Artikel 36 NGB

Vervolgde
Berichten: 443
Lid geworden op: 25 Mar 2020, 12:38

Re: Artikel 36 NGB

Berichtdoor Vervolgde » 31 Okt 2020, 13:30

Vervolgde schreef:Re: Mohammedanistisch terreur in Europa 29 Okt 2020, 20:14
In verband met de beperking in de mogelijkheid om citaten op te nemen geen hehaling van de eerdere citaten.

Hollander schreef:
Vervolgde schreef:De grondtekst is bij mijn weten Nederlands, dus die zou je gewoon kunnen lezen.
En het verzuim? Ik wil dat niet eenzijdig leggen bij of de kerk of de overheid. Beiden hebben verzuimd. Wel wil ik het als heel ernstig duiden dat de overheid na de Franse overheersing het regeerambt in de kerk expliciet aan zich heeft getrokken en hier te lande vervolging heeft ingesteld jegens die personen die Jezus Christus als Hoofd van de Kerk bleven erkennen. Hier had de overheid een andere weg in moeten slaan en ter behoud van de kerk het merendeel van de toenmalige predikanten en ouderlingen moeten ontslaan, om te komen tot herstel van de zuivere leer. Want het bederf in de kerk was toen al zo groot dat een kerkelijke gang via een synode geen oplossing gebracht zou hebben.

Is het weren van valse godsdiensten in NGB art. 36 bedoeld als overheidstaak?
Zou in de oorspronkelijke tekst ook de bij ons bekende interpunctie hebben gestaan waardoor het weren en uitroeien van valse godsdiensten een overheidstaak werd? Of is dat een taak van de kerk?

Mogelijk niet je bedoeling, maar er ligt een kwalijke insinuatie onder de vraag, nl dat door het wijzigen van interpunctie de inhoud van de belijdenis is gewijzigd.
Aan de andere kant ben ik blij met de erkenning van het feit dat de oud-nederlandse taal kennelijk toch niet het probleem is van tegenwoordig.
Onderstaand is de oorspronkelijk vastgestelde tekst opgenomen, waaruit blijkt dat het inderdaad een overheidstaak is.

[i]Wy ghelooven dat onse goede Godt, uyt oorsake der verdorventheyt des menschelicken geslachtes, Coningen, Princen ende
Overheden verordent heeft, willende dat de werelt geregeert werde door wetten ende Policiens , op dat de onghebondenheyt der
menschen bedwongen werde, ende het alles met goede ordinantie onder den menschen toegae. Tot dien eynde heeft Hy de
Overheyt het sweert in handen gegeven totstraffe der boosen ende bescherminghe der vromen.
Ende haer ampt is, niet alleen acht te nemen ende te waken over de Policie, maer ooc de hant te houden aen den Heyligen Kercken-dienst, om te weyren ende uyt te royen alle afgoderie ende valschen godsdienst, om het rijcke des Antichrists te gronde te werpen , ende het Coninckrijcke Jesu Christi te voorderen, t'woort des Evangelij over al te doen prediken, op dat God van een yegelick geeert ende gedient werde, gelijc Hy in sijn woort gebiedt.
[/i]

Vervolgde
Berichten: 443
Lid geworden op: 25 Mar 2020, 12:38

Re: Artikel 36 NGB

Berichtdoor Vervolgde » 31 Okt 2020, 13:33

Vervolgde schreef:Re: Mohammedanistisch terreur in Europa 29 Okt 2020, 21:12
Nathanaël schreef:De NGB is opgesteld in het Frans.


Nee hoor, dat is niet helemaal waar. Guido de Brès stelde in 1561 een belijdenis op in het Frans. Dat was toen nog niet de NGB! Voor de noordelijke Nederlanden werd deze belijdenis vertaald in het Nederlands uitgegeven in 1562. Vervolgens is er een Waalse revisie in het Frans geweest die uitkwam in 1566.
Op de synode van Emden in 1571 kreeg de Nederlandse belijdenis nationale erkenning.

Deze belijdenis is op de synode van Dordrecht in revisie gebracht, waarbij de hiervoor genoemde uitgaven (1561, 1562, 1566) zijn gebruikt. Vastgesteld is dat de tekst zoals die voorgelegd werd aan de synode van Dordrecht de onveranderde oorspronkelijke tekst is.
Vandaar dat deze tekst is uitgegeven om te dienen als enige authentieke tekst van de Nederlandse geloofsbelijdenis. En dat is dus de tekst zoals door mij geciteerd.

Vervolgde
Berichten: 443
Lid geworden op: 25 Mar 2020, 12:38

Re: Artikel 36 NGB

Berichtdoor Vervolgde » 31 Okt 2020, 13:39

Hollander schreef:Re: Mohammedanistisch terreur in Europa 30 okt 18:22

Vervolgde schreef:Mogelijk niet je bedoeling, maar er ligt een kwalijke insinuatie onder de vraag, nl dat door het wijzigen van interpunctie de inhoud van de belijdenis is gewijzigd.

Doe eens normaal i.p.v. gelijk te gaan zwaaien met kwalijke insinuatie. Ik stelde enkele vragen.
Vervolgde schreef:Aan de andere kant ben ik blij met de erkenning van het feit dat de oud-nederlandse taal kennelijk toch niet het probleem is van tegenwoordig.
Onderstaand is de oorspronkelijk vastgestelde tekst opgenomen, waaruit blijkt dat het inderdaad een overheidstaak is.
Wy ghelooven dat onse goede Godt, uyt oorsake der verdorventheyt des menschelicken geslachtes, Coningen, Princen ende
Overheden verordent heeft, willende dat de werelt geregeert werde door wetten ende Policiens , op dat de onghebondenheyt der
menschen bedwongen werde, ende het alles met goede ordinantie onder den menschen toegae. Tot dien eynde heeft Hy de
Overheyt het sweert in handen gegeven totstraffe der boosen ende bescherminghe der vromen.
Ende haer ampt is, niet alleen acht te nemen ende te waken over de Policie, maer ooc de hant te houden aen den Heyligen Kercken-dienst, om te weyren ende uyt te royen alle afgoderie ende valschen godsdienst, om het rijcke des Antichrists te gronde te werpen , ende het Coninckrijcke Jesu Christi te voorderen, t'woort des Evangelij over al te doen prediken, op dat God van een yegelick geeert ende gedient werde, gelijc Hy in sijn woort gebiedt.

Over de gekleurde komma gaat het. In de versie van de NGB die achterin mijn SV zit, staat een puntkomma. Mijn vraag is of dat deze interpunctie iets wijzigt aan de toewijzing van de taak "om te weren en uit te roeien", etc.
Is dat een overheidstaak óf moet de overheid waken de voortgang "Heyligen Kerckendienst", omdat de kerk te taak heeft "om te weren en uit te roeien"?

Vervolgde
Berichten: 443
Lid geworden op: 25 Mar 2020, 12:38

Re: Artikel 36 NGB

Berichtdoor Vervolgde » 31 Okt 2020, 13:48

Wim Anker schreef:Re: Mohammedanistisch terreur in Europa 30 Okt, 21:06

Hollander schreef:
Vervolgde schreef:Aan de andere kant ben ik blij met de erkenning van het feit dat de oud-nederlandse taal kennelijk toch niet het probleem is van tegenwoordig.
Onderstaand is de oorspronkelijk vastgestelde tekst opgenomen, waaruit blijkt dat het inderdaad een overheidstaak is.
Wy ghelooven dat onse goede Godt, uyt oorsake der verdorventheyt des menschelicken geslachtes, Coningen, Princen ende
Overheden verordent heeft, willende dat de werelt geregeert werde door wetten ende Policiens , op dat de onghebondenheyt der
menschen bedwongen werde, ende het alles met goede ordinantie onder den menschen toegae. Tot dien eynde heeft Hy de
Overheyt het sweert in handen gegeven totstraffe der boosen ende bescherminghe der vromen.
Ende haer ampt is, niet alleen acht te nemen ende te waken over de Policie, maer ooc de hant te houden aen den Heyligen Kercken-dienst, om te weyren ende uyt te royen alle afgoderie ende valschen godsdienst, om het rijcke des Antichrists te gronde te werpen , ende het Coninckrijcke Jesu Christi te voorderen, t'woort des Evangelij over al te doen prediken, op dat God van een yegelick geeert ende gedient werde, gelijc Hy in sijn woort gebiedt.

Over de gekleurde komma gaat het. In de versie van de NGB die achterin mijn SV zit, staat een puntkomma. Mijn vraag is of dat deze interpunctie iets wijzigt aan de toewijzing van de taak "om te weren en uit te roeien", etc.
Is dat een overheidstaak óf moet de overheid waken de voortgang "Heyligen Kerckendienst", omdat de kerk te taak heeft "om te weren en uit te roeien"?


Ik ben wel benieuwd naar de reactie van @Vervolgde. Ik kan me nl. slecht voorstellen dat Guido de Brès meende dat "ter dood veroordelen" an sich geen verkeerde opvatting was hoe "het weren en uitroeien" van valse godsdienst gestalte kreeg maar dat hij enkel meende dat de overheid de verkeerde veroordeelde. M.a.w. vond Guido dat niet hij, maar roomse pastors, gedood moesten worden? Dat wil er bij mij niet zomaar in en het strijd ook met de Schrift. Want die zegt: "Niet door kracht, noch door geweld maar door Mijn Geest zal het geschieden". Geweld is het monopoly van de overheid, het werkterrein van de Heilige Geest is de kerk.

Dus mijn opvatting is dat de overheid aan de "Heyligen Kerckendienst" de "hant te houden" heeft zodat door hun dienst het rijk der satan temeer geworpen wordt.

Gebruikersavatar
Arja
Berichten: 1417
Lid geworden op: 30 Mei 2019, 15:57
Contact:

Re: Artikel 36 NGB

Berichtdoor Arja » 31 Okt 2020, 14:05

Misschien als je Rom. 12 en 13 in hun verband leest, dat het meer duidelijk wordt. Toets dit artikel aan het Woord.

Romeinen 12: Wreekt uzelven niet, beminden, maar geeft den toorn plaats; want er is geschreven: Mij komt de wraak toe; Ik zal het vergelden, zegt de Heere. Indien dan uw vijand hongert, zo spijzigt hem; indien hem dorst, zo geeft hem te drinken; want dat doende, zult gij kolen vuurs op zijn hoofd hopen. Wordt van het kwade niet overwonnen, maar overwint het kwade door het goede.

We mogen niet zelf wraak nemen. Het is taak van de regering om boosdoeners te straffen en af ​​te schrikken. In dat opzicht is de overheid Gods dienaar voor ons ten goede.

Romeinen 13: Alle ziel zij den machten, over haar gesteld, onderworpen; want er is geen macht dan van God, en de machten, die er zijn, die zijn van God geordineerd. Alzo dat die zich tegen de macht stelt, de ordinantie van God wederstaat; en die ze wederstaan, zullen over zichzelven een oordeel halen. Want de oversten zijn niet tot een vreze den goeden werken, maar den kwaden. Wilt gij nu de macht niet vrezen, doe het goede, en gij zult lof van haar hebben; Want zij is Gods dienares, u ten goede. Maar indien gij kwaad doet, zo vrees; want zij draagt het zwaard niet te vergeefs; want zij is Gods dienares, een wreekster tot straf dengene, die kwaad doet.

Als de overheid van Gods dienaar (dienaar) is, moet zij onthouden dat ze alleen maar een dienaar is en geen god. Het is door de rechtvaardige bestraffing van het kwaad dat de regering haar functie vervult in Gods plan om de zondige neigingen van de mens in toom te houden. Als een regering dit niet consequent doet, stelt ze zichzelf open voor Gods oordeel en correctie.

Leestip: 1 Timotheüs 2:1-4

Romeinen 13
De liefde doet den naaste geen kwaad. Zo is dan de liefde de vervulling der wet. En dit zeg ik te meer, dewijl wij de gelegenheid des tijds weten, dat het de ure is, dat wij nu uit den slaap opwaken; want de zaligheid is ons nu nader, dan toen wij eerst geloofd hebben. De nacht is voorbijgegaan, en de dag is nabij gekomen. Laat ons dan afleggen de werken der duisternis, en aandoen de wapenen des lichts. Laat ons, als in den dag, eerlijk wandelen; niet in brasserijen en dronkenschappen, niet in slaapkameren en ontuchtigheden, niet in twist en nijdigheid; Maar doet aan den Heere Jezus Christus, en verzorgt het vlees niet tot begeerlijkheden.

