Artikel 36 NGB

Gebruikersavatar
Hollander
Berichten: 2598
Lid geworden op: 26 Aug 2019, 11:54

Re: Maatregelen kerk ivm coronavirus

Berichtdoor Hollander » 28 Apr 2020, 11:59

Ambtenaar schreef:
Hollander schreef:Wat betreft de botsende grondrechten is het natuurlijk zodat art. 36 NGB en art. 6 GW in zekere zin met elkaar in conflict zijn, als je deze twee artikelen met elkaar laat strijden. Art. 6 biedt echter wel een kans op beroep wanneer de christelijke vrijheid onder druk komt te staan. Hier kom je ook in het conflictgebied tussen theocratie en democratie terecht. Een christen mag zich beroepen op democratische rechten. Daarboven staat art. 36. Als burger heb ik niet dezelfde plicht als die de overheid heeft vanuit art. 36. De overheid is voor een deel nalatig in het nakomen van art. 36, dat vind ik kwalijk. Zij zullen zich echter wel moeten houden aan art. 6 GW. Verder vind ik het buiten de reikwijdte van dit topic hoe een christenen dan de overige godsdiensten vanuit art. 6 moet bezien.

Godsdienstvrijheid geldt voor iedereen. Ik vind het dan dubieus om je te beroepen op godsdienstvrijheid en tegelijkertijd uit te dragen dat de overheid wat moet doen aan “valse godsdienst”. Wat mij betreft is dat onverenigbaar.

Ik vind artikel 36 NGB een zeer gevaarlijk artikel. Dit artikel impliceert dat de overheid zich direct mengt in religieuze opvattingen en bepaalde opvattingen bestrijdt. En dat willen we juist niet.
Ah, nu komt helderheid in je standpunt. De leerzame cadans van de boeken van de Koningen gaat over het kwaad handelen en het recht handelen in de ogen van de Heere. Of was de reformatie onder Josia ook een "zeer gevaarlijk" gebeuren?
Het begin van Romeinen 13 spreekt nadrukkelijk over het gezag van de overheid, verbonden met Spreuken 8:15. Koningen (lees: overheden) zijn dan ook Zijn plaatsvervangers, en zijn tegelijkertijd Hem rekenschap verschuldigd. Voor de overheid geldt dat hun kwaliteiten van God afkomstig zijn, en daarin is hun taak dus ook Zijn geboden te hanteren en toe te passen. Wanneer de overheid dat niet doet, ontslaat dat de burgers niet van hun plicht tot gehoorzaamheid (tenzij het rechtstreeks tegen Gods Woord ingaat). Daarom is en blijft het de Bijbelse opdracht om te bidden voor allen die in hoogheid zijn.
Ik vind het prima mij eenzijdig te beroepen op art. 36 NGB, maar die heeft vanuit de overheid geen zeggingskracht. Wat wel grond heeft is art. 6 GW, daar mag een christen zich dan ook op beroepen. Niet als eerste uitgangspunt voor mij persoonlijk, maar wel omdat dat recht wél zeggingskracht heeft voor onze overheid en samenleving. Wat mij betreft is deelname aan en gebruikmaken van de democratie dan ook altijd gericht op de regering door de Drie-enige God alleen. Dat is een spanning waar het huidige christendom onder heeft te leven.
Laatst gewijzigd door Hollander op 28 Apr 2020, 12:04, 1 keer totaal gewijzigd.

Vervolgde
Berichten: 427
Lid geworden op: 25 Mar 2020, 12:38

Re: Maatregelen kerk ivm coronavirus

Berichtdoor Vervolgde » 28 Apr 2020, 12:09

Ambtenaar schreef:Godsdienstvrijheid geldt voor iedereen. Ik vind het dan dubieus om je te beroepen op godsdienstvrijheid en tegelijkertijd uit te dragen dat de overheid wat moet doen aan “valse godsdienst”. Wat mij betreft is dat onverenigbaar.

Ik vind artikel 36 NGB een zeer gevaarlijk artikel. Dit artikel impliceert dat de overheid zich direct mengt in religieuze opvattingen en bepaalde opvattingen bestrijdt. En dat willen we juist niet.


De hele idee dat godsdienstvrijheid zou impliceren een vrijheid van leer en leven is een onjuiste opvatting. En daarmee een verkeerd vertrekpunt voor verdere beslissingen.

Dat artikel 36 NGB impliceert dat de overheid zich direct mengt in religieuze opvattingen is ook onjuist. De kerk behoudt zich voor te komen tot een vaststelling van de gezonde leer. Zij eert en erkent de overheid in haar ambt als Godsdienares om de gezonde leer te bevorderen en alles wat daarvan afwijkt te bestrijden.

Dat artikel 36 onomwonden uitspreekt dat er maar één Godsdienst waarachtig is en daarom de grondslag van maatschappij en samenleving behoort te zijn is wel waar.
Laat dan eenieder zich toetsen in hoeverre men leeft bij de eigen belijdenis. De vraag is toch of leer en leven met elkaar in overeenstemming zijn?

En voor het overige verwijs ik naar het topic inzake de duiding van het corona virus waar ik meer dan afdoende over deze materie heb gepost.

Ambtenaar
Berichten: 5416
Lid geworden op: 15 Apr 2017, 14:37

Re: Maatregelen kerk ivm coronavirus

Berichtdoor Ambtenaar » 29 Apr 2020, 09:24

Vervolgde schreef:De hele idee dat godsdienstvrijheid zou impliceren een vrijheid van leer en leven is een onjuiste opvatting. En daarmee een verkeerd vertrekpunt voor verdere beslissingen.

Godsdienstvrijheid is inderdaad geen absolute vrijheid. Ik zie enkel niet in welke mate dat relevant is in deze discussie.
Dat artikel 36 NGB impliceert dat de overheid zich direct mengt in religieuze opvattingen is ook onjuist. De kerk behoudt zich voor te komen tot een vaststelling van de gezonde leer. Zij eert en erkent de overheid in haar ambt als Godsdienares om de gezonde leer te bevorderen en alles wat daarvan afwijkt te bestrijden.
De NGB is geschreven in een tijd waarin het christelijk geloof de maatschappij domineerde. Daar is nu geen sprake meer van. Een deel van de bevolking is areligieus en weer anderen hangen een andere religie aan. Dus ook in jouw wijze van interpreteren is er mijns inziens ongeoorloofde wijze van interveniëren van de overheid in het kader van art. 6 GW als zij de gezonde leer bevordert en alles wat daarvan afwijkt bestrijdt. En dan hebben we het nog niet eens over de definitie van de gezonde leer. Zelfs op dit forum is het vrij lastig om te komen tot een definiëring daarvan. Veel meer dan een abstracte definitie zal dit niet worden en uitwerking in de praktijk zal altijd onmogelijk zijn. Hoe zou de overheid moeten handhaven?
Dat artikel 36 onomwonden uitspreekt dat er maar één Godsdienst waarachtig is en daarom de grondslag van maatschappij en samenleving behoort te zijn is wel waar.
Dat is een geloofsuitspraak, en niet per definitie waar in de zin van juridisch houdbaar in de huidige politiek-maatschappelijke constellatie.
En voor het overige verwijs ik naar het topic inzake de duiding van het corona virus waar ik meer dan afdoende over deze materie heb gepost.
Even voor mijn beeld, ben je jurist of juridisch onderlegd?

Vervolgde
Berichten: 427
Lid geworden op: 25 Mar 2020, 12:38

Re: Maatregelen kerk ivm coronavirus

Berichtdoