Welke belofte?

Zonnebloem
Berichten: 268
Lid geworden op: 11 Jun 2019, 09:52

Welke belofte?

Berichtdoor Zonnebloem » 22 Jun 2020, 06:28

Om welke belofte gaat het in Handelingen 2:38 en 39?


En Petrus zeide tot hen: Bekeert u, en een iegelijk van u worde gedoopt in den Naam van Jezus Christus, tot vergeving der zonden; en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen. Want u komt de belofte toe, en uw kinderen, en allen, die daar verre zijn.

Gebruikersavatar
samanthi
Berichten: 6152
Lid geworden op: 16 Jul 2009, 10:30
Locatie: rotterdam

Re: Welke belofte?

Berichtdoor samanthi » 22 Jun 2020, 07:15

Handelingen 2

33 Hij dan, door de rechterhand Gods verhoogd zijnde, en de belofte des Heiligen Geestes, ontvangen hebbende van den Vader, heeft dit uitgestort, dat gij nu ziet en hoort. 38 En Petrus zeide tot hen: Bekeert u, en een iegelijk van u worde gedoopt in den Naam van Jezus Christus, tot vergeving der zonden; en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen.

De belofte van het ontvangen van de Heilige Geest?
O HEERE, wat is de mens, dat Gij hem kent? Het kind des mensen, dat Gij het acht?

-DIA-
Berichten: 24800
Lid geworden op: 03 Okt 2008, 00:10

Re: Welke belofte?

Berichtdoor -DIA- » 22 Jun 2020, 09:41

VERS 38 En Petrus zeide tot hen: 76Bekeert u, en een iegelijk van u worde gedoopt 77in den Naam van Jezus Christus, 78tot vergeving der zonden; en gij zult 79de gave des Heiligen Geestes ontvangen.
Kanttekeningen 76, 77:
76 Namelijk van uw ongeloof en andere zonden.
77 Zie Matth. 28:19. Hoewel hier des Zoons Naam alleen genoemd wordt, overmits Hij de Middelaar is van het verbond waarvan de doop een zegel is, zo worden daarmede niet uitgesloten de Vader, Die Hem gezonden heeft, en de Heilige Geest, Die Hem gezalfd heeft.
Zie ook de aant. op Hand. 8:16. verwijsteksten
78 Dat is, tot verzekering dat uw zonden u om Christus’ wil vergeven zijn, Hand. 22:16. Want niet het water van den doop, maar het bloed van Christus reinigt ons eigenlijk van al onze zonden, 1 Joh. 1:7. verwijsteksten
79 Namelijk niet alleen de gaven des Heiligen Geestes die allen gelovigen gemeen en ter zaligheid nodig zijn, maar ook deze extraordinaire gaven die wij nu ontvangen hebben, want deze werden toen ook aan andere gelovigen medegedeeld, tot verbreiding en bevestiging des Evangelies
Verwijsteksten
Hand. 8:17 Toen legden zij de handen op hen, en zij ontvingen den Heiligen Geest.
Hand. 19:6 En als Paulus hun de handen opgelegd had, kwam de Heilige Geest op hen; en zij spraken met vreemde talen en profeteerden.


VERS 39 Want u komt 80de belofte toe, en 81uw zkinderen, en allen adie daar 82verre zijn, zovelen als er de Heere onze God 83toe roepen zal.
Kanttekeningen 80, 81 en 83:
80 Namelijk die tevoren is aangehaald uit Joël 2:28, en dat ook volgens het verbond Gods, dat Hij met Abraham en zijn zaad gemaakt heeft, Gen. 17:7. verwijsteksten
81 Dat is, uw zonen en dochters, gelijk daar staat Joël 2:28.
Verijsteksten: Joël 2:28
Joël 2:28 En daarna zal het geschieden dat Ik Mijn Geest zal uitgieten over alle vlees, en uw zonen en uw dochters zullen profeteren; uw ouden zullen dromen dromen, uw jongelingen zullen gezichten zien.
Verwijsteksten
Ef. 2:13 Maar nu in Christus Jezus, zijt gij, die eertijds verre waart, nabij geworden door het bloed van Christus.
82 Dat is, die nog namaals zullen geboren worden, van geslacht tot geslacht; of den heidenen; want die worden ook gezegd verre geweest te zijn,
Verwijsteksten
Jes. 57:19 Ik schep de vrucht der lippen, vrede, vrede dengenen die verre zijn, en dengenen die nabij zijn, zegt de HEERE, en Ik zal hen genezen.
Ef. 2:13 Maar nu in Christus Jezus, zijt gij, die eertijds verre waart, nabij geworden door het bloed van Christus.
83 Namelijk tot de uitverkoren Joden, door de predicatie des Evangelies.[/1]
Uitgedacht en gepraat.

Valcke
Berichten: 3173
Lid geworden op: 31 Aug 2018, 17:55

Re: Welke belofte?

Berichtdoor Valcke » 22 Jun 2020, 09:56

De belofte van zaligheid en van het verbond (zoals aangeboden in het Evangelie).

(De gave van de Heilige Geest is reeds afzonderlijk genoemd en is hier een uitvloeisel van.)

Gebruikersavatar
samanthi
Berichten: 6152
Lid geworden op: 16 Jul 2009, 10:30
Locatie: rotterdam

Re: Welke belofte?

Berichtdoor samanthi » 22 Jun 2020, 10:44

Valcke schreef:De belofte van zaligheid en van het verbond (zoals aangeboden in het Evangelie).

(De gave van de Heilige Geest is reeds afzonderlijk genoemd en is hier een uitvloeisel van.)


Volgens de kanttekeningen de belofte uit Joël en die van het verbond in Abraham.

Maar dan zit je weer met
13 De ingeborene van uw huis en de gekochte met uw geld zal 24zekerlijk besneden worden; en Mijn verbond zal zijn in ulieder vlees tot een 25eeuwig verbond.
24 Hebr. besnijdende besneden worden.
25 Zie op vers 7. verwijsteksten

vers 7 (kt.) En Ik zal Mijn verbond oprichten tussen Mij en tussen u en tussen uw zaad na u in hun geslachten, tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot een God en uw zaad na u.


Dan zie je duidelijk dat het verbond met de Joden en de besnijdenis echt bij de Joden hoort, tot een eeuwig verbond.

De beloften hier zijn de beloften van de Heilige Geest, het verbond met Abraham waar ook heidenen in delen is delen in de verlossing door de Heere Jezus en de uitstorting van de Heilige Geest.
O HEERE, wat is de mens, dat Gij hem kent? Het kind des mensen, dat Gij het acht?

Valcke
Berichten: 3173
Lid geworden op: 31 Aug 2018, 17:55

Re: Welke belofte?

Berichtdoor Valcke » 22 Jun 2020, 11:52

De kanttekeningen zien het verbond met Abraham in geestelijke zin als een genadeverbond, waar eerst de Joden en vervolgens ook de heidenen in delen. De belofte in Hand. 2:39 ziet dan op de geestelijke belofte van het verbond: de zaligheid en alle weldaden van het Evangelie. Zo bedoelt de kanttekening dit, en dat lijkt mij een gegronde uitleg.

In vs. 39 gaat het zeker niet alleen om de belofte van de Heilige Geest. De gave van de Heilige Geest is reeds genoemd in vs. 38, de belofte in vs. 39 plaatst dit in het bredere kader van het heil en het verbond.

Gebruikersavatar
Arja
Berichten: 1230
Lid geworden op: 30 Mei 2019, 15:57
Contact:

Re: Welke belofte?

Berichtdoor Arja » 22 Jun 2020, 12:10

Petrus verwijst naar de belofte maar identificeert niet echt wat de inhoud precies is. Of toch wel? Als je terugkijkt naar vers 21, zegt de profetie van Joël dat iedereen die de naam van de Heere aanroept, zal worden gered. En het zal zijn, dat een iegelijk, die den Naam des Heeren zal aanroepen, zalig zal worden. In de Hebreeuwse tekst van Joël (Joël 2:32) staat niet Heere maar HEERE JHWH.

En het zal geschieden, al wie den Naam des HEEREN zal aanroepen, zal behouden worden; want op den berg Sions en te Jeruzalem zal ontkoming zijn, gelijk als de HEERE gezegd heeft; en dat, bij de overgeblevenen, die de HEERE zal roepen.

Petrus doet er (door de Geest gedrongen) alles aan om uit te laten komen dat Jezus zowel God als Messias is. Ook het weergaloze gebruik van Psalm 110:1 identificeert Jezus als God! De profetie van Joël wordt even later letterlijk vervuld: want op den berg Sions en in Jeruzalem zal ontkoming zijn, gelijk als de HEERE gezegd heeft; en dat, bij de overgeblevenen, die de HEERE zal roepen.