Overheden hebben zich vaak als goden gedragen. Denk ook aan geloofsvervolging.
☆☆ Indien gij Mij liefhebt, zo bewaart Mijn geboden ☆☆

Vervolgde
Berichten: 443
Lid geworden op: 25 Mar 2020, 12:38

Re: Artikel 36 NGB

Berichtdoor Vervolgde » 31 Okt 2020, 15:08

Hollander schreef:Over de gekleurde komma gaat het. In de versie van de NGB die achterin mijn SV zit, staat een puntkomma. Mijn vraag is of dat deze interpunctie iets wijzigt aan de toewijzing van de taak "om te weren en uit te roeien", etc.
Is dat een overheidstaak óf moet de overheid waken de voortgang "Heyligen Kerckendienst", omdat de kerk te taak heeft "om te weren en uit te roeien"?
De gestelde vragen gaan uit van de vooronderstelling dat sprake is van een toewijzing van een taak. Dat is iets waar de belijdenis niet overgaat. Artikel 36 is onderdeel van een Geloofsbelijdenis. In dit artikel wordt beleden wat wij geloven. De inhoud van het geloof is elders te vinden. In deze zin is de interpunctie niet echt relevant.

Anders geformuleerd is de vraag: wat geloven wij dat de taak van de overheid is?
Bij die beantwoording moet vooraf worden bedacht dat het belijdenisgeschrift:
- geen weet heeft van onze huidige kerkelijke instituten, maar uitgaat van het kerk-begrip zoals in voorgaande artikelen van de belijdenis opgenomen,
- de overheid gezien wordt als Gods dienares,
- de scheiding tussen kerk en staat niet de vorm heeft zoals wij die nu kennen.

In het artikel worden dan in relatie tot het onderwerp de volgende zaken beleden:
1 De mensen zijn ongebonden en ordeloos,
2 God geeft een overheid om daar tegenop te treden,
3 God rust die overheid uit met een straffende hand.
4 Personen die hier anders over denken worden als oproerig verworpen.
Het grote doel hierachter is dat God van een iegelijk (dus ook de overheid(spersonen) geëerd en gediend wordt.

In dit kader heeft de overheid het ambt om toe te zien op, of acht te slaan op enerzijds de burgerlijke orde en anderzijds op de bediening van het evangelie, resp. aangeduid met politie en kerkedienst. In de oorspronkelijke tekst van 1561 stond in plaats van kerkedienst vermeld: kerkelijke zaken. Dat zou de overheid een inhoudelijke zeggenschap geven over het kerkelijke bestuur. Vandaar dat al in 1566 dit werd gewijzigd in de term die wij nu kennen.

Onze vaderen hebben hier hun geloof beleden in de kracht van de Woord bediening. De prediking van het Woord brengt alles tot stand. Dus niet een inquisitie, of een bijzondere politiemacht. De afgoderij, valse godsdienst en het rijk van de antichrist moeten met geestelijke wapens worden bestreden en dat is de prediking van het zuivere Woord, vanuit de ware kerk die reeds eerder in de belijdenis werd beschreven. Deze belijdenis roept niet op tot een heksenjacht of een onderdrukking. De belijdenis roept wel op tot de vrijheid die in Christus Jezus is.

Nu heeft de overheid geen taak in de prediking zelf. Maar zij heeft wel een taak van toezicht op de voortgang van de evangeliebediening. Vanuit deze optiek is het heel goed te begrijpen dat de staten van Holland de synode van 1618-1619 bijeen heeft geroepen en niet de kerk. Hoever gaan nu de bevoegdheden van de overheid? In het kader van bijv. de corona-discussie een relevante vraag. Maar ook waar het raakt aan andere godsdiensten. Ook raakt het de daadwerkelijke kerkgang en het onderwijs in de christelijke leer. De belijdenis geeft daarop geen concreet antwoord, juist omdat het geen wetboek maar een geloofsbelijdenis is. Wel is de belijdenis duidelijk dat opgetreden moet worden tegen alles wat afwijkt van de gezonde leer.

