Uit uw kerkbode

Gebruikersavatar
-DIA-
Berichten: 29890
Lid geworden op: 03 Okt 2008, 00:10

Uit uw kerkbode

Berichtdoor -DIA- » 28 Aug 2015, 12:07

Misschien een goed idee om eens wat te plaatsen uit uw plaatselijke kerkbode. Deze kerkbodes bevatten soms artikeltjes of stukjes die het waard zijn om breder dan de plaatselijke gemeente gelezen te worden. Daarom dacht ik dat het wel een idee zou zijn om in dit topic stukjes (die het plaatselijk karakter overschrijden) hier te plaatsen. In onze kerkbode verschijnen regelmatig stukjes die het lezen en overdenken waard zijn, stukjes die het wel waard zijn breder dan in een plaatselijke gemeente gelezen te worden. Misschien dat we -als het idee aanslaat- hier af en toe wat kunnen plaatsen uit de plaatselijke kerkbladen. Wellicht kan - indien nodig - een 'zustertopic' worden geopend met reacties op artikelen?

Ik zal beginnen met een stukje uit de KERKBODE van de Gereformeerde Gemeenten te Rijssen.
Uit de rubriek "Om over na re denken" citeer ik het volgende:

OM OVER NA TE DENKEN
Gods kinderen zullen allen leren dat in Christus' dood, hun leven ligt. Maar ook zullen zij moeten leren, dat Christus' leven hun dood zal zijn. Dat is: hun eigen oude natuur zal gedood moeten worden, zullen zij in Christus kunnen leven. Doch niets is er, dat zo tegen het 'doden' is, dan hun eigen natuur. Als God bezig is Zijn volk te leren, om te sterven aan zichzelf, verzetten zij zich daartegen met alle macht. Zo'n ziel is net als een gevangen vis. Het water is zijn levenselement, en als de vis dan op het land geworpen wordt, ligt hij te happen naar water en omdat hij het niet krijgen kan, moet hij sterven. We zouden ook kunnen zeggen: Omdat hij moet sterven krijgt hij het niet. Zoals nu die vis gaapt naar water, dat is naar zijn leven, zo gaapt de oude mens naar de zonde, want dat is zijn element. Maar God zal doortrekken in zijn volk en hen in de praktijk leren: "Want indien gij naar het vlees leeft, zo zult gij sterven; maar indien gij door den Geest de werkingen des lichaams doodt, zo zult gij leven,
Uit: "Herinneringen" van ds. J. Fraanje
© -DIA-

Gebruikersavatar
-DIA-
Berichten: 29890
Lid geworden op: 03 Okt 2008, 00:10

Re: Uit uw kerkbode

Berichtdoor -DIA- » 01 Sep 2015, 21:46

Nog een stukje uit de rubriek: 'Om over na te denken'

KERKISTISCH?
Ik moest eens op de catechisatie voor de kleinen handelen over het stuk van de kerk. Ik vroeg aan de kinderen waar de ware kerk was. En ziedaar, er was een jongen die spontaan zei: “Bij ons!” Hij zei dit zo beslist, dat zijn antwoord mij trof.
Vanzelf ging ik op kinderlijke wijze vertellen dat de ware kerk daar is, waar Gods Woord recht gepredikt wordt en de sacramenten bediend worden naar de instelling van Christus.
Toch ben ik nooit dat antwoord van die kleine jongen vergeten en ik denk er nog vaak aan. Het zou zondig en ongerijmd zijn om alles te verwerpen wat buiten onze gemeenten is. De akker van Boaz is uitgebreider dan onze gemeenten. Uit alle talen, volken en natiën zal de Heere Zijn Kerk verzamelen en vergaderen.
Ds. W.C. Lamain
© -DIA-

Mannetje
Berichten: 6190
Lid geworden op: 23 Mei 2014, 09:54
Locatie: Tholen

Re: Uit uw kerkbode

Berichtdoor Mannetje » 01 Sep 2015, 21:51

Zoals ds. Labee het mooi kan verwoorden als hij bidt voor de Kerk: 'Uw Kerk, die groter is dan ons vaderland en breder dan ons kerkverband.'
-

Panny
Berichten: 1809
Lid geworden op: 02 Okt 2013, 16:08

Re: Uit uw kerkbode

Berichtdoor Panny » 01 Sep 2015, 22:46

Gelukkig is God veel groter dan onze hokjes.
En hoe vaak proberen wij God niet in ons hokje te stoppen?

