Pagina 460 van 474

Re: Gelezen, gedacht, gehoord...

Geplaatst: 26 Jun 2020, 08:34
door -DIA-
J.C. Philpot schreef:
-DIA- schreef:Dan vind ik nog een heel oude brochure van een schrijver die me onbekend is: De titel is "Algenoegzame genade, voor een ieder, voor alles, voor altijd, door ds. C.J. Hoekendijk. Wie kent de schrijver van dit 'vlugschriftje'?

Dan vind ik nog een boekje "Sermoenen uit niemandsland" door een zekere ds. D. Rustige. Wie was deze prediker? Hij lijkt een op zichzelf staand prediker te zijn geweest.

Ds. C.J. Hoekendijk was een bekend predikant in de Vrije Evangelische gemeenten:
https://www.digibron.nl/viewer/collecti ... eb1b3e7a78

Hier is meer over Ds Rustige te lezen:
https://www.digibron.nl/viewer/collecti ... 615d04ef9c

Deze predikers zijn me niet zo bekend. Maar goed om wat achtergrondinformatie te lezen.

Re: Gelezen, gedacht, gehoord...

Geplaatst: 26 Jun 2020, 11:25
door Bertiel
Sommige mensen mogen denken en zeggen: helaas, God heeft niets tot mij
gesproken, waar ik Hem toe aanzetten kan.
Maar mens, als het Evangelie aan u gepredikt wordt en er enig woord van
genade in is, dat op uw toestand toepasselijk is, doe dan toch dat woord niet van u
weg, maar grijpt het aan en pleit daarop, dat God doen zal gelijk Hij gesproken heeft.
Als enig beloftewoord ziet, dat past bij uw toestand en uw nood, strek dan door het
geloof uw hand uit en grijp Zijn Woord aan.
Ach, zult u zeggen, zou er een woord van God zijn, dat bij mijn toestand past?
Want ik ben een arm behoeftig schepsel, gereed om van gebrek aan geestelijk voedsel
en gebrek aan een volle teug van de levende wateren, die uit Jeruzalem vlieten, te
vergaan! Wat heeft God gesproken aangaande mij, of heeft Hij wel iets gezegd?
Ja, Hij heeft gezegd: "De ellendigen en nooddruftigen zoeken water, maar er is geen,
hun tong versmacht van dorst; Ik, de HEERE zal hen verhoren, Ik, de God Israëls, zal
hen niet verlaten. Ik zal rivieren op de hoge plaatsen openen, en fonteinen in het
midden der valleien; Ik zal de woestijn tot een waterpoel zetten, en het dorre land tot
watertochten. "Jesaja 41:17,18. Heeft Hij zo gesproken, houdt Hem dan bij Zijn
Woord en pleit daarop en zegt: Heere, doe gelijk Gij gesproken hebt!
Maar ach, zegt iemand, is er ook enig woord van God voor mij, die Zijn
inzettingen zo lang heb waargenomen en Zijn heerlijkheid nog nooit gezien heb, zoals
ik die begeer te zien? Wat heeft Hij betreffende mij gesproken?
Hij heeft gezegd, dat "Hij wachten zal, opdat Hij u genadig zij; dat Hij een God des
gerichts is, en dat allen welgelukzalig zijn, die Hem verwachten." Jesaja 31:18. Hij
heeft ook gezegd: "Het gezicht zal nog tot een bestemde tijd zijn; dan zal Hij het op
het einde voortbrengen en niet liegen; zo Hij vertoeft, verbeidt Hem, want Hij zal
gewisselijk komen; Hij zal niet achterblijven." Hab. 2:3. Heeft Hij zo gesproken?
Houdt Hem dan bij Zijn Woord en pleit daarop en zegt: Doe gelijk Gij gesproken hebt!
Maar is er wel een woord van God voor mijn geval, want mijn geweten
beschuldigt me van zware schuld? Er was nooit zo'n schuldig persoon op de
aardbodem als ik ben!
Zucht u werkelijk onder uw schuld? Hoort wat de Heere zegt: "Ik zal hunner
ongerechtigheden genadig zijn en hunner zonden en hunner overtredingen zal Ik niet
meer gedenken." Hebr. 8:12. "Ik, Ik ben het, Die uw ongerechtigheden uitdelg om
Mijnentwil en Ik gedenk uwer zonden niet." Jesaja 43:25. O, grijpt dan Zijn Woord
aan, waarin Hij vergiffenis en bevrijding verklaart en pleit daarop en zegt: Heere, doe
gelijk Gij gesproken hebt!
Maar, zal een ander zeggen, is er een Woord van God dat míj aangaat,
aangezien ik omringd ben van zulke sterke verdorvenheden en mij overheersende
begeerten, zodat de zonden over mij de overhand hebben?
Zou u daarvan verlost willen zijn? Hoort dan wat de Heere zegt: "Hij zal onze
ongerechtigheden dempen; ja al onze zonden in de diepten der zee werpen" Micha
7:19. "Want de zonde zal over u niet heersen, want gij zijt niet onder de wet, maar
onder de genade." Rom. 6:14. "De dag der wraak was in Mijn hart en het jaar Mijner
verlosten was gekomen." Jesaja 63:4. Heeft Hij dan beloofd wraak te nemen over uw
begeerten? Houd Hem dan bij Zijn Woord en zegt: Doe gelijk Gij gesproken hebt!
7
Maar is er wel een woord gesproken tot mij, die zo'n vuil monster, zo'n besmet
schepsel ben van hart en wandel, dat ik als het ware stink in het graf der zonde?
Ja, de Heere heeft gezegd: "Van al uw onreinheden en van al uw drekgoden zal Ik u
reinigen." Ezech. 36:25. "Daar zal een fontein geopend worden voor het huis van
David en voor de inwoners van Jeruzalem, tegen de zonde en tegen de onreinheden"
Zach. 13:1. Indien er nu een belofte van reiniging is, zo houdt Hem bij Zijn Woord en
roept: Heere, doe gelijk Gij gesproken hebt!
Iemand zegt: is er een woord voor mij, die een afkerige en gruwelijk afvallige
ben? Die vaak op gedane beloften ben teruggekomen? Mijn geloften en voornemens
zijn maar als papieren wallen geweest voor het vuur van de verzoekingen!
Bent u daarover bedrukt en zou u graag geholpen willen zijn? Hoort dan wat de Heere
zegt: "Keert weder, gij afkerige kinderen; Ik zal uw afkeringen genezen" Jer. 3:22. "Ik
zal hun afkeringen genezen; Ik zal hen vrijwillig liefhebben. Ik zal Israël zijn als de
dauw" Hos. 14:5,6. Heeft Hij dit gezegd? Laat uw hart dan zeggen: Heere, doe gelijk
Gij gesproken hebt!
Maar wat zegt God tot míj, die geen kracht heb om enige plicht te doen, en
tegen geen een moeilijkheid opkan? Mijn hart is zwak als water!
Wilt u in dit geval hulp hebben? Hoort dan wat God zegt: "Mijn genade is u genoeg,
want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht" 2Kor. 12:9. "Hij geeft de moeden
kracht en vermenigvuldigt de sterkte dien, die geen kracht heeft" Jesaja 40:29. Heeft
Hij dit gezegd, pleit dan op Zijn Woord en zegt: Heere, doe gelijk Gij gesproken hebt.
Maar is er enig woord dat míj aangaat, die in zo'n benauwdheid gebracht ben,
dat ik niet weet wat te doen, of waarheen ik mij keren zal? Ik ben verlegen welke weg
ik zal inslaan; zegt God ook iets tot mij?
Ja, Hij zegt: "Ik zal de blinden leiden door den weg, dien zij niet geweten hebben, Ik
zal ze doen treden door de paden, die zij niet geweten hebben; Ik zal de duisternis voor
hun aangezicht ten licht maken, en het kromme tot recht." Jesaja 42:16. "En uw oren
zullen horen het woord desgenen, die achter u is, zeggende: "Dit is de weg, wandelt in
dezelve"." Jesaja 30:21. "Ik zal u leiden door Mijn raad" Ps. 73:24. Heeft Hij dit
gezegd? Pleit dan op Zijn Woord en zegt: Heere, doe gelijk Gij gesproken hebt!
Maar wat zegt God tot een arm schepsel, dat door de verzoeking van satan
afgemat is en bijna door de vurige pijlen van de boze vernield wordt?
God zegt: "Ik zal de slang de kop vermorzelen" Gen. 3:15. "De God des vredes zal de
satan haast onder uw voeten verpletteren" Rom. 16:20. "Hiertoe is de Zoon Gods
geopenbaard, opdat Hij de werken des duivels verbreken zou" 1 Joh. 3:8. Is Hij al
begonnen hem te verbreken en heeft Hij gezegd dat gij hem haast onder uw voeten
verpletteren zal? Pleit dan op Zijn woord en zegt: Heere, doe gelijk Gij gesproken
hebt!
Maar wat zegt God tot een arm berooid schepsel, dat niets heeft, geen goed,
genade, licht, leven, of kracht?
Hij heeft gezegd: "Mijn God zal naar Zijn rijkdom vervullen al uw nooddruft in
heerlijkheid door Christus Jezus", Fil. 4:19. "De nooddruftige zal niet voor altoos
vergeten worden, noch de verwachting der ellendigen in eeuwigheid verloren zijn" Ps.
9:19. Daar is overvloed van brood in uws Vaders huis. Heeft Hij dit gezegd? O, pleit
dan op Zijn Woord en zegt: Heere, doe gelijk Gij gesproken hebt!
8
Maar wat zegt God tot míj, die zeer verlangend ben iets van Zijn
goedertierenheid te smaken, die verlang om iets van Zijn schoonheid te zien en
gemeenschap met Hem te oefenen?
God zegt tot u "dat Hij de dorstige ziel verzadigt en de hongerige ziel met goed
vervult" Ps. 107:9. "Zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij
zullen verzadigd worden" Matth. 5:6. Heeft Hij dit gezegd? Laat uw hart dan zeggen:
Heere, doe gelijk Gij gesproken hebt!
Maar ach, is er enig woord voor iemand, die in een heel andere toestand is, die
géén verlangen heeft, geen honger, geen dorst heeft; die wel net zoveel gebrek heeft
als een verlangende ziel hier, maar geen geestelijk verlangen, zelfs geen begeerte
heeft, net zoals de uitgedroogde aarde geen echte dorst kan hebben, maar wel veel
wijde spleten heeft?
God zegt: "Ik zal water gieten op de dorstigen, en stromen op het droge; Ik zal Mijn
Geest op uw zaad gieten, en Mijn zegen op uw nakomelingen. En zij zullen uitspruiten
tussen in het gras, als de wilgen aan de waterbeken." Jesaja 44:3, 4. Hebt u dan geen
andere dorst, dan die van de droge aarde en heeft God stromen beloofd? O, pleit dan
op Zijn woord en zegt: Heere, doe gelijk Gij gesproken hebt!
Maar is er ook een woord voor mij, die als dorre en onvruchtbare aarde ben,
die niets dan doornen en distelen voortbreng en zo ondervind dat deze aarde
verwerpelijk is, en nabij de vervloeking en dat mijn einde de verbranding zal zijn? Is
dit uw vrees en grote zorg?
Hoort dan dit Woord: "Voor een doorn zal een dennenboom opgaan; voor een distel
zal een mirtenboom opgaan; en het zal de Heere wezen tot een Naam, tot een eeuwig
teken, dat niet afgesneden zal worden." Jesaja 55:13. "Ik zal hem zijn als een
groenende dennenboom; uw vrucht is uit Mij gevonden." Hos. 14:9. Heeft de Heere dit
gezegd? Pleit dan op Zijn Woord en zegt: Heere, doe gelijk Gij gesproken hebt!
Maar is er een woord van God dat mij aangaat, die een dwaas en spotter
geweest ben; die met alle godsdienst en godzaligheid de spot gedreven heb? Is er voor
mij een woord van genade, dat ik mag aangrijpen?
Ja, God zegt: "Gij spotters, die voor u de spotternij begeert, en zotten die de
wetenschap haat, keert u tot Mijn bestraffing; ziet, Ik zal Mijn Geest ulieden
overvloedig uitstorten; Ik zal Mijn woorden u bekend maken." Spr. 1:22,23. Zegt Hij
dit? Pleit dan op Zijn Woord en zegt: O Heere, doe gelijk Gij gesproken hebt!
Maar wat zegt God tot iemand, die een besmet, een verhard, en slecht hart
heeft, vol van allerlei kwade en helse gruwelen?
Hij zegt: "Ik zal u een nieuw hart geven, en zal een nieuwen geest geven in het
binnenste van u; en Ik zal het stenen hart uit uw vlees wegnemen, en zal u een vlesen
hart geven. En Ik zal Mijn Geest geven in het binnenste van u; en Ik zal maken, dat gij
in Mijn inzettingen zult wandelen." Ezech. 36:26,27. Wat ook uw kwaal is, Hij heeft
gezegd: "Ik ben de Heere, uw Heelmeester." Ex. 15:26. Heeft Hij dit gezegd? Pleit dan
op Zijn woord en zegt: Heere, doe gelijk Gij gesproken hebt!
Maar zegt God ook iets tot een ongevoelig schepsel, dat het woord wel hoort,
