Gelezen (geloofsopbouwend)

Gebruikersavatar
J.C. Philpot
Berichten: 4777
Lid geworden op: 22 Dec 2006, 16:08
Locatie: Het Mesech der ellende

Gelezen (geloofsopbouwend)

Berichtdoor J.C. Philpot » 17 Aug 2020, 20:37

Ivm het nog steeds in moderatie staan van "Gelezen, Gehoord, Gedacht".
Man is nothing; he hath a free will to go to hell, but none to go to heaven, till God worketh in him.
George Whitefield

Gebruikersavatar
J.C. Philpot
Berichten: 4777
Lid geworden op: 22 Dec 2006, 16:08
Locatie: Het Mesech der ellende

Re: Gelezen (geloofsopbouwend)

Berichtdoor J.C. Philpot » 17 Aug 2020, 20:38

Schatgraven Nieuwsbrief - GG Terneuzen schreef:Ik zocht Hem, maar ik vond Hem niet, ik riep Hem, doch Hij antwoordde mij niet. (Hooglied 5:6b).

De onderlinge verhouding tussen de Bruidegom en de bruid is verstoord. De bruid schijnt de Bruidegom ontrouw te zijn geworden. Een droeve zaak in het leven van die bruidskerk. Wanneer de Bruidegom, dat is Koning Jezus, de bruid opzoekt, dan ligt ze daar niet op haar knieën in afhankelijkheid, ziende op haar gezegende Bruidegom, maar dan ligt ze op het bed van zorgeloosheid. En die Bruidegom gaat door met Zijn liefdevolle lokkingen en nodigingen, ook in het leven van die bruid, van dat volk hetwelk daar ligt op het bed van zorgeloosheid. ‘Doe Mij open, Mijn zuster, Mijn vriendin, Mijn duive, Mijn volmaakte’. Wat een benamingen! En wat is dan het antwoord? Verlaat ze het bed van zorgeloosheid? Het zou wel zo moeten zijn. maar het is precies het tegenovergestelde. Hoor haar antwoord in het derde vers: ‘ik heb mijn rok uitgetogen, hoe zal ik hem weder aantrekken? Ik heb mijn voeten gewassen, hoe zal ik ze weder bezoedelen?’ De deur gesloten, hoewel haar hart nog wel wakende is. maar het komt bij deze gekende des Konings niet tot een uitgaande daad des geloofs. En dat is elke keer weer noodzakelijk.

Wat al een dodigheid, lusteloosheid wordt er gevonden, nee, niet in de wereld, maar in het leven van die bruidskerk. Het hart van die bruid is niet brandende. De begeerte, in beginsel door Gods Geest gewerkt, kwijnt als het ware. De ware behoefte om in die zalige gemeenschap te mogen verkeren van die dierbare Bruidegom wordt gemist. En vandaar, het is toch geen wonder dat die Bruidegom, Die zulke lieflijke nodiging laat horen, Zijn hand aftrekt van het slot, van het gat der deur?

Maar zie, daar behaagt het de Koning der Kerk bij vernieuwing die liefde weer op te wekken en wakker te maken. En welk een smart, want dan wordt gemis, gemis. Dan kan het niet anders of dat gemis zal van Godswege bij vernieuwing vervuld moeten worden. O, het wordt de bruid tot smart, tot zonde, dat ze daar terechtgekomen is, waar ze niet moest komen. Wat een leegte wordt er gevoeld in het hart wanneer die liefde weer wordt opgewekt. Kom, jong en oud, kent ge zúlk een leegte? Niet de leegte van de wereld, maar de leegte door Gods Geest gewerkt, die alleen door Gods Geest, met de Koning Zelf vervuld kan worden.

Dan komt ze tot de ontdekking dat die gezegende Bruidegom Zich heeft verwijderd. De oorzaak van die smart ligt in haar eigen hart. Ze mist haar gezegende Bruidegom. ‘Ik deed mijn Liefste open, maar mijn Liefste was geweken. Hij was doorgegaan; mijn ziel ging uit vanwege Zijn spreken; ik zocht Hem, maar ik vond hem niet, Ik riep Hem, doch Hij antwoordde mij niet’.

Ze roept, maar Hij antwoordt niet. Dat is een van de moeilijkste en zwaarste lessen in het leven van de Kerk. Een ingezonken, slaperige, zoekende bruid zal op haar zwerftocht vanwege die onveranderlijke en eeuwige liefde aan de weet komen dat die trouw van die Bruidegom een eeuwige trouw is. Dat die liefde van die Bruidegom een eeuwige liefde is. (hierover meer in de volgende schatgraven).

Auteur: ds. J. Mijnders
Titel: De Roos van Saron, pg. 148-151
Uitg.: Den Hertog
ISBN: 9789033123078

Man is nothing; he hath a free will to go to hell, but none to go to heaven, till God worketh in him.
George Whitefield

Gebruikersavatar
J.C. Philpot
Berichten: 4777
Lid geworden op: 22 Dec 2006, 16:08
Locatie: Het Mesech der ellende

Re: Gelezen (geloofsopbouwend)

Berichtdoor J.C. Philpot » 19 Aug 2020, 07:37

Jerry Bridges schreef:God so directs and controls all events and all actions of His creatures that they never act outside of His sovereign will. We must believe this and cling to this if we are to glorify God by trusting Him.
Man is nothing; he hath a free will to go to hell, but none to go to heaven, till God worketh in him.
George Whitefield

Gebruikersavatar
J.C. Philpot
Berichten: 4777
Lid geworden op: 22 Dec 2006, 16:08
Locatie: Het Mesech der ellende

Re: Gelezen (geloofsopbouwend)

Berichtdoor J.C. Philpot » 19 Aug 2020, 07:54

Ds. L.J. Geluk schreef:Hoe meer het kruis uit de prediking wijkt, hoe meer ruimte er komt voor andere onderwerpen. Als het kruis naar de achtergrond wordt geschoven, kan de Heilige Geest niet werken. De ontkerkelijking is mede een gevolg van tientallen jaren van matte prediking, waardoor de Geest Zijn werk niet kan doen.

Bron: https://www.rd.nl/kerk-religie/ds-geluk ... -1.1688013
Man is nothing; he hath a free will to go to hell, but none to go to heaven, till God worketh in him.
George Whitefield

Gebruikersavatar
Hollander
Berichten: 2067
Lid geworden op: 26 Aug 2019, 11:54

Re: Gelezen (geloofsopbouwend)

Berichtdoor Hollander » 22 Aug 2020, 08:17

Thomas Scott schreef:"...wij moeten onze zaak aan God toevertrouwen, en Hij zal het voor ons opnemen en ons verlossen van elke onrechtvaardige en verraderlijke aanval. En ook al gaan inwendige aanvechtingen vaak samen met uitwendige verdrukking, toch zal God nooit verwerpen degenen die op Hem vertrouwen als hun Beschermer en hun Kracht, overeenkomstig Zijn genadige en getrouwe beloften. Daarom zouden wij een dergelijke onterende vrees van ons moeten werpen, en des te vuriger moeten bidden dat de Heere ons de waarheid van Zijn woord en het licht van Zijn Geest zou zenden om ons te leiden in de wegen van heiligheid, vrede en verlossing, en om ons door middel van Zijn inzettingen op aarde te brengen naar Zijn heilige woonplaats in de hemel. Door Christus, ons Altaar en ons Offer, kunnen wij hier op aarde vreugde in God vinden, waarvoor wij Zijn Naam dienen te zegenen en te loven."

Gebruikersavatar
J.C. Philpot
Berichten: 4777
Lid geworden op: 22 Dec 2006, 16:08
Locatie: Het Mesech der ellende

Re: Gelezen (geloofsopbouwend)

Berichtdoor J.C. Philpot » 22 Aug 2020, 12:03

Thomas Boston schreef:‘Maar die tegen Mij zondigt, doet zijn ziel geweld aan; allen die Mij haten, hebben de dood lief’ (Spreuken 8 : 36)

De ongelovige die tegen Christus zondigt, doet zijn ziel geweld aan. Het geweld dat hier bedoeld wordt, berokkent werkelijk nadeel of schade. Nu, wie treft het? De zondaar zelf! Hij doet zichzelf schade aan en berokkent nadeel, niet alleen aan zijn lichaam, maar aan zijn ziel, het kostelijkste deel. Hij doet zichzelf geweld aan; hij behandelt zijn eigen ziel wreed en onrechtvaardig. Hij gedraagt zich tegen zijn ziel als een vijand en benadeelt ze werkelijk.

a. Een mens houdt zijn eigen ziel in een van God vervreemde en gescheiden staat. De zondaar is van nature ver van God, zonder God in de wereld (Ef. 2 : 12). Jezus Christus is de enige Weg tot de Vader (Joh. 14 : 6) en ongeloof houdt de ziel van die weg af.

b. Een mens houdt z’n ziel onder de schuld van al zijn zonden. Het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonde, maar het moet door geloof op de ziel gesprenkeld worden. Ongeloof houdt uw ziel buiten Christus. En daarom blijft al de schuld, het juk van uw overtredingen, om uw nek gebonden. Al de banden des doods blijven met kracht op u. Geen treuren of smart, tranen of berouw zullen u bevrijden; alleen het bloed van Jezus Christus geeft vergiffenis.

c. Een mens houdt zijn ziel in een staat van uiterste onbekwaamheid om iets te doen wat goed in de ogen van God is: ‘zonder geloof is het onmogelijk Gode te behagen’ (Hebr. 11 : 6). Het ongeloof houdt de regerende kracht van de zonde in uw ziel levend. Daardoor onderhoudt en voedt het de verschillende begeerten, de verdervers van de ziel. Het bindt handen en voeten en een mens kan niets doen, geen enkele stap voorwaarts gaan. Want het belemmert alle zaligmakende gemeenschap tussen de hemel en de ziel.

d. Ongeloof kluistert de ziel in een staat van veroordeling, ‘die niet gelooft, is al veroordeelt’ (Joh. 3 : 18). Het houdt u onder de vloek van het eerste verbond, en stelt uw ziel bloot aan de eeuwige verwoesting. Het houdt u naakt, zonder gerechtigheid, ontbloot van enig middel tot zaligheid. Het laat u buiten de vrijstad, ieder ogenblik in gevaar van achterhaald te worden door de bloedwreker. Door het middel te weigeren, brengt de ongelovige een dubbel verderf over zijn eigen ziel. Zijn ziel zou gered kunnen worden, maar door ongeloof wordt de zaligheid geweigerd. En daardoor verkeert de ziel in een gevaarlijker toestand dan dat Christus nooit aangeboden zou zijn geweest. Iemand die door ongeloof tegen Christus zondigt, doet alleen zijn eigen ziel geweld aan, niet Christus, tegen Wie hij zondigt. ‘Indien gij wijs zijt, gij zijt wijs voor uzelf, en zijt gij een spotter, gij zult het alleen dragen’ (Spr. 9 : 12).

Alle zonde is tegen de geest en eer van Christus, maar geen enkele zonde doet afbreuk aan Zijn glorie. Als al de schepselen tegen Hem samenspanden, zou het niet de minste vermindering van Zijn heerlijkheid betekenen. Uw ongeloof is alsof iemand met zijn hoofd tegen een rots aanstormt, wat alleen die persoon zelf kan schaden. ‘Indien gij zondigt, wat bedrijft gij tegen Hem? Indien uw overtredingen menigvuldig zijn, wat doet u Hem’? (Job 35 : 6).
Man is nothing; he hath a free will to go to hell, but none to go to heaven, till God worketh in him.
George Whitefield

Gebruikersavatar
-DIA-
Berichten: 25363
Lid geworden op: 03 Okt 2008, 00:10

Re: Gelezen (geloofsopbouwend)

Berichtdoor -DIA- » 22 Aug 2020, 17:55

Schatgraven Nieuwsbrief - GG Terneuzen schreef:Ik zocht Hem, maar ik vond Hem niet, ik riep Hem, doch Hij antwoordde mij niet. (Hooglied 5:6b).
‘Onrustig is ons hart totdat het rust vindt in U’ (Augustinus.)