Gebruikersavatar
-DIA-
Berichten: 29890
Lid geworden op: 03 Okt 2008, 00:10

Re: Uit uw kerkbode

Berichtdoor -DIA- » 01 Sep 2015, 23:35

Panny schreef:Gelukkig is God veel groter dan onze hokjes.
En hoe vaak proberen wij God niet in ons hokje te stoppen?


De hemel is Mijn troon, en de aarde is de voetbank Mijner voeten; waar zou dat huis zijn, dat gijlieden Mij zoudt bouwen, en waar is de plaats Mijner rust?
Want Mijn hand heeft al deze dingen gemaakt, en al deze dingen zijn geweest, spreekt de HEERE; maar op dezen zal Ik zien, op den arme en verslagene van geest, en die voor Mijn woord beeft.
© -DIA-

Isala
Berichten: 1267
Lid geworden op: 27 Sep 2013, 22:14

Re: Uit uw kerkbode

Berichtdoor Isala » 16 Sep 2015, 22:02

Uit onze kerkbode:

Een gebed van Blaise Pascal

Ik bid U niet om gezondheid en niet om ziekte, niet om
leven en niet om dood, maar daar bid ik U om, dat Gij
over mijn gezondheid en mijn ziekte, over mijn leven
en mijn dood de beschikking hebt tot Uw eer en tot
mijn heil. U alleen weet wat goed voor mij is. U bent
de Heere, doe wat U wilt! Geef mij, ontneem mij!
Heere, ik weet maar één ding: het is goed voor mij om
U te volgen, het is schadelijk voor mij om U te verlaten.
Ik weet niet wat nuttiger voor mij is: gezondheid of
ziekte, rijkdom of armoede. Deze beslissing gaat de
kracht van mensen en engelen te boven. Wat nuttig of
schadelijk voor mij is, blijft mij verborgen. Het is Uw
geheim! Ik wil het niet doorgronden. Ik wil alleen maar
U aanbidden.
Hora est!

Gebruikersavatar
-DIA-
Berichten: 29890
Lid geworden op: 03 Okt 2008, 00:10

Re: Uit uw kerkbode

Berichtdoor -DIA- » 02 Nov 2015, 10:13

DV aanstaande woensdag hopen veel gemeenten de jaarlijkse Dankdag te houden.
Elk jaar staat er ook weer een bezinnend woord in de Kerkbode voor de Bid- en Dankdagen.

In de rubriek "Van de kerkenraad" lezen wij deze week:

DANKDAG 2015
Woensdag 4 november zal de jaarlijkse dankdag worden gehouden. De Heere schenke ons een erkentelijk hart
voor alle weldaden die Hij ons, ook in het achterliggende seizoen, heeft bewezen. Al zullen er misschien vele
'waaroms' in ons leven zijn, die we niet begrijpen kunnen en waar we het ten diepste niet mee eens zijn. Uit en
van onszelf zijn wij het nooit eens met de weg die de Heere met ons gaat. Maar Hij geve ook op te merken op de
vele voorrechten die wij nog onverdiend uit Zijn hand mochten ontvangen.
Als we zien op de verwarring die overal heerst, en de grote stroom vluchtelingen die Europa en ook ons land
overspoelt, moeten wij dan niet opmerken: Wat heeft de Heere ermee voor? Wij zijn nog niet van huis en haard
verdreven. Wij mogen, tot op dit ogenblik toe, nog in vrijheid onze godsdienst beoefenen. Van zondag tot
zondag mochten wij nog verkeren onder de prediking van Gods Woord, en soms ook nog door de week.
Wat zou de Heere toch rechtvaardig kunnen zeggen: 'Wat is er nog meer te doen aan Mijn wijngaard?'
Zoveel om de Heere voor te erkennen en dank te zeggen. Wat hebben wij met dit alles gedaan? Het is toch
een reuke des levens ten leven of een reuke des doods ten dode.
Hoe hebben wij het Woord gehoord? Is het langs ons heen gegaan, of is het in ons hart gebracht?
Van nature zijn wij allen uit de aarde aards en verkleefd aan het stof. De Heere binde de nood van de ziel op
het hart. Laten wij Hem dan zoeken voordat het te laat is. Het is van tweeën één: òf eeuwig leven òf de
eeuwige dood, eeuwig licht òf eeuwige duisternis, eeuwig zalig òf eeuwig rampzalig, eeuwige blijdschap òf
eeuwige droefheid!
Het is alles toch om niet te verkrijgen, zonder geld, zonder prijs. De Heere gedenke ons in de donkerheid
van de tijd en geve voor jong en oud een biddende dankdag.
© -DIA-