maar zo weinig bewogen wordt als de stenen in de muur? Dat geheel dood is en zich
niet meer bewegen kan dan een rotssteen, en net zo weinig leven heeft als een lijk?
9
God zegt, en o, of Hij het krachtig wilde spreken: "Gij Geest, kom aan van de vier
winden, en blaas in deze gedoden, opdat zij levend worden! Ziet, Ik zal uw graven
openen, en zal ulieden uit uw graven doen opkomen, o Mijn volk! en Ik zal u brengen
in het land Israëls. En gij zult weten, dat Ik de HEERE ben, als Ik uw graven zal
hebben geopend, en als Ik u uit uw graven zal hebben doen opkomen, o Mijn volk! En
Ik zal Mijn Geest in u geven, en gij zult leven." Ezech. 37:9,12-14. Heeft Hij dit
gezegd? Pleit dan op Zijn woord en zegt: Heere, doe gelijk Gij gesproken hebt!
Maar is er enig woord dat God aangaande míj spreekt, die genade verbeurd
heb door grote en onoverkomenlijke bergen op te werpen tussen Hem en mij, die Hij,
vrees ik, nooit zal willen overkomen?
Ja, want Hij zegt: "Wie zijt gij, o grote berg! Voor het aangezicht van Zerubbabel zult
gij worden tot een vlak veld; want hij zal de Hoeksteen voortbrengen, met
toeroepingen: genade, genade zij dezelven!" Zach. 4:7. Hij kan de "bergen doen
huppelen als rammen en de heuvelen als lammeren". Heeft Hij dit gezegd? O, pleit dan
op Zijn Woord en zegt: Heere, doe gelijk Gij gesproken hebt!
Maar is er ook een woord voor iemand, die met vrees vervuld is voor zware
oordelen, die over land en een afvallige kerk komen zullen?
Ja, Hij heeft gezegd: "En die man zal zijn als een verberging tegen de wind, en een
schuilplaats tegen de vloed, als waterbeken in een dorre plaats, als de schaduw van een
zware rotssteen in een dorstig land." Jesaja 32:2. Wanneer u de zaken in verwarring
ziet lopen, […. ] gedenkt dan dat de Heere gezegd heeft, dat als Hij Sion zal
opbouwen, Hij dan in Zijn heerlijkheid zal verschijnen; dat over alles wat heerlijk is,
een beschutting zijn zal en dat het ten tijde des avonds licht zal wezen. Ja, het
donkerste gedeelte van de nacht kan de morgenster van een reformatie laten
aanlichten, ten spijt van de hel. [ … ] Laat ons daarom dat woord toepassen: "Hij zal
opstaan, Hij zal Zich ontfermen over Sion." Ps. 102:14. Heeft Hij dit gezegd? O, pleit
dan op Zijn Woord en zegt: Heere, doe gelijk Gij gesproken hebt!
Maar is er ook enig woord voor een arm schepsel, dat door vreze des doods
aan de dienstbaarheid onderworpen is? Indien ik met de voetgangers gelopen heb en
zij mij moe maakten, hoe zal ik mij dan mengen met de paarden? En zo ik alleen
vertrouwde in een land van vrede, hoe zal ik het dan maken in de verheffing van de
Jordaan? Ik vrees de koning der verschrikking, de dood, te ontmoeten!
Ja, hoort wat Hij gezegd heeft: "Ik zal ze van het geweld der hel verlossen; Ik zal ze
vrij maken van de dood. O dood, waar zijn uw pestilentiën? Hel, waar is uw verderf?"
Hos. 13:14. "De dood is verslonden tot overwinning" 1 Kor. 15:55.
Ja maar, zal iemand zeggen, ik mis de verzekering van al deze dingen!
Wat bedoelt u daarmee dat u de verzekering mist? Ik geloof dat velen niet beseffen
wat ze zeggen, als ze zeggen dat ze de verzekering missen. Wat kunt u een betere
verzekering hebben dan het Woord van God? Indien u Zijn Woord hebt en het
aanneemt, dan hebt u geen betere verzekering nodig. Wanneer een geloofwaardig man,
die u vertrouwen kunt, u zijn woord geeft, dat hij iets voor u doen zal, dan vertrouwt u
daarop. U zegt dan dat u er zeker ervan verzekerd bent, omdat u zijn woord hebt. Er is
een zekerheid van het gevoel, dat is een verzekering van het werk, wanneer men de
beloofde zaak ontvangen heeft. Dit is eigenlijk geen geloofszekerheid, maar genieten.
Maar de zekerheid van het geloof is de verzekering van een woord, ons gegeven. En
hoewel de verzekering van het gevoel de troostrijkste is, toch is de zekerheid van het
10
geloof het zekerst. Want wat men van God in handen krijgt, kan men spoedig
verliezen. Maar wat men in de belofte heeft, blijft altijd. Indien u Gods belofte
aanneemt, dan hebt u de beste verzekering van de wereld.
Maar u zegt: ik mis het geloof, daarom kan ik Zijn Woord niet aannemen of daarop
vertrouwen!
Nu spreekt u oprecht. Ik geloof dat dit werkelijk het geval is bij de meesten. Dan mist
u de verzekering omdat u het geloof mist, Gods Woord niet kunt aannemen, of God
zoveel vertrouwen.
Maar als nu iemand zegt: ja, dit is mijn geval, ik kan Gods Woord niet geloven! Zegt
God dan wel iets tot mij? Is er een Woord van God dat op mijn geval past?
Ja, daar zijn zowel beloften van het geloof als beloften aan het geloof. "Ik zal in het
midden van u doen overblijven een ellendig en arm volk: die zullen op de Naam des
Heeren vertrouwen." Zef. 3:12. "In Zijn Naam zullen de heidenen hopen." Heeft de
Overste Leidsman des geloofs dit gezegd, o houdt Hem dan bij Zijn Woord en roept
om het geloof en zegt: Heere, doe gelijk Gij gesproken hebt!
Een ander zal mogelijk zeggen: Ik zou niet alleen het Woord, maar de
vervulling van het Woord begeren; niet alleen de beloften, maar ook hun vervulling.
Er zijn enkele beloften, waarop ik tien of twintig jaren gewacht heb en waarvan ik
meen het geloof ontvangen te hebben, maar ach, de vervulling daarvan is nog niet
gekomen! Er zijn gebeden, die ik al sedert lange tijd, op grond van de belofte,
opgezonden heb. Wat zegt God tot iemand die deze beloften nooit vervuld zag en deze