Er staat: gelijk de HEERE gezegd heeft. Waar heeft de HEERE dit gezegd? In Deuteronium 28:10, waar staat: "En alle volken der aarde zullen zien, dat de Naam des HEEREN over u genoemd is, en zij zullen voor u vrezen." Bij "die de HEERE zal roepen", staat deze uitleg: " Hebr. קֹרֵא, een uitdrukking van degenen die zijn uitgenodigd voor een banket of in dienst van de koning, een uitdrukking van uitnodiging.
------
Daarom denk ik dat het hier gaat om de belofte gedaan aan Joël. Wat moet het een bemoediging voor Petrus en de anderen geweest zijn om te zien dat God zijn belofte zo overvloedig vervulde. 3000 op die dag, die Hem als God en Messias aanvaarden. En Petrus zeide tot hen: u komt de belofte toe, en uw kinderen, en allen, die daar verre zijn, zo velen als er de Heere, onze God, toe roepen zal. Niet alleen de Joden in Jeruzalem kwam de belofte toe, ook de Joden buiten Israël. Alle leden van de Joodse natie, de bewoners in Jeruzalem, de pelgrims naar het feest. In Joël worden ze genoemd: het overblijfsel. De SV zegt: bij de overgeblevenen, die de HEERE zal roepen. Een rest. De Syrische versie luidt: "wie God zelf zal noemen".

Hoewel de heidenen later door God bezocht zouden worden is daar hier in Handelingen 2 nog geen sprake van.
☆☆ Indien gij Mij liefhebt, zo bewaart Mijn geboden ☆☆

DDD
Berichten: 15640
Lid geworden op: 11 Jul 2012, 17:48

Re: Welke belofte?

Berichtdoor DDD » 22 Jun 2020, 18:06

Volgens mij gaat het om de verbondsbeloften aan Israël en de kerk.

-DIA-
Berichten: 24800
Lid geworden op: 03 Okt 2008, 00:10

Re: Welke belofte?

Berichtdoor -DIA- » 22 Jun 2020, 20:18

Valcke schreef:De kanttekeningen zien het verbond met Abraham in geestelijke zin als een genadeverbond, waar eerst de Joden en vervolgens ook de heidenen in delen. De belofte in Hand. 2:39 ziet dan op de geestelijke belofte van het verbond: de zaligheid en alle weldaden van het Evangelie. Zo bedoelt de kanttekening dit, en dat lijkt mij een gegronde uitleg.

In vs. 39 gaat het zeker niet alleen om de belofte van de Heilige Geest. De gave van de Heilige Geest is reeds genoemd in vs. 38, de belofte in vs. 39 plaatst dit in het bredere kader van het heil en het verbond.


Dit soort 'geloof' heb ik ook bij een fietsmaat. Hij is hervormd, (GB) en van huis uit Oud Gereformeerd. Nu (en dat is lastig) benadrukt hij het zelf doen: Je moet geloven en aannemen. Wie leert hem dat? Op zich een waarheid... Maar hier wordt de orde van Gods werk onderuit gehaald. Er wordt begonnen met het stuk der dankbaarheid, en verder gelooft men altijd en men krijgt wel 10 maal per dag een tekst of een versje. En dan weet hij niet het verschil tussen een inkomende waarheid en een voorkomende waarheid. Dat zijn heel moeilijke mensen om mee te praten. (begrijp goed wat ik bedoel)
Men stelt zich (en dat komt ook uit in de prediking, waar men de gemeente aanspreekt als "Gemeente van onze Heere Jezus Christus"). En altijd in de wij- en ons-vorm. Ja, dan hoor je er snel bij. Maar zo kan er geen overname zijn, zonder de mens op zich te veroordelen. Hier ligt een groot stuk van veel verwarring.
Uitgedacht en gepraat.

Geytenbeekje
Berichten: 3947
Lid geworden op: 26 Jun 2018, 21:37

Re: Welke belofte?

Berichtdoor Geytenbeekje » 22 Jun 2020, 20:47

-DIA- schreef:
Valcke schreef:De kanttekeningen zien het verbond met Abraham in geestelijke zin als een genadeverbond, waar eerst de Joden en vervolgens ook de heidenen in delen. De belofte in Hand. 2:39 ziet dan op de geestelijke belofte van het verbond: de zaligheid en alle weldaden van het Evangelie. Zo bedoelt de kanttekening dit, en dat lijkt mij een gegronde uitleg.

In vs. 39 gaat het zeker niet alleen om de belofte van de Heilige Geest. De gave van de Heilige Geest is reeds genoemd in vs. 38, de belofte in vs. 39 plaatst dit in het bredere kader van het heil en het verbond.