Gebruikersavatar
-DIA-
Berichten: 29890
Lid geworden op: 03 Okt 2008, 00:10

Re: Uit uw kerkbode

Berichtdoor -DIA- » 30 Dec 2015, 12:01

Ter gelegenheid van de jaarwisseling schrijft ds. C.A. van Dieren een bezinnend artikeltje in de Kerkbode van de Gereformeerde Gemeenten te Rijssen:

UIT DE PASTORIE
Wanneer deze laatste Kerkbode van 2015 in uw brievenbus is gevallen zijn de dagen en uren van dit jaar te tellen. Ze zijn wellicht nog minder dan dat u ze af denkt te tellen? Want welke zekerheid hebben we, zelfs in de laatste uren? Eén ding is zeker, zoals het jaar zich haast naar het einde, zo haast ons leven zich naar het einde en zo haast ook de wereld naar het einde. Hebben we geleefd bij de bede: Leer ons alzo onze dagen tellen, dat wij een wijs hart bekomen? Dan is er een eeuwigheidswonder in ons leven gebeurd. Dan heeft Gods Geest ons hart ingenomen en ons hart verlicht. Dan zijn we niet meer zulke wijze mensen als we van nature menen. Dan worden we met schuld en smart dwazen die al hun genadetijd nutteloos voorbij hebben laten gaan. Als het hart hemelse wijsheid ontvangt, is er geen tijd meer te verliezen.
Onze Nederlandse Geloofsbelijdenis spreekt in het laatste artikel over de oordeelsdag. Hiervan zegt de belijdenis onder meer dat de mensen rekenschap zullen geven van alle ijdele woorden, die zij gesproken zullen hebben. Dat is hij of zij die de wereld niet dan voor kinderspel en voor tijdverdrijf acht. Daarom is de gedachtenis van dit oordeel met recht schrikkelijk en vervaarlijk voor de bozen en goddelozen.

Moeten we niet opmerken dat in dit jaar de mens der zonde der zonde weer meer is doorgebroken en door God wordt losgelaten? De vijandschap tegen Gods Woord en tegen allen die er onverkort aan willen vasthouden, is toegenomen.
Voor alles en alle zonden moet er plaats zijn. Het recht op godsdienstvrijheid komt steeds meer onder druk te staan van andere rechten die juist haaks op de dienst van God staan.
Zijn de brute aanslagen wereldwijd anders dam geruchten van oorlogen? We zien hoe de antichristelijke machten binnen en buiten ons land oprukken. Gods Woord wordt vervuld dat de Heere de mensen bang maakt. En dit alles zijn nog maar de beginselen der tekenen. Het zal en kan er in het nieuwe jaar niet beter op worden, want God kan de zonde niet ongestraft laten.

En hoe is het in kerkelijke en huiselijke kring? Met veel verdriet moeten we constateren dat velen onze gemeente en de leer die vanouds daarin is gebracht, de rug toekeerden en eigen gekozen wegen gingen. Was het niet veelal om het vlees meer ruimte te geven en het geweten gerust te stellen. Ook deze dingen zijn naar het Woord, dat ervan spreekt hoe de mensen leraars naar hun eigen begeerten zullen opgaderen.

Anderzijds moeten we wel opmerken hoe onuitsprekelijk groot Gods lankmoedigheid en goedheid nog over ons was. We mochten nog in vrijheid samenkomen. De renovatie van de kerk werd na veel liefdesarbeid voltooid. De Heere gaf nog opening in de bediening van Zijn Woord. Ja, Zijn eigen werk is nog niet voltooid, ook niet onder ons. Hij Zelf maakt waar dat Zijn Woord niet ledig tot Hem zal wederkeren. Wat gelukkig als het ook in uw leven nog tot zegen is geweest. In feite gaat alleen Gods volk toekomst tegemoet. Het laatste artikel van de Nederlandse Geloofsbelijdenis zegt dat hetzelfde oordeel voor de vromen en uitverkorenen zeer wenselijk en troostrijk is. Het brengt hun volle verlossing aan. Zij zullen de vruchten ontvangen van het werk en de moeite die ze hier onschuldig gedragen hebben. Ja, hun hele zaak met alle verachting door de wereld en door de godsdienstige mens zal dan blijken de zaak van Gods Zoon te zijn.
De tweede verschijning van de Heere Jezus zal hun aanbrengen het einde van de strijd en de volle vrede en volkomen storeloze zaligheid waarvan ze hier, ook in 2015, de voorsmaken mochten ontvangen. Welk een geluk reist Gods volk toch tegemoet! Zoek het toch te verkrijgen, het kan nog!

Wanneer de laatste dagen van 2015 geteld worden, zijn ook de moeiten en het verdriet van het achterliggende jaar of langer geleden in het hart en in de gedachten. Onuitsprekelijke wegen moesten sommigen onder ons gaan. Onuitsprekelijke kruizen moesten door anderen over de drempel naar 2016 worden meegetorst. De Heere gedenke allen in zulke omstandigheden.
Bijzonder gedenken wij de betrekkingen van die jonge vrouw en moeder die zo smartelijk uit het midden van die haar lief en dierbaar waren, werd weggenomen.
Ook gaan als vanzelf de gedachten terug naar het verlies van de echtgenote van onze geliefde ambtsbroeder. De Heere sterke hem en zijn gezin in hun gemis.
Ook onze vaderlijke vriend en broeder ds. J. Mol is ons ontvallen. Hij liet een hoogbejaarde en hulpbehoevende vrouw achter met allen die haar lief zijn. Wat is het een onuitsprekelijk voorrecht wanneer er niet getreurd hoeft te worden als degenen die geen hoop hebben.

Mogen wij u tenslotte bij de uitgang en ingang van het jaar toewensen dat de Heere ons nog wil gedenken in die genade die Hij in de Zoon Zijner eeuwige liefde aan een zondaarsgeslacht heeft willen openbaren.
© -DIA-

Gebruikersavatar
-DIA-
Berichten: 29890
Lid geworden op: 03 Okt 2008, 00:10

Re: Uit uw kerkbode

Berichtdoor -DIA- » 24 Dec 2016, 00:45

Wederom schreef ds. C.A. van Dieren, naar een goede gewoonte, een bezinnend artikeltje in de Kerkbode van de Gereformeerde Gemeenten te Rijssen ter gelegenheid van de DV komende Kerstdagen en de Jaarwisseling:

UIT DE PASTORIE
Wanneer de kalender ons het blad van december toont, weten we dat Kerst nadert en kort daarna de oudejaarsdag een einde maakt een het jaar. Dan is weer een jaar voorbij. Moeten we niet allen bevestigen wat Gods Woord ons leert: "Wij vliegen daarheen". Of vliegen we zo snel dat we niet eens tijd hebben om erover na te denken dat we daarheen vliegen? Zie eens eerlijk onder ogen wat het woordje "daarheen" voor u persoonlijk inhoudt. We mogen, ja we moeten, elkaar toch eerlijk afvragen hoe het geweest zou zijn wanneer het ons sterfjaar was geworden. Mischien bent u die vraag dit jaar al bijna 366 dagen uit de weg gegaan.