gebeden nooit beantwoord kreeg? O wees dankbaar indien u genade ontvangen hebt
om de belofte te geloven, want zoveel geloof als u hebt om Gods Woord aan te nemen,
zoveel zekerheid hebt u, dat het Woord vervuld zal worden. Als u op een belovend
God wacht, geeft Hem dan Zijn Eigen tijd en ziet, de baarmoeder der belofte zal zich
haastig openen en baren. "Zalig is zij die geloofd heeft, want de dingen, die haar van
de Heere gezegd zijn, zullen volbracht worden." Luk. 1:45. Uw vlagen van ongeloof, o
gelovigen, zullen de vervulling van de belofte, die u eens zaligmakend geloofd hebt,
niet verhinderen. Want "indien wij ontrouw zijn, Hij blijft getrouw; Hij kan zichzelf
niet verloochenen." 2Tim. 2:13. Zal God Zijn eed verloochenen? Nee, Hij zal Zijn
verbond aanschouwen, omdat Hij Zichzelf hoog houdt.
Maar wat zegt God tot iemand, die bedrukt en rouwklagend is om de
verwoestingen van Sion en wel in het bijzonder over de zonden en afwijkingen van de
tijd waarin wij leven?
Ik zal u zeggen, wat Hij zegt: "Die met tranen zaaien, zullen met gejuich maaien." Ps.
126:6. Hoewel u nu een tijd van treuren kent over Sion, zult u ook een tijd van
blijdschap kennen. "Verblijdt u met Jeruzalem en verheugt u over haar, al haar
liefhebbers! Weest vrolijk over haar met vreugde, gij allen die over haar zijt treurig
geweest." Jesaja 66:10. Hij zegt, dat Hij "een teken zal tekenen op de voorhoofden
dergenen, die zuchten en uitroepen over al de gruwelen, die in het midden van haar
geschieden. "Ezech. 9:4. "Zalig zijn die treuren, want zij zullen vertroost worden."
Matth. 5:4. O, zegt dan tot Hem: Doe gelijk Gij gesproken hebt!
Een ander zegt: ik heb een gezin en kinderen, die de Heere mij gegeven heeft.
Mijn bezorgdheid is niet alleen, dat ik zelf gezegend word, maar dat ook mijn zaad
gezegend zal worden. Is er een woord voor mij in mijn situatie?
Ja, wat denkt u van dit Woord, Jesaja 44:4: "Ik zal Mijn Geest gieten op Uw zaad en
mijn zegen op uw nakomelingen"? Wat denkt u van het verbond dat met Abraham
11
gemaakt is, dat u geroepen wordt aan te grijpen door zijn geloof na te volgen? Gen.
17:7: "Ik zal Mijn verbond oprichten, om u te zijn tot een God en uw zaad na u." U
hebt niet alleen het verbond van Abraham om op te zien, maar ook dezelfde erfenis
van het verbond. Jesaja 59:21: "Dit is Mijn Verbond met hen, zegt de HEERE: Mijn
Geest, Die op u is, en Mijn woorden, die Ik in uw mond gelegd heb, die zullen van uw
mond niet wijken, noch van den mond van uw zaad, noch van den mond van het zaad
uws zaads, zegt de HEERE, van nu aan tot in eeuwigheid toe." Hij heeft gezegd dat
"de kinderen Zijn erfdeel zijn en dat Zijn gerechtigheid aan kindskinderen is." Ps.
103:17. "Want u komt de belofte toe en uw kinderen." Hand. 2:39. O, houd de Heere
dan bij Zijn Woord en roept: Heere, doe gelijk Gij gesproken hebt!
Wat zegt de Heere tot iemand, die zich verlaten voelt van God, omdat Hij niet
antwoordt? Ga ik voorwaarts, zo is Hij daar niet, of achterwaarts, zo verneem ik Hem
niet; als Hij ter linkerhand werkt, zo aanschouw ik Hem niet; bedekt Hij zich ter
rechterhand, zo zie ik Hem niet. De Trooster, die mijn ziel zou verkwikken, is verre
van mij.
God zegt: "Voor een klein ogenblik heb Ik u verlaten; maar met grote ontfermingen
zal Ik u vergaderen. In een kleinen toorn heb Ik Mijn aangezicht van u een ogenblik
verborgen; maar met eeuwige goedertierenheid zal Ik Mij uwer ontfermen, zegt de
HEERE, uw Verlosser. Want bergen zullen wijken, en heuvelen wankelen; maar Mijn
goedertierenheid zal van u niet wijken, en het verbond Mijns vredes zal niet wankelen,
zegt de HEERE, uw Ontfermer." Jesaja 54:7-10. Heeft Hij dit gezegd, o houd Hem
dan bij Zijn Woord en zegt: Heere, doe gelijk Gij gesproken heeft!
Maar wat zegt God tot iemand, die van de ene golf van ellende gedreven wordt
tot de andere, de afgrond roepende tot de afgrond, bij het gedruis van Gods
watergoten. Al zijn baren en golven zijn over mij heengegaan.
God zegt: "Gij verdrukte, door onweder voortgedrevene, ongetrooste! zie, Ik zal uw
stenen gans sierlijk leggen, en Ik zal u op saffieren grondvesten. En uw glasvensters
zal Ik kristallijnen maken, en uw poorten van robijnstenen, en uw ganse landpale van
aangename stenen. En al uw kinderen zullen van den HEERE geleerd zijn, en de vrede
uwer kinderen zal groot zijn. Gij zult door gerechtigheid bevestigd worden." Jesaja
54:11-14. Ja, Hij zegt: "Hij zal Mij aanroepen en Ik zal hem verhoren; in de
benauwdheid zal Ik bij hem zijn; Ik zal hem er uittrekken en zal hem verheerlijken."
Ps. 91:15. Veel van zulke dierbare woorden heeft Hij gesproken. O neemt dan Zijn
Woord aan en pleit daarop en zegt: Heere, doe gelijk Gij gesproken hebt!
Iemand zegt: Is er ook een woord voor iemand, die in de wildernis verdwaald
is, die niet meer weet waar hij is en meent dat het onmogelijk is voor de leraren om
hem met het Woord te vinden? Ik geloof dat ik verward ben in alle leerstukken en dat
het onmogelijk is om mijn geval te verklaren in de prediking. Mijn geval is zonder
tweede en heeft geen naam.
Wel, mogelijk raakt dit woord u: "gij zult genoemd worden de gezochte, de stad, die
niet verlaten is. "Jesaja 62:12. "Ziet, ik zal ze lokken en zal ze voeren in de woestijn en
Ik zal naar haar hart spreken." O, hoe troostrijk is het, wanneer God niet alleen spreekt
tot het oor, maar ook tot het hart. Welnu, heeft Hij dit gezegd? O, houdt Hem dan bij
Zijn Woord en pleit erop en zegt: Doe gelijk Gij gesproken hebt!
Maar is er een woord voor iemand die terwijl hij door God gestraft werd toch
onverbeterlijk is geweest? Bij wie het kruis alleen zijn verdorvenheden opwekte?
12
Wiens wederspannigheid door Gods roede eerder vermeerderd dan verminderd is; en
die helemaal niet door het Woord Gods en Gods roede verbeterd is. Is er een geval dit
en een woord dat ik mag aangrijpen?
Ja, wat denkt u van dit woord: "Ik was verbolgen over de ongerechtigheid hunner
gierigheid, en sloeg hen; Ik verborg Mij, en was verbolgen; evenwel gingen zij afkerig
henen in den weg huns harten. Ik zie hun wegen, en Ik zal hen genezen; en Ik zal hen
geleiden, en hun vertroostingen wedergeven, namelijk aan hun treurigen." Jesaja
57:17, 18. O wonder van vrije genade, dat er niet gezegd wordt: Ik zie hun wegen en
zal hen verdoemen; maar: Ik zie hun wegen en Ik zal hen genezen! Ik zie hun wegen
en Ik zal hen behouden. Heeft Hij dit gezegd? O smeekt dan en zegt: Heere, doe gelijk
Gij gesproken hebt!
Iemand zegt: Is er ook een woord voor mensen, die onder de macht van het
ongeloof en de onbekeerlijkheid zijn? Het Evangelie wordt immers de gelovigen en de
boetvaardigen gepreekt?
O nee, dat zij verre, dat het Evangelie niet gepredikt zou worden aan zondaren die
zowel ongelovig als onbekeerlijk zijn, teneinde hen tot geloof en bekering te brengen.
Wat zegt God tot zulke mensen? Hij zegt wat zij behoren aan te grijpen en waar zij op
pleiten moeten: "Uw volk zal zeer gewillig zijn op de dag van Uw heerkracht." Ps.
110:3. Dezen, namelijk Christus, heeft God door Zijn rechterhand verhoogd tot een
Vorst en Zaligmaker, om Israël te geven bekering en vergeving van zonden." Hand.
5:31. Pleit dan dat Hij doe gelijk Hij gesproken heeft!
Maar is het mogelijk dat God zou spreken tot degene die openbare zondaren
geweest zijn? Het hele land weet misschien dat ik een schandelijk, losbandig mens,
een overspelig goddeloos zondaar, een onheilig genadeloos schepsel geweest ben!
O, dat er vandaag nog enkele van zulke zondaren door het lieflijke geklank van het
Evangelie gelokt werden! Want God zegt: "Komt dan, en laat ons samen rechten, zegt
de HEERE; al waren uw zonden als scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw, al
waren zij rood als karmozijn, zij zullen worden als witte wol." Jesaja 1:18. Hebt u tot
het uiterste toe gezondigd? Hij kan volkomen, tot het uiterste toe zaligmaken. Is uw
naam wonderlijk als zondaar? Zie, Zijn Naam is wonderlijk als Zaligmaker. Heeft Hij
dit gezegd? Gaat, pleit dan op Zijn woord, zeggende: Heere, doe gelijk Gij gesproken
hebt!
Iemand zegt: Maar behalve goddeloos, ben ik ook nog diep onkundig! Zegt
God iets tot zo'n arm, onvernuftig, onwetend schepsel als ik ben? Zou u kennis willen
leren?
Er is een woord dat u mag aangrijpen: "Er is geschreven in de profeten: zij zullen allen
van God geleerd zijn." Joh. 6:45. En wie leert als Hij? Heeft de Heere dit gezegd?
Houdt Hem dan bij Zijn woord en zegt: doe gelijk Gij gesproken hebt!
Is er ook een woord voor iemand die zoveel overtuigingen als ik gesmoord
heb? Die de Zoon van God opnieuw gekruisigd heb, door Zijn roeping zo te verwerpen
en Zijn Geest te bedroeven?
Ja, wij worden geroepen het Evangelie te prediken aan alle creaturen en zelfs ook aan
de kruisigers van Christus. "En in Zijn Naam moeten gepredikt worden bekering en
vergeving der zonden onder alle volken, beginnende van Jeruzalem." Luk. 24:47.
Waarom beginnende van Jeruzalem, onder de kruisigers van Christus? Omdat zij Zijn
bloed het meest nodig hebben tot reiniging. Christus is gekomen om de zondaren zalig
13
te maken, ook de voornaamste zondaren. Heeft Hij dit gezegd? Houdt Hem dan bij
Zijn woord en zegt: doe gelijk Gij gesproken hebt!
Iemand anders zegt: is er een woord voor iemand, die niet gelooft dat het zo is,
als u verkondigt, maar integendeel, dat er geen genadig woord in Gods mond en geen
genadige gedachte in Gods hart voor mij is. Het kan niet in mijn gedachten komen, ik
kan het mijn hart niet binnenlaten.
Ja, God zegt: "Want Mijn gedachten zijn niet ulieder gedachten, en uw wegen zijn niet
Mijn wegen, spreekt de HEERE. Want gelijk de hemelen hoger zijn dan de aarde, alzo
zijn Mijn wegen hoger dan uw wegen, en Mijn gedachten dan ulieder gedachten."
Jesaja 55:8,9. U kunt Gods gedachten net zo min afmeten naar úw gedachten, als u de
wijd uitgestrekte hemelen kunt afmeten met uwe armen. Maar God kent Zijn eigen
gedachten. En wat zegt Hij ervan? "Want Ik weet de gedachten, die Ik over u denk,
spreekt de HEERE, gedachten des vredes, en niet des kwaads, dat Ik u geve het einde
en de verwachting. Dan zult gij Mij aanroepen, en heengaan, en tot Mij bidden; en Ik
zal naar u horen. En gij zult Mij zoeken en vinden, wanneer gij naar Mij zult vragen
met uw ganse hart." Jer. 29:11-13. Heeft de Heere dit gezegd? Gaat dan tot Hem en
pleit op Zijn Woord en zegt: Heere, doe gelijk Gij gesproken hebt!
Met één woord, hebt u Zijn tegenwoordigheid nodig?
Hij heeft gezegd: "Ziet, Ik ben met ulieden al de dagen tot de voleinding der wereld"
Matth. 28:20. "Ik zal u niet begeven en Ik zal u niet verlaten." Hebr. 13:5. Bent u bang
voor de hel en de verdoemenis? Hij heeft gezegd: "Verlos deze, Ik heb verzoening
gevonden." O, wat een bemoediging is hier om te bidden en pleiten en om te zeggen:
Heere, doe gelijk Gij gesproken hebt!

