wezenlijke betekenis.
En vanzelf, het water waarmee we gedoopt worden, dat ziet op het bloed en de Geest van Christus. En dat is nu alleen wat waarde heeft voor de eeuwigheid.
De uitwendige Doop is niet zonder betekenis, daar hebben we de vorige week reeds bij stilgestaan.
Het zal ook verschrikkelijk zijn als in de dag des oordeels die Doop, en dat merk dat God op onze voorhoofden heeft laten plaatsen, eenmaal tegen ons zal getuigen.
Er zijn mensen, die hechten zoveel waarde aan die uitwendige waterdoop, en die mensen moeten dan per se ondergedompeld worden, alsof dat de grootste betekenis was, maar geliefden, al werden we nu elke dag gedoopt, we hebben u al eens meer gezegd, al ging al het water dat in het Lake Michigan is, en al het water dat in de Pacific Ocean is, over ons, dat zal ons voor de eeuwigheid niet baten. Een mens moet gewassen worden met het Bloed en de Geest van Christus Jezus.
En nu die twee weldaden, die in de Doop verzegeld liggen in de levende Kerk, dat zijn de rechtvaardigmaking en de heiligmaking.
En over die twee weldaden willen we vanmiddag, met de hulpe Gods iets zeggen.


En meer over deze twee weldaden kunt u verder beluisteren in deze preek. De preek is uitgesproken door de predikant die het huwelijk van mijn ouders kerkelijk heeft bevestigd:
https://www.youtube.com/watch?v=E6RwbVUyvss
.......

-DIA-
Berichten: 27418
Lid geworden op: 03 Okt 2008, 00:10

Re: Meditatie

Berichtdoor -DIA- » 08 Jul 2020, 16:41

Er ligt zoveel onderwijs in, dat we vandaag zo veel missen, en de verwarring omtrent de Doop, dat ik nog een stukje uit dezelfde preek citeer. En voor hen die de preek wensen te beluisteren, ik heb hierboven een link geplaatst...

En over die twee weldaden willen we vanmiddag, met de hulp Gods iets zeggen.
En om nu de betekenis een weinig te verstaan, dan hebben we u vanmiddag opnieuw terug te brengen naar de val van Adam. Daar moeten we altijd maar weer naar toe. Vele mensen doen dat tegenwoordig niet meer. Het is Adam nooit geleefd heeft. En voor de meeste mensen is het of er nooit een Mozes bestaan heeft. Het is allemaal Christus. Daar beginnen ze mee en daar eindigen ze mee. En dan zeggen ze ons: Je preekt te weinig over Christus. Je moet Christus preken!
Ja, maar het is zoals een oude leraar, die nu voor de troon juicht, jaren geleden, als kinderen al tegen ons zei: Och arme mensen, al was de hele wereld nu vol met zalf, en je hebt geen wonden, wat baat dan die zalf? En dat is de zaak, mensen. Dat is de zaak! Als we nooit, en houdt dat maar vast, mensen, want het gaat op een eeuwigheid aan! Misschien is het vanmiddag de laatste middag wel. Wie zal het zeggen?
Maar als we in ons leven, de eerste Adam nooit hebben leren kennen, dan is er geen plaats voor de tweede Adam. Als we nooit terug gebracht zijn, mensen, dan heeft Christus geen waarde voor je arme ziel. En dat is, wat we vanmiddag, op grond van de Waarheid, u te prediken hebben. Want straks zal uw bloed van mijn handen worden afgeëist. Dan zal het aan mij gevraagd worden of ik u werkelijk gepredikt heb, wat nodig is zalig te kunnen leven en eenmaal zalig te kunnen sterven. We moeten naar de val van Adam terug. Niet dat we daar het leven zullen vinden, daar zullen we de dood vinden Maar we moeten eerst de dood in Adam vinden, zullen we ooit het leven in Christus terugvinden.
Naar het paradijs terug, naar het paradijs waarin God ons geplaatst heeft, in de staat der rechtheid. Versierd met Gods beeld, dat bestond in kennis, in gerechtigheid en in heiligheid. Naar het paradijs, waarin we geleefd hebben in gemeenschap met God. In het paradijs, waarin God Zich in Zijn schepsel verlustigde, en waar wij ons verlustigd hebben in God. Dát is het paradijs geweest. Met andere woorden, gemeente, God was verblijd als Hij Adam en Eva zag, en wij verblijd als wij God mochten aanschouwen.
Maar… dat is niet zo gebleven. Wij hebben ons van God losgescheurd. Wij hebben 'vaarwel' tegen God gezegd. En zo 'vaarwel' gezegd, mensen, om nooit meer, in der eeuwigheid naar God terug te keren. Daar ligt nu de mens.
En om daar nu vanmiddag niet verder in door te gaan, vanwege de tijd, zijn er nu twee dingen die we vanmiddag op de voorgrond hebben te plaatsen.
Dat is ten eerste: Dat in het paradijs, en in de zonde van Adam en Eva, dat de mens schuldig geworden is ten opzichte van het Goddelijk recht.
En ten tweede: Dat de mens zichzelf geheel en al verwoest heeft, naar ziel en lichaam beide.
.......

Gebruikersavatar
Hollander
Berichten: 2804
Lid geworden op: 26 Aug 2019, 11:54
Locatie: Afwezig

Re: Meditatie

Berichtdoor Hollander » 08 Jul 2020, 17:53

Goed om te beseffen dat het maar een deel van de preek is. Want als dit alles is, zou Johannes verkeerd hebben gesproken: "Zie het Lam Gods, Dat de zonde der wereld wegneemt!".

-DIA-
Berichten: 27418
Lid geworden op: 03 Okt 2008, 00:10

Re: Meditatie

Berichtdoor -DIA- » 08 Jul 2020, 19:18

Hollander schreef:Goed om te beseffen dat het maar een deel van de preek is. Want als dit alles is, zou Johannes verkeerd hebben gesproken: "Zie het Lam Gods, Dat de zonde der wereld wegneemt!".

Ik zal de rest ook plaatsen (als u dat op hoge prijs stelt) of, eenvoudiger, u kunt de preek zelf beluisteren en eventueel uw tekorten in die preek hier benoemen. En ik weet ook wel dat er op deze aarde niet een volmaakt mens is, sinds de val. Ook geen dominee, en als een dominee dat goed wist was het ds. Lamain wel.
.......


Terug naar “Theologie - Bezinning”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 2 gasten