Zeg eens eerlijk, wanneer denk u daar dan wel mee bezig te zijn? Mozes spoort ons aan: "Leer ons alzo onze dagen tellen, dat wij een wijs hart bekomen". Juist de wijsheid van Gods Geest maakt ons in die beleving dwaas. Dan zijn het allemaal verloren dagen en is het nutteloze tijd. Hartelijk zullen we dan voor de Heere belijden dat we al Zijn bemoeienissen in de wind hebben geslagen. Dat gaat nooit zonder de begeerte maar een wijs hart dat door God vernieuwd wordt en iedere keer opnieuw geleerd moet worden.

Een wijs hart rust niet buiten een Zaligmaker voor onze ziel en een Borg voor onze onbetaalde schuld. Een wijs hart laat zich niet langer aftrekken, noch door de wereld met al haar begeerlijkheden, noch door een godsdienst die slechts aangepraat is. Een wijs hart hadden de herders, die niet rustig in het veld bleven zitten, maar met haast uitgingen naar Bethlehem om het Kindeke te vinden.

Mochten wij zo samen naar het grote heilsfeit heen leven. Gelooft u dat we dan zo druk zouden zijn met "wat zullen we eten en wat zullen we drinken?" Moeten we niet vrezen dat deze dingen juist onze geestelijke armoede openbaren? In dit opzicht mochten we de gestalte van Hizkia hebben die de hoogten wegnam van de afgodendienst en de opgerichte beelden brak en de bossen uitroeide.

Hoeveel heidense afgoderij sluipt in de Kersttijd ook onze huizen binnen. Wat is u meer waard? Een Kerstfeest als de wereld of een Kerstfeest als de herders? U gelooft toch wel dat u niet met de wereld kunt leven en met Gods volk kunt sterven? Ook dat hoort bij het leugenevangelie van de duivel die onze zinnen verblindt.

In deze bijdrage aan de Kerkbode past ook gewoontegetrouw een terugzien op het jaar wat achterligt In het wereldgebeuren is veel veranderd. De spanningen lopen op allerlei terreinen alleen maar op. In plaats van vrede op aarde neemt de haat en het verderf alleen maar toe. Tallozen zwerven als vluchtelingen over een koude, liefdeloze wereld. Velen worden om het Woord van God en het geloof ten dode vervolgd.

De droom van de Europese eenheid blijkt wreed verstoord. We moeten constateren dat de relatief rustige welvaartstijd achter ons ligt. Dat kan ook niet anders, want Gods Woord leert ons dat het welvarende Babel met al haar stoffelijk voordeel ten onder zal gaan, Openbaring 18.

Ook binnen eigen gemeente heeft ieder zo zijn eigen herinneringen. Laten we eens beginnen met wat de Heere ons nog zo getrouw heeft gelaten. Zijn Woord mocht nog uitgaan en geen onheil verstoorde de stad. Het mag wel een wonder van Gods taai geduld genoemd worden dat Hij nog zo onder ons wil arbeiden. Ook hiervan geldt voor een ieder persoonlijk: "Geef rekenschap van uw rentmeesterschap". Maar ook in de tijdelijke bemoeienissen mogen we elkaar wel toeroepen: "Vergeet ze niet; 't is God die z' u bewees".
© -DIA-

Gebruikersavatar
-DIA-
Berichten: 29890
Lid geworden op: 03 Okt 2008, 00:10

Re: Uit uw kerkbode

Berichtdoor -DIA- » 06 Mar 2017, 21:24

In verband met de komende Biddag staat er, zoals gebruikelijk een stukje in de Kerkbode. Deze keer niet van de hand van ds. van Dieren, maar van een van de ouderlingen. We dachten dat het de moeite van het overdenken wel waard was.