Dit soort 'geloof' heb ik ook bij een fietsmaat. Hij is hervormd, (GB) en van huis uit Oud Gereformeerd. Nu (en dat is lastig) benadrukt hij het zelf doen: Je moet geloven en aannemen. Wie leert hem dat? Op zich een waarheid... Maar hier wordt de orde van Gods werk onderuit gehaald. Er wordt begonnen met het stuk der dankbaarheid, en verder gelooft men altijd en men krijgt wel 10 maal per dag een tekst of een versje. En dan weet hij niet het verschil tussen een inkomende waarheid en een voorkomende waarheid. Dat zijn heel moeilijke mensen om mee te praten. (begrijp goed wat ik bedoel)
Men stelt zich (en dat komt ook uit in de prediking, waar men de gemeente aanspreekt als "Gemeente van onze Heere Jezus Christus"). En altijd in de wij- en ons-vorm. Ja, dan hoor je er snel bij. Maar zo kan er geen overname zijn, zonder de mens op zich te veroordelen. Hier ligt een groot stuk van veel verwarring.

Dat kan ik goed begrijpen, je kunt vragen waarom hij ineens zo anders denkt.
van OGGiN naar GB is een hele grote stap.

-DIA-
Berichten: 24800
Lid geworden op: 03 Okt 2008, 00:10

Re: Welke belofte?

Berichtdoor -DIA- » 22 Jun 2020, 20:50

Geytenbeekje schreef:
-DIA- schreef:
Valcke schreef:De kanttekeningen zien het verbond met Abraham in geestelijke zin als een genadeverbond, waar eerst de Joden en vervolgens ook de heidenen in delen. De belofte in Hand. 2:39 ziet dan op de geestelijke belofte van het verbond: de zaligheid en alle weldaden van het Evangelie. Zo bedoelt de kanttekening dit, en dat lijkt mij een gegronde uitleg.

In vs. 39 gaat het zeker niet alleen om de belofte van de Heilige Geest. De gave van de Heilige Geest is reeds genoemd in vs. 38, de belofte in vs. 39 plaatst dit in het bredere kader van het heil en het verbond.


Dit soort 'geloof' heb ik ook bij een fietsmaat. Hij is hervormd, (GB) en van huis uit Oud Gereformeerd. Nu (en dat is lastig) benadrukt hij het zelf doen: Je moet geloven en aannemen. Wie leert hem dat? Op zich een waarheid... Maar hier wordt de orde van Gods werk onderuit gehaald. Er wordt begonnen met het stuk der dankbaarheid, en verder gelooft men altijd en men krijgt wel 10 maal per dag een tekst of een versje. En dan weet hij niet het verschil tussen een inkomende waarheid en een voorkomende waarheid. Dat zijn heel moeilijke mensen om mee te praten. (begrijp goed wat ik bedoel)
Men stelt zich (en dat komt ook uit in de prediking, waar men de gemeente aanspreekt als "Gemeente van onze Heere Jezus Christus"). En altijd in de wij- en ons-vorm. Ja, dan hoor je er snel bij. Maar zo kan er geen overname zijn, zonder de mens op zich te veroordelen. Hier ligt een groot stuk van veel verwarring.

Dat kan ik goed begrijpen, je kunt vragen waarom hij ineens zo anders denkt.
van OGGiN naar GB is een hele grote stap.

Tja... je zou zeggen dat moet je merken, maar onze ds. zei eens: Wie 5 weken achtereen onder zo'n prediking zit gaat er vanzelf bijhoren. De eerste keer zal het onwennig zijn, de tweede keer iets minder en de derde maal kun je al een beetje meekomen.
Uitgedacht en gepraat.

Gebruikersavatar
samanthi
Berichten: 6152
Lid geworden op: 16 Jul 2009, 10:30
Locatie: rotterdam

Re: Welke belofte?

Berichtdoor samanthi » 22 Jun 2020, 20:55

-DIA- schreef:
Valcke schreef:De kanttekeningen zien het verbond met Abraham in geestelijke zin als een genadeverbond, waar eerst de Joden en vervolgens ook de heidenen in delen. De belofte in Hand. 2:39 ziet dan op de geestelijke belofte van het verbond: de zaligheid en alle weldaden van het Evangelie. Zo bedoelt de kanttekening dit, en dat lijkt mij een gegronde uitleg.