Het is nog waar wat Augustinus reeds eeuwen geleden zei: ‘Onrustig is ons hart totdat het rust vindt in U’. Dat is eigenlijk volkomen natuurlijk in de volle scheppingszin van het woord. Want het mensenhart is tot God geschapen en kan niet rusten buiten de Bron van leven.

Wie dan ook echt tot zichzelf komt, die komt terecht in de onrust van zijn hart. Hij heeft aan de edelste gaven niet genoeg, zolang hij geen rust kan vinden in de Gever Zelf. Waar Gods Geest dan ook werkt, daar werkt God op Zichzelf aan. Daar wordt de pijn gevoeld van wat het is om van de Bron des levens gescheiden te zijn. De oorzaak van deze pijn wordt dan de zonde.

Hoe ongelukkig wordt zo iemand als die dorst waarlijk ontwaakt. Maar toch ook, hoe gelukkig wanneer iemand zich niet langer meer verzadigen kan met wat buiten God is. Het is immers een bewijs dat God in dat hart een werk der genade begonnen is?

Ja waarlijk, de zielsbehoefte zelf is reeds een lafenis. Het is een ongeluk dat hij voor al het geluk van deze wereld niet wil ruilen. Hij wil ook in deze woestijn liever van de dorst sterven dan nog langer de bekers der zonde drinken. Geef zulke dorstigen al wat de aarde biedt. Ja, geef ze de hemel. En dan zijn ze nog niet verzadigd, want ze hebben niet om de hemel, maar om God gevraagd.

Deze dorst komt ook Gods volk niet te boven. Het is zelfs zo, hoe meer zij uit die Levensbron gedronken hebben, des te meer verlangen zij. Waar die dorst naar God eenmaal is gewekt, daar is hij in zekere zin onverzadiglijk. Het wekt een verlangen naar meer. En de dorst naar de volle verzadiging daar boven ontstaat niet omdat het op aarde zo slecht kan zijn, maar juist omdat het in die voorsmaak zo goed kan zijn. Er is ook geen dorst die zo mild en rijk bevredigt als deze. Al is het midden in de woestijn des levens, geen groter vreugde dan deze verzadiging. Daar krijgen ze aan God genoeg. Al zaten ze met Job op de scherven van een gebroken leven.

Hoewel er in deze dorst reeds een zoetheid ligt, kunnen ze toch van de dorst niet leven. Ze moeten sterven als de Levensbron Zich niet opent. Want buiten God is geen leven. Maar zij zullen verzadigd worden. Die verzadiging komt van God, want de dorst was ook van God. Nog nooit is iemand in die dorst omgekomen. Nog op de laatste bladzijde van de Schrift nodigt diezelfde God:
‘Die dorst heeft, die kome, en die wil, neme het water des levens om niet’.

Kent u die zielendorst? Kent u die verzadiging? Dan zijn die beide uit Hem, Die eens heeft geroepen: ‘Mij dorst’. Want door Hem een eeuwige verzadiging.


Auteur: ds. F. Bakker (1919-1965).
Titel: Het eeuwige Woord III, pg. 103-104.
Uitg.: De Banier
Over elke berg leidt een pad, hoewel het niet altijd zichtbaar is vanuit de vallei

Gebruikersavatar
J.C. Philpot
Berichten: 4777
Lid geworden op: 22 Dec 2006, 16:08
Locatie: Het Mesech der ellende

Re: Gelezen (geloofsopbouwend)

Berichtdoor J.C. Philpot » 25 Aug 2020, 09:00

Waar wet en vloek het hart verstalen,
Daar zal 't besef, - door God gewrocht -
Hoe 't bloed-rantsoen vergeving kocht,
Aldra een steenen hart vermalen.
Man is nothing; he hath a free will to go to hell, but none to go to heaven, till God worketh in him.
George Whitefield

Isala
Berichten: 1028
Lid geworden op: 27 Sep 2013, 22:14

Re: Gelezen (geloofsopbouwend)