BIDDAG
Op woensdag 8 maart is het Biddag voor gewas en arbeid. Een dag om in het bijzonder stil te staan bij de afhankelijkheid van de Heere. De Heere Jezus zegt zo treffend van Zijn Vader: “Hij doet Zijn zon opgaan over bozen en goeden, en regent over rechtvaardigen en onrechtvaardigen.”
Als we zien op de wereld om ons heen moeten we wel vrezen dat de lankmoedigheid van de Heere spoedig een einde nemen zal. De Godverlating neemt hand over hand toe en de mens meent zo wijs te zijn dat hij alles zelf wel kan regelen. Met het doel om door te kunnen gaan in eigen gekozen wegen, waarin hij heer en meester denkt te zijn. Waarbij hij geen rekening houdt met God en Zijn heilzame geboden. Met God, Die alles bestuurt naar Zijn raad en naar Zijn wil die zeker zal bestaan. Hij eist van ons dat wij op het pad van Zijn geboden wandelen en niet naar het goeddunken van ons eigen hart. In de berijmde psalm zingen we ervan: “Wie God verlaat heeft smart op smart te vrezen.”
Dat dit toch opgemerkt mocht worden, opdat er een wederkeer tot Hem mocht plaatsvinden. Om met oprechtheid en met lust te onderzoeken hoe we in deze tegenwoordige wereld moeten wandelen en ons oogmerk Gods eer mag zijn en de zaligheid van onze zielen.
Hoe vaak kunnen we zo halfslachtig zijn. God wat en de wereld wat. Maar de Heere eist ons gehele hart. Hoe noodzakelijk om eens biddag te houden, niet alleen voor onze aardse welstand, maar bovenal voor ons geestelijk welzijn.
De Heere doe ons in getrouwheid opkomen naar Zijn huis. Hij stelle de prediking op deze biddag tot een eeuwige zegen voor jong en oud en geve dat er gebed mag zijn of de Heere ons niet wil begeven en verlaten. Hij gedenke aan een ieder in het persoonlijke leven. We denken aan de mannen in het werk, de kinderen op de scholen. De vrouwen in de gezinnen, of waar ze een plaats van de Heere hebben ontvangen.
Hij zij ook met degenen die geen werk hebben of anderszins niet tot werken in staat zijn. In alles zijn we afhankelijk van Zijn zegen, van Zijn Goddelijke kracht en bewaring.
Ook gedenke de Heere Zijn knecht, onze geliefde herder en leraar, zowel ambtelijk als persoonlijk. Al zo lange tijd mag hij ons voorhouden de dood in Adam en het leven in Christus.
De Heere stelle zijn prediking in het midden van ons tot een eeuwige zegen. Dat het rijk van de satan afbreuk mag worden gedaan en het Koninkrijk van God mag worden uitgebreid.
© -DIA-

Gebruikersavatar
-DIA-
Berichten: 29890
Lid geworden op: 03 Okt 2008, 00:10

Re: Uit uw kerkbode

Berichtdoor -DIA- » 14 Apr 2017, 23:53

Het Leven voor een doodschuldige.

En Die leef, en Ik ben dood geweest; en zie, Ik ben levend in alle eeuwigheid.
Openbaring 1:18a

De heilsfeiten die we op Goede Vrijdag en Pasen herdenken, zijn dat de Zaligmaker de dood is ingegaan, maar ten derden dage ook weer is opgestaan. Gods Kerk heeft een levende Zaligmaker! Echter, om Zaligmaker te zijn, moest Hij sterven. Hij had Zich immers als Borg gesteld in de plaats van een volk dat zich de dood onderworpen had. Hun straf werd Zijn straf, hun lijden Zijn lijden, maar ook hun dood Zijn dood. Borgtochtelijk en plaatsbekledend is de Heere Jezus de dood ingegaan. Door Zijn dood heeft Hij de prijs betaald die het recht Gods vorderde. Dat recht eiste toch niet minder dan de betaling tot de laatste kwadrantpenning. Maar Jezus heeft volkomen betaald. Dat heeft Hij ook Zelf betuigd toen Hij met luide stem uitriep: “Het is volbracht.”
Het offer van Jezus is ook als volkomen genoegzaam door de Vader aanvaard. Dat betuigde God de Vader door Zijn Zoon uit de doden op te wekken. In Jezus’ opstanding heeft Gods volk de kwitantie dat al hun schuld uit Gods boek is weggedaan en dat God nooit meer op hen toornen of schelden zal. Er is verzoening gevonden in het offer van het Lam. De schuld is betaald! Wat is dat een begerenswaardige zaak voor iemand die zich onder de schuld bedolven weet. Ja, het wordt een onmisbare zaak voor een zondaar voor een zondaar die door God aan zijn schuld ontdekt wordt. Van nature hebben wij allen een openstaande schuld en we hebben geen penning om te betalen. Maar wat deert ons dat? We leven met al onze godsdienst rustig voort als echte schuldenmakers. We leven alsof er nooit een moment zal komen dat God met ons zal afrekenen. Maar bedenk dat er een ogenblik komt, dat er geen ontkomen of uitstel meer zal zijn. Dan zal het klinken: “Betaal Mij wat gij schuldig zijt”! Als we dan voor onszelf betalen moeten, zal het voor eeuwig te laat zijn.