Ralph Erskine

Re: Gelezen, gedacht, gehoord...

Geplaatst: 26 Jun 2020, 14:37
door Mara
In het riet verscholen

Het werd soms gezegd: ‘Ik wou dat ik vleugels had’…
Ja, en dan?
Stel je voor dat je vleugels had…..
Wat dan?
Dan vloog ik naar de stilte….stil met God.
Je kunt er zo naar verlangen!
Geen doodse stilte maar levende stilte.
Je gedachten helemaal op God.
Je hart geheel voor Hem.
Niet gestoord door mobiel of geschetter.
Niet geplaagd door gedachten die zomaar van Hem wegtrekken.
Verscholen in het riet bijvoorbeeld zitten…..
Het zacht ruisen van de stengels.
God suist er met de wind door.
In het riet….een meerkoet opgemerkt, een aalscholver verscholen, een nest jonge vogels….groots zoals God zorgt.
Zacht kabbelt het water, rust…..
Zachtjes zingen: Rust, mijn ziel, uw God is Koning.
Die rust vol leven, Gods leven….we kunnen er zo naar hunkeren.
Zoveel plaaggeesten zijn er, zoveel onruststokers, al die gedachten, last van jezelf, geprikt door ‘je eigen ik’….
Wat een onrust, een wereld vol onrust.
Zoveel angsten, zoveel zorgen, zoveel noden…..
Zoveel onrecht…..