Berichtdoor Isala » 25 Aug 2020, 10:04

Kijk niet langer in jezelf, maar zie op Jezus hart vol liefde.
Hoe meer je van Zijn liefelijkheid ziet, hoe meer je zult zien dat je zelf niets bent.
Ga aan de voet van het kruis liggen.
Zoek niet in jezelf naar troost, sla het oog op Hém. In Christus zal je alles vinden.
De Heere doet grote dingen voor je ziel. Dit is de juiste weg. De wet is als een schoolmeester om je bij Christus te brengen.
De wet kan jou er niet van overtuigen dat je een zondaar bent; dat ontkent je trotse natuur.
Maar de Heilige Geest die je de vuilheid van je hart laat zien, zal je op de juiste tijd ook het hart van Christus laten zien.
Heb goede moed: Jezus zal jou genezen.
Maar rust niet voordat je met Thomas zeggen kunt: 'Mijn Heere en mijn God!'

Mary Winslow
Hora est!

Bertiel
Berichten: 1422
Lid geworden op: 14 Sep 2018, 08:49

Re: Gelezen (geloofsopbouwend)

Berichtdoor Bertiel » 25 Aug 2020, 10:07

Dankjewel Isala

Arja
Berichten: 1330
Lid geworden op: 30 Mei 2019, 15:57
Contact:

Re: Gelezen (geloofsopbouwend)

Berichtdoor Arja » 27 Aug 2020, 22:18

Isala schreef:Kijk niet langer in jezelf, maar zie op Jezus hart vol liefde.
Hoe meer je van Zijn liefelijkheid ziet, hoe meer je zult zien dat je zelf niets bent.
Ga aan de voet van het kruis liggen.
Zoek niet in jezelf naar troost, sla het oog op Hém. In Christus zal je alles vinden.
De Heere doet grote dingen voor je ziel. Dit is de juiste weg. De wet is als een schoolmeester om je bij Christus te brengen.
De wet kan jou er niet van overtuigen dat je een zondaar bent; dat ontkent je trotse natuur.
Maar de Heilige Geest die je de vuilheid van je hart laat zien, zal je op de juiste tijd ook het hart van Christus laten zien.
Heb goede moed: Jezus zal jou genezen.
Maar rust niet voordat je met Thomas zeggen kunt: 'Mijn Heere en mijn God!'

Mary Winslow


Heel mooi.
☆☆ Indien gij Mij liefhebt, zo bewaart Mijn geboden ☆☆

Gebruikersavatar
J.C. Philpot
Berichten: 4777
Lid geworden op: 22 Dec 2006, 16:08
Locatie: Het Mesech der ellende

Re: Gelezen (geloofsopbouwend)

Berichtdoor J.C. Philpot » 28 Aug 2020, 20:05

ds. Tichlerus; predikant in Elburg van 1634-1636 schreef:Wat kan lijden met ons doen? Kijk naar een steen: gooi je die tussen de vogels dan vliegen de vogels omhoog. Gooi je hem tussen de vissen, dan schieten ze naar de diepte. Tweeërlei uitwerking dus van dezelfde steen: de één omhoog, de ander omlaag. Gelovigen worden door het lijden omhooggedreven, naar de Heere toe. Ze vluchten Hem tegemoet. Ongelovigen worden door het lijden verhard, keren zich nog verder van de Heere af en vluchten nog dieper het donker in....


ds. Tichlerus; predikant in Elburg van 1634-1636 schreef:Een kind krijgt met een traan in zijn oog meer bij zijn vader gedaan dan met een groot verhaal op hoge poten. Zo krijgt een kind van God bij zijn hemelse Vader meer gedaan met een gebroken hart dan met een opstandig gebed.


Bron: een nieuwsbrief
Man is nothing; he hath a free will to go to hell, but none to go to heaven, till God worketh in him.
George Whitefield

Gebruikersavatar
J.C. Philpot
Berichten: 4777
Lid geworden op: 22 Dec 2006, 16:08
Locatie: Het Mesech der ellende

Re: Gelezen (geloofsopbouwend)

Berichtdoor J.C. Philpot » 28 Aug 2020, 21:42

Samuel Scherpenhof, 1668 schreef:"O zoete Jezus, doorwond, doorschiet het binnenste van mijn ziel, dat zij niets anders wenst dan ontbonden te zijn en met U te zijn, dat zij alleen hongere naar U, Die zijt het brood des levens, dat zij U vinde, en in U als het U believen zal, zoetelijk ruste." Die zo wenst naar zijn verlossing, heeft niet te twijfelen, of God zal hem verhoren, en als Hij hem niet thuishaalt, Hij zal hem in het land der levenden Zijn heil doen zien.