Ik heb denk ik in grote lijnen de vraag beantwoord. Het laatste zal hierover niet zijn gezegd. Dit artikel heeft immers al heel wat pennen in beweging gebracht, met name op het punt van het ambt van de overheid. De belangrijkste aan daarvan is Dr. A. Kuyper. Hij had daarvoor kerkpolitieke redenen die mede oorzaak zijn van het huidige verdeelde kerkelijke landschap. Iets meer daarover is opgenomen in dit artikel: https://www.digibron.nl/viewer/collecti ... 399830fa04

Gebruikersavatar
Hollander
Berichten: 2620
Lid geworden op: 26 Aug 2019, 11:54

Re: Artikel 36 NGB

Berichtdoor Hollander » 31 Okt 2020, 16:54

Vervolgde schreef:
Hollander schreef:Over de gekleurde komma gaat het. In de versie van de NGB die achterin mijn SV zit, staat een puntkomma. Mijn vraag is of dat deze interpunctie iets wijzigt aan de toewijzing van de taak "om te weren en uit te roeien", etc.
Is dat een overheidstaak óf moet de overheid waken de voortgang "Heyligen Kerckendienst", omdat de kerk te taak heeft "om te weren en uit te roeien"?
De gestelde vragen gaan uit van de vooronderstelling dat sprake is van een toewijzing van een taak. Dat is iets waar de belijdenis niet overgaat. Artikel 36 is onderdeel van een Geloofsbelijdenis. In dit artikel wordt beleden wat wij geloven. De inhoud van het geloof is elders te vinden. In deze zin is de interpunctie niet echt relevant. (...)
Ik denk dat je gelijk hebt. De kerkelijke autoriteit gaat wel over het binnenkerkelijke weren en uitroeien, op een vreedzame maar besliste wijze. De kerkelijke bevoegdheid reikt niet verder dan het toepassen van de kerkelijke tucht. In de ideale situatie vullen kerk en overheid elkaar dan aan.

Vervolgde
Berichten: 443
Lid geworden op: 25 Mar 2020, 12:38

Re: Artikel 36 NGB

Berichtdoor Vervolgde » 02 Nov 2020, 10:35

Het is inderdaad aanvullend op elkaar. Maar zie verder dan de uitvoerders. Zie hierin de Heilige Geest.
In een weg van voorzienigheid wordt de kudde des Heeren beschermd, bewaard, geleid en wordt haar uitbreiding voorbereidt.
In een weg van verkondiging wordt diezelfde kudde vergadert, gevoed met geestelijk voedsel en voorzien van de gehele wapenrusting Gods om de in de strijd door dit leven niet ten onder te gaan.

Gebruikersavatar
Herman
Berichten: 7160
Lid geworden op: 29 Dec 2001, 13:21
Locatie: Geldermalsen

Re: Artikel 36 NGB

Berichtdoor Herman » 10 Nov 2020, 15:53

Mooie reactie van prof. dr. M.J. Kater op een column waarin een debat gevoerd wordt of je nu wel of niet in de kerk aanwezig bent en wat de meerwaarde is van fysiek samenkomen.

https://www.rd.nl/opinie/ziel-%C3%A9n-l ... -1.1712357

Gebruikersavatar
J.C. Philpot
Berichten: 5615
Lid geworden op: 22 Dec 2006, 16:08
Locatie: In het gekrookte riet

Re: Artikel 36 NGB

Berichtdoor J.C. Philpot » 01 Dec 2020, 09:54

P.H. op ‘t Hof schreef:In de Tweede Kamer diende de heer Geert Wilders op 12 november 2020 namens de PVV een motie in met de volgende inhoud: “te erkennen dat de islam niet bij Nederland hoort, en ons land te de-islamiseren”. Dit naar aanleiding van de gruwelijke moord op drie mensen in een kerk te Nice op 29 oktober 2020. Terwijl nog geen twee weken eerder in een voorstadje van Parijs een leraar onthoofd was. Bij de stemming bleek dat er van de 150 stemmen slechts 23 voor de motie waren en dus 127 tegen. De voorstemmers waren de PVV, het FvD en de heer Van Haga.[1] Het is nauwelijks te geloven dat de drie stemmen van de SGP tegen de motie werden uitgebracht. Wat haar plicht was om te doen, liet men aan anderen over. Opmerkelijk en veelzeggend is het dat de reguliere media geen aandacht schonken aan het opmerkelijke stemgedrag van de SGP.