De wereld is in rep en roer, discriminatie moet worden aangepakt.
Een koloniaal verleden erkend en standbeelden van sokkels getrokken.
’t Is allemaal niet niks, het verleden is niet niks….
Maar het heden….abortusklinieken….
Is dat geen discriminatie van mensen in hun kleinste soort en prilste stadium?
Is aborteren niet hard en wreed, meedogenloos en harteloos?
Er is geen wereldwijd protest tegen afslachten en folteren van christenen….toch….toch….in het riet verscholen kijk ik omhoog….
De hemel is open, Jezus is in de troon….toch hoor ik roepen, hartgrondig roepen: Hoe lang, Heere, hoe lang……?
Toch, ja toch, de levende stilte komt, de heerlijke rust zal er zijn, helemaal op God gericht-zijn volgt….
Het is een kwestie van tijd, het is een kwestie van even, het gaat door de doodsnoden heen….maar dan, dan….dan is er Zijn komst, Zijn heerlijke komst….
Tussen het riet zie ik omhoog, zie ik om me heen, ik zie de vogels en de bloemen….er is zachtjes de stille verwondering….God zorgt voor de lelie, de mus, ja al wat leeft…..
Stilletjes dankbaar, diep dankbaar, zeer verwonderd, nederig aanbidden….huilen, zachtjes huilen, de tranen voelen….: God zorgt ook voor mij….
Dat is het grootste wonder, het genadige wonder: ook voor mij!
Stil verscholen in het riet, niemand die me ziet….jawel….jawel…. mijn heerlijk God en aanbiddelijke Majesteit….Gij ziet mij en Gij vergeet mij niet.
Tegen de hoogste, de duurste Prijs gekocht….in liefde gezocht.
Tussen het riet verscholen ben ikzelf een gekrookt en geknakt riet dat God niet verbreekt en in het vuur werpt, nochtans….nochtans…..nochtans…..bruikbaar voor Hem!
Doorgronden kunnen we het niet!
’t Is ook niet menselijk maar goddelijk!

ds. J.W. van Estrik, kerkbode HHK Goedereede

Re: Gelezen, gedacht, gehoord...

Geplaatst: 26 Jun 2020, 19:46
door Orchidee
Dankjewel voor het delen! @Mara

Re: Gelezen, gedacht, gehoord...

Geplaatst: 26 Jun 2020, 22:42
door Simon0612
William Gadsby over het prediken van het evangelie:

http://www.dewoesteweg.nl/wp-content/up ... ngelie.pdf

Re: Gelezen, gedacht, gehoord...

Geplaatst: 27 Jun 2020, 16:04
door -DIA-
Simon0612 schreef:William Gadsby over het prediken van het evangelie:

http://www.dewoesteweg.nl/wp-content/up ... ngelie.pdf


Ik las laats ook iets, wat anders, dat ik wilde posten, maar deed het niet vanwege de woeste weg omdat dit soms wel in verkeerde aarde kan vallen. Overigens de zogenaamde Gadsby's hymns zijn ook goed wat inhoud betreft zover ik het zie.

Re: Gelezen, gedacht, gehoord...

Geplaatst: 29 Jun 2020, 21:50
door Jantje
'Dit is erkenning van mijn roeping', zegt eerste vrouwelijke GKv-dominee - https://nos.nl/l/2338973

Trieste mijlpaal in de geschiedenis...

Re: Gelezen, gedacht, gehoord...

Geplaatst: 29 Jun 2020, 23:06
door DDD
Mooi artikel. Dank voor het delen!

Re: Gelezen, gedacht, gehoord...

Geplaatst: 29 Jun 2020, 23:22
door Jantje
DDD schreef:Mooi artikel. Dank voor het delen!
Daarom deelde ik het niet hoor...

Re: Gelezen, gedacht, gehoord...

Geplaatst: 29 Jun 2020, 23:25
door DDD
Over de mijlpaal zijn we het eens. Misschien kunnen we het ook eens zijn dat het een mooi artikel is, maar dat weet ik niet. In ieder geval had ik het lezen ervan niet willen missen, dus dank daarvoor.

Re: Gelezen, gedacht, gehoord...

Geplaatst: 30 Jun 2020, 08:16
door J.C. Philpot
Ds. Alexander Comrie, zoals geciteerd door Schatgraven Gereformeerde Gemeente Terneuzen schreef:
Hoe verzegelt de Geest der belofte de gelovigen?