Welgelukzalig zijn zij die hier in dit leven de schuldbrief thuiskrijgen. Nee, we bedoelen niet die mensen die door hun beschouwing en consciëntieovertuigingen zover gekomen zijn dat ze zichzelf zo’n schuldbrief konden schrijven. Deze mensen schrijven een schuldbrief aan zichzelf. Achter deze schuldbrief staat geen schuldeiser. Dat zijn mensen die altijd over schuld praten, maar ze kunnen het er ook onder uithouden. Ze denken dat ze met het spreken over hun schuld verlost zijn. Maar al hun spreken over het benodigen van een Borg is maar lippentaal. O, wat zullen ze bedrogen uitkomen!

Bij Gods ware volk gaat het zo anders. Die krijgen van God de schuldbrief thuis. Van God Die krachtens Zijn recht eist en vordert. Dat zijn mensen die dag noch nacht rust meer kunnen vinden, omdat ze leven met een openstaande schuld. God eist, en Hij is niet te bevredigen met werken en gerechtigheden. Alles wordt uit handen geslagen, het is alles te kort. En als deze schuldverslagen zondaren al eens verwaardigd worden om een oog buiten zichzelf te mogen slaan en door het geloof te zien op Sions betalende Borg, dan gaat de strijd er weer over of nu ook hun schuld is betaald. Zeker, ze geloven dat voor al Gods uitverkorenen de schuld betaald is, maar… behoren zij tot dat gelukkige volk? O, wat wordt die Borg hun onmisbaar. Wat wordt de toepassing van Zijn gerechtigheid hun noodzakelijk.

Mocht dat volk, dat als een ongelukkige over de wereld gaat, toch eens verwaardigd worden, om met Goede Vrijdag te zien op Golgotha’s kruis, op dat vloekhout, vanwaar het hen wordt toegeroepen: “Het is volbracht”.
Daar klinkt het: Ik heb de schuld betaald. Ik ben het Lam, waarvan Jesaja uitriep: “De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is ons genezing geworden”.
O, volk, zie op dat Lam. Ja, mocht voor u het uur der vrijlating eens gaan aanbreken. het uur, om in een verloren gaan onder Gods recht, in Jezus behoudenis te vinden. Om in de afsnijding van uw eigen leven, het leven uit Jezus te ontvangen. Om met Hem gekruisigd te worden en met Hem te worden opgewekt.
Hij getuigt: “Ik ben levend in alle eeuwigheid”. Er is geen nood, want Jezus leeft. En al bent u dan nog zo arm, ellendig, bedrukt en dood brakende, niets anders dan de dood in uzelf omdragende: “Jezus leeft en wij met Hem. Hij is ons Leven, ons Heil, onze Zaligheid!

Wijlen ds. A.F. Honkoop
© -DIA-

Gebruikersavatar
-DIA-
Berichten: 29890
Lid geworden op: 03 Okt 2008, 00:10

Re: Uit uw kerkbode

Berichtdoor -DIA- » 17 Apr 2020, 20:46

Een bericht van lokaal belang? Of zit er meer achter? Is het niet iets wat landelijk gaande is? Op dit artikel kunnen natuurlijk alleen de inwoners van de gemeente Rijssen-Holten reageren, maar ik geef het door om op te wekken en op te merken van wat er gaande is in ons land.