Bron: een kerkbode
Man is nothing; he hath a free will to go to hell, but none to go to heaven, till God worketh in him.
George Whitefield

Gebruikersavatar
J.C. Philpot
Berichten: 4777
Lid geworden op: 22 Dec 2006, 16:08
Locatie: Het Mesech der ellende

Re: Gelezen (geloofsopbouwend)

Berichtdoor J.C. Philpot » 29 Aug 2020, 08:04

John McArthur schreef:For us as believers, worry is needless because of Gods bounty, senseless because of Gods promise to provide, useless because of our inability to do anything, and faithless because by doing so we put ourselves in the same category as an unbeliever.
Man is nothing; he hath a free will to go to hell, but none to go to heaven, till God worketh in him.
George Whitefield

Gebruikersavatar
J.C. Philpot
Berichten: 4777
Lid geworden op: 22 Dec 2006, 16:08
Locatie: Het Mesech der ellende

Re: Gelezen (geloofsopbouwend)

Berichtdoor J.C. Philpot » 01 Sep 2020, 13:44

Ds. C.H. Spurgeon schreef:
Vertrouw op Hem te allen tijd. Psalm 62:9

Het geloof is zowel het richtsnoer van ons tijdelijk als van ons geestelijk leven; wij moeten geloof in God hebben, zowel ten opzichte van onze aardse als van onze eeuwige belangen. Alleen naar de mate waarin wij op God vertrouwen in de voorziening ten aanzien van onze dagelijkse behoeften, zullen wij boven de wereld leven. Wij mogen niet traag zijn, dat zou het bewijs zijn, dat wij niet op God, die tot hiertoe werkt, vertrouwen, maar op de duivel, die de vader is van de luiheid. Wij mogen niet onvoorzichtig of onbedachtzaam zijn; dat is een vertrouwen op het toeval, en niet op de levende God, die een God is van orde, niet van verkwisting. In alle voorzichtigheid en oprechtheid moeten wij handelen met alle eenvoudigheid, en ten alle tijde geheel op de Heere vertrouwen.

Laat mij u een leven van vertrouwen op God te allen tijde en voor al uw tijdelijke belangen aanbevelen. Dan zult gij geen aanleiding hebben om te treuren, dat gij zondige middelen te baat hebt genomen om u zelf te verrijken. Dien God in oprechtheid, en zo gij in alles niet even voorspoedig zijt, zo zal er tenminste geen zonde op uw geweten liggen. Op God vertrouwend, zult gij met u zelf in geen tegenspraak geraken. Hij, die rekening maakt op list, zeilt heden bij deze en morgen bij een anderen wind, als een schip, dat heen en weer gedreven wordt; maar hij die op de Heere vertrouwt, is als een vaartuig door stoom voortgedreven; het klieft de golven, trotseert de wind en neemt de rechte koers naar de haven van de bestemming. Wees een man met levende beginsels van binnen; buig u nooit voor de gedurig wisselende gebruiken van de wereldwijsheid.

Wandel in de weg van de oprechtheid met een vaste tred, en toon dat gij onverwinnelijk sterk bent in die kracht, die het vertrouwen op God alleen u schenken kan. Aldus zult gij verlost worden van knagende zorgen, en gij zult geen kwade geruchten te vrezen hebben, uw hart zal vast zijn, vertrouwend op de Heere. Hoe heerlijk om op de stroom van de Voorzienigheid te drijven. Er bestaat geen meer gezegende levensweg dan een leven van vertrouwen op de God van het verbond. Wij hebben niet te zorgen, want Hij zorgt voor ons; wij kennen geen moeilijkheden, want al onze lasten werpen wij op de Heere.
Man is nothing; he hath a free will to go to hell, but none to go to heaven, till God worketh in him.
George Whitefield


Terug naar “Theologie - Bezinning”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 1 gast