In vs. 39 gaat het zeker niet alleen om de belofte van de Heilige Geest. De gave van de Heilige Geest is reeds genoemd in vs. 38, de belofte in vs. 39 plaatst dit in het bredere kader van het heil en het verbond.


Dit soort 'geloof' heb ik ook bij een fietsmaat. Hij is hervormd, (GB) en van huis uit Oud Gereformeerd. Nu (en dat is lastig) benadrukt hij het zelf doen: Je moet geloven en aannemen. Wie leert hem dat? Op zich een waarheid... Maar hier wordt de orde van Gods werk onderuit gehaald. Er wordt begonnen met het stuk der dankbaarheid, en verder gelooft men altijd en men krijgt wel 10 maal per dag een tekst of een versje. En dan weet hij niet het verschil tussen een inkomende waarheid en een voorkomende waarheid. Dat zijn heel moeilijke mensen om mee te praten. (begrijp goed wat ik bedoel)
Men stelt zich (en dat komt ook uit in de prediking, waar men de gemeente aanspreekt als "Gemeente van onze Heere Jezus Christus"). En altijd in de wij- en ons-vorm. Ja, dan hoor je er snel bij. Maar zo kan er geen overname zijn, zonder de mens op zich te veroordelen. Hier ligt een groot stuk van veel verwarring.


Ook al zijn alle drie de stukken nodig om getroost te leven en te sterven staat geloven en aannemen niet in het stuk der dankbaarheid
Anders gooi je met het badwater het kind weg.Zondag 7
Deze zondag hoort bij hoofdstuk 3: Van des mensen verlossing.
Er zijn 4 vragen en antwoorden in zondag 7: vraag 20 t/m vraag 23.


Vraag 20
Worden dan alle mensen wederom door Christus zalig, gelijkzij door Adam zijn verdoemd geworden?
Neen zij , maar alleen degenen, die Hem door een waar geloofworden ingelijfd en al Zijn weldaden aannemen.
Vraag 21
Wat is een waar geloof?
Een waar geloof is een stellig weten of kennis, waardoor ik allesvoor waarachtig houd, dat ons God in Zijn Woord geopenbaard heeft , maar ookeen vast vertrouwen , hetwelk de Heilige Geest door het Evangelie in mijnhart werkt , dat niet alleen anderen, maar ook mij vergeving der zonden,eeuwige gerechtigheid en zaligheid van God geschonken is, uit louter genade,alleen om der verdienste van Christus wil.
Vraag 22
Wat is dan een Christen nodig te geloven?
Al wat ons in het Evangelie beloofd wordt , hetwelk ons deArtikelen van ons algemeen en ongetwijfeld Christelijk geloof in een hoofdsomleren.
O HEERE, wat is de mens, dat Gij hem kent? Het kind des mensen, dat Gij het acht?

-DIA-
Berichten: 24800
Lid geworden op: 03 Okt 2008, 00:10

Re: Welke belofte?

Berichtdoor -DIA- » 22 Jun 2020, 21:02

Ik heb gevraagd of hij de Heidelberger Catechismus en de Dordtse Leerregels kon onderschrijven en bv. de Romeinenbrief. Dan zou je toch met de gereformeerde leer vast moeten lopen.
Uitgedacht en gepraat.

Gebruikersavatar
samanthi
Berichten: 6152
Lid geworden op: 16 Jul 2009, 10:30
Locatie: rotterdam

Re: Welke belofte?

Berichtdoor samanthi » 22 Jun 2020, 21:32

-DIA- schreef:Ik heb gevraagd of hij de Heidelberger Catechismus en de Dordtse Leerregels kon onderschrijven en bv. de Romeinenbrief. Dan zou je toch met de gereformeerde leer vast moeten lopen.

Ik weet het niet precies, zowel in links en rechts preekt uit de carhechismus en uit de Romeinenbrief.
O HEERE, wat is de mens, dat Gij hem kent? Het kind des mensen, dat Gij het acht?

DDD
Berichten: 15640
Lid geworden op: 11 Jul 2012, 17:48

Re: Welke belofte?

Berichtdoor DDD » 22 Jun 2020, 21:43

@DIA:
De prediking andersom maakt mensen vanzelf ongelovig.

En dat terwijl de bijbel duidelijk zegt dat geloof is door het gepredikte woord. Dat is iets anders dan 'ondanks het gepreekte woord', wat het uitgangspunt van jou lijkt. Jouw dominee zal nog eens flink op zijn neus kijken.


Terug naar “Theologie - Dogma en Belijdenis”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 2 gasten