De Geest van God verzegelt de ziel van de gelovigen als Hij de genadegiften die in de ziel zijn, versterkt, verlevendigt, en werkzaam maakt. Daardoor versterkt Hij het geloof dat als een vonkje onder de as bedolven ligt. Ja, dat geloof is met veel vrees, met duizend angsten en twijfelingen belast. Maar…de Geest doet de ziel dit alles te boven komen. Hij schept vrijmoedigheid in de ziel om naar de Heere Jezus te vluchten, en in dat vluchten zorgt Hij ervoor dat ze de Heere Jezus enigszins mag zien in Zijn algenoegzaamheid, en in Zijn volstrekte noodzakelijkheid en bereidwilligheid om zo iemand aan te nemen. Daardoor schuilt de ziel in Jezus als de enige Schuilplaats ter verberging, ze omhelst Hem en geeft zich opnieuw aan de Borg over. Hierdoor ontvangt de ziel Jezus Christus met de armen van het geloof, net als de oude Simeon. De liefde en diepe eerbied ten aanzien van Jezus worden uitermate krachtig, zodat de gelovigen Hem Die zij door het geloof aangenomen hebben, als een bundeltje mirre tussen de borsten leggen. Zij kunnen Zijn weergaloze schoonheid nooit genoeg beschouwen, overdenken en naspeuren, want Hij is schoner dan de mensenkinderen, blank en rood en geheel en al begeerlijk en Hij draagt de banier boven tienduizenden.

De Heilige Geest der belofte verzegelt de gelovigen, want Hij verlicht hen en stelt hen in staat om bij zichzelf op geestelijke wijze het ware werk van genade door de Geest en daarbij ook hun recht op de goddelijke beloften van het genadeverbond in hen na te gaan. Zij horen, onderscheiden en gehoorzamen de stem van God die hierin tot hen spreekt, en passen dit spreken daadwerkelijk op zichzelf toe. Iemand kan het werk van God en het recht op de beloften vele jaren gekend hebben zonder dat hij daar echter ooit een gevolgtrekking uit heeft kunnen maken of op die beloften heeft kunnen pleiten. Maar het werk van de Geest is er wat dit betreft op gericht, iemand die van verzegeling weet in staat te stellen de kenmerken van genade in zich na te gaan op grond van het Woord van God. Daardoor leert hij Gods verbond kennen en tevens datgene waardoor iemand in dat verbond overgaat. Zo mag hij als hij ziet dat hij op deze wijze in het verbond is overgegaan, vaststellen dat hij deel heeft aan God en de weldaden van het verbond. Paulus leert dit duidelijk in 1 Kor. 2:12.

De Geest verzegelt ook als Hij met de geest van de gelovigen getuigt dat zij kinderen van God zijn. In Romeinen 8:15,16 staat: ‘Want gij hebt niet ontvangen de Geest der dienstbaarheid wederom tot vreze; maar gij hebt ontvangen de Geest der aanneming tot kinderen, door Welke wij roepen: Abba, Vader’.
De Geest verzegelt en bevestigt de gelovige door in hem een vrijmoedig hart te scheppen om met een kinderlijke, gelovige en vertrouwende gemoedsgesteldheid tot God te gaan als zijn Vader in Christus. Het is zoals een kind naar zijn vader gaat. Galaten 4 : 6 zegt het zo: ‘En overmits gij kinderen zijt, zo heeft God de Geest Zijns Zoons uitgezonden in uw harten, Die roept: Abba, Vader!’.


Auteur: ds. Alexander Comrie (1706-1774).
Titel: Eigenschappen van het zaligmakend geloof, pg. 408-411
Uitg.: De Banier
ISBN: 9789033630590

Re: Gelezen, gedacht, gehoord...

Geplaatst: 01 Jul 2020, 06:19
door J.C. Philpot
John McArthur schreef:Een verdrietig feit in het moderne Christendom is dat velen in de kerk een verkeerd begrip hebben met betrekking tot wat de Bijbel leert over zekerheid van de redding. Een gevolg daarvan is dat vele ware gelovigen worstelen met twijfel over de realiteit van hun verlossing, en er tegelijkertijd veel belijders zijn die erop vertrouwen dat ze gered zijn terwijl ze in realiteit op weg zijn naar de hel.

Re: Gelezen, gedacht, gehoord...

Geplaatst: 01 Jul 2020, 15:21
door J.C. Philpot
Ds. C. den Boer schreef:Van Christus horen preken is een wonder. Van zijn ongeloof verlost te worden en in Hem gaan geloven, dat is ook een wonder. Het is genade om genade te ontvangen. Gods Geest werkt onwederstandelijk. Het geloof in Jezus Christus en de zaligheid door Hem, het is een genadegave Gods.

Bron: een kerkblad, die dit citeerde uit een preek over de Dordtse Leerregels

Re: Gelezen, gedacht, gehoord...

Geplaatst: 04 Jul 2020, 07:05
door J.C. Philpot
John McArthur schreef:Het is zeker zo dat geloof vereist is om gered te worden, maar het is Gods genade en niet ons geloof die de kracht heeft om ons te redden en ons daarbij te bewaren. Wat God initieel deed door Zijn genade, kunnen wij niet vasthouden door onze eigen inspanningen. Dat zou een bespotting zijn van Gods genade, en een indicatie van een gebrek aan vertrouwen op Zijn verlangen en kracht om ons bij onze verlossing te bewaren. Paulus zegt: Vertrouwende ditzelve, dat Hij, Die in u een goed werk begonnen heeft, dat voleindigen zal tot op den dag van Jezus Christus;

Re: Gelezen, gedacht, gehoord...

Geplaatst: 04 Jul 2020, 09:00
door Hollander
J.C. Philpot schreef:
John McArthur schreef:Het is zeker zo dat geloof vereist is om gered te worden, maar het is Gods genade en niet ons geloof die de kracht heeft om ons te redden en ons daarbij te bewaren. Wat God initieel deed door Zijn genade, kunnen wij niet vasthouden door onze eigen inspanningen. Dat zou een bespotting zijn van Gods genade, en een indicatie van een gebrek aan vertrouwen op Zijn verlangen en kracht om ons bij onze verlossing te bewaren. Paulus zegt: Vertrouwende ditzelve, dat Hij, Die in u een goed werk begonnen heeft, dat voleindigen zal tot op den dag van Jezus Christus;
Kernachtig, mooi!