Uit de KERBODE van de Gereformeerde Gemeenten te Rijssen:

GEMEENTELIJKE EVENEMENTEN
Berichten bereikten ook de kerkenraden dat binnen de gemeente Rijssen-Holten nieuwe beleidsregels worden voorbereid om op diverse locaties nóg vaker evenementen te kunnen toestaan, ook met een hoog geluidsniveau. Muziek die in de wijde omgeving hoorbaar is, en de avond- en nachtrust van velen negatief beïnvloedt.

Nog belangrijker is echter dat hiermee in de aanloop naar Gods dag en zelfs op Gods dag zelf, Zijn wet wordt overtreden.
Het is toch verschrikkelijk dat dit nu reeds op bekende locaties zoals het Volkspark ene het plein bij de Hoge Wal, etc. wordt toegestaan en gefaciliteerd? Dat zo in onze stad Gods eer en dag wordt aangetast en dat dit mogelijk nog verder wordt opgerekt? Is deze praktijk en het oprekken van de beleidsregels in Rijssen-Holten het antwoord op de Godsspraak in het wereldwijde coronavirus?

Laten we samen vragen of de Heere onze stad nog wil behouden bij de norm van Gods Woord en het vierde gebod van Gods wet.
Dat er onder ons ook gebed mag zijn voor onze overheid die over ons gesteld is om de orde te handhaven. De nieuwe “Beleidsregels evenementen” liggen ter inzage bij de balie Ruimte in het gemeentehuis, en zijn ook op de website http://www.rijssen-holten.nl te vinden (gebruik de zoekterm “beleidsregels evenementen”).

Het college van B&W nodigt u tot eind april van harte uit uw mening over dit concept beleid kenbaar te maken. U kunt uw inspreekreactie mailen naar apv@rijssen-holten.nl of sturen naar het college van burgemeester en wethouders.
Wij roepen u dringend op: Neem uw verantwoordelijkheid. Laat iedereen voor het einde van deze maand in eigen eenvoudige bewoording afkeurend reageren op deze plannen, en aandringen op beperking opvan de reeds bestaande praktijk en ten stelligste ageren tegen uitbreiding daarvan. Maak uw zorg en afkeer bekend nu u daartoe de gelegenheid geboden wordt.
© -DIA-

Geytenbeekje
Berichten: 6996
Lid geworden op: 26 Jun 2018, 21:37

Re: Uit uw kerkbode

Berichtdoor Geytenbeekje » 18 Apr 2020, 08:41

Ik zag gisteren in de Veluwse Kerkbode dat ds op t Hof 4 kerkdiensten leidt.
900/1100/1530/1830
4 x 1,5 uur lijkt me heel wat
Die geen achterklap spreekt onvroed,
Tot zijnes naasten smaad en schande;
Die tegen hem ook niet misdoet,
Noch mishandelt; maar hem behoedt
Voor oneere menigerhande.
Psalm 15: 3 Datheen

Gebruikersavatar
Hendrikus
Berichten: 16234
Lid geworden op: 10 Apr 2004, 09:37

Re: Uit uw kerkbode

Berichtdoor Hendrikus » 18 Apr 2020, 08:54

Geytenbeekje schreef:Ik zag gisteren in de Veluwse Kerkbode dat ds op t Hof 4 kerkdiensten leidt.
900/1100/1530/1830
4 x 1,5 uur lijkt me heel wat

Het mag best korter. Vandaag in het RD zelfs het advies om dat te doen!
~~Soli Deo Gloria~~

Mara
Berichten: 23094
Lid geworden op: 15 Jun 2010, 15:54

Re: Uit uw kerkbode

Berichtdoor Mara » 18 Apr 2020, 09:37

Geytenbeekje schreef:Ik zag gisteren in de Veluwse Kerkbode dat ds op t Hof 4 kerkdiensten leidt.
900/1100/1530/1830
4 x 1,5 uur lijkt me heel wat

Zeker w.b. zijn lichamelijke gezondheid! Ongelooiflijk.
Als er schaduw is, dan moet er ook licht zijn ~ Spurgeon


Terug naar “Kerk en Cultuur - Kerkelijke bladen”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 1 gast