Bron: Gereformeerd Venster

Dit werpt de vraag op: staat de SGP (of in ieder geval de SGP leden van de tweede kamer) nog onverkort achter artikel 36 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis?
Man is nothing; he hath a free will to go to hell, but none to go to heaven, till God worketh in him.
George Whitefield

Gebruikersavatar
Herman
Berichten: 7160
Lid geworden op: 29 Dec 2001, 13:21
Locatie: Geldermalsen

Re: Artikel 36 NGB

Berichtdoor Herman » 01 Dec 2020, 10:07

J.C. Philpot schreef:Bron: Gereformeerd Venster

Dit werpt de vraag op: staat de SGP (of in ieder geval de SGP leden van de tweede kamer) nog onverkort achter artikel 36 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis?

Het is natuurlijk de vraag of dit een serieuze motie is, of dat dit bij de verkiezingsretoriek van de PVV hoort, om elke actie van de islam met een wetsvoorstel proberen te bestrijden. Volgens mij moet je dan ook een politieke afweging maken of je je als partij daarvoor laat lenen.

Het lijkt een soort mantra in de trant van: "Overigens ben ik van mening dat Carthago vernietigd moet worden".

Ambtenaar
Berichten: 5471
Lid geworden op: 15 Apr 2017, 14:37

Re: Artikel 36 NGB

Berichtdoor Ambtenaar » 01 Dec 2020, 10:07

J.C. Philpot schreef:Dit werpt de vraag op: staat de SGP (of in ieder geval de SGP leden van de tweede kamer) nog onverkort achter artikel 36 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis?

Die vraag moet je aan de Tweede Kamerfractie van de SGP stellen.

deschpin
Berichten: 168
Lid geworden op: 25 Jul 2019, 14:25

Re: Artikel 36 NGB

Berichtdoor deschpin » 02 Dec 2020, 17:21

J.C. Philpot schreef:
P.H. op ‘t Hof schreef:In de Tweede Kamer diende de heer Geert Wilders op 12 november 2020 namens de PVV een motie in met de volgende inhoud: “te erkennen dat de islam niet bij Nederland hoort, en ons land te de-islamiseren”. Dit naar aanleiding van de gruwelijke moord op drie mensen in een kerk te Nice op 29 oktober 2020. Terwijl nog geen twee weken eerder in een voorstadje van Parijs een leraar onthoofd was. Bij de stemming bleek dat er van de 150 stemmen slechts 23 voor de motie waren en dus 127 tegen. De voorstemmers waren de PVV, het FvD en de heer Van Haga.[1] Het is nauwelijks te geloven dat de drie stemmen van de SGP tegen de motie werden uitgebracht. Wat haar plicht was om te doen, liet men aan anderen over. Opmerkelijk en veelzeggend is het dat de reguliere media geen aandacht schonken aan het opmerkelijke stemgedrag van de SGP.

Bron: Gereformeerd Venster

Dit werpt de vraag op: staat de SGP (of in ieder geval de SGP leden van de tweede kamer) nog onverkort achter artikel 36 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis?


Men stemt tegen omdat het een overbodige of zinloze motie is(gaat in tegen geldende wetgeving, bijv. de vrijheid van godsdienst)
of men stemt tegen omdat de uitlegging van de motie betekent dat ook andere godsdiensten niet bij Nederland horen en dus verwijderd dienen te worden.
Huichelaar, haal eerst de balk uit uw oog en dan zult u goed kunnen zien om de splinter uit het oog van uw broeder te halen.


Terug naar “Theologie - Dogma en Belijdenis”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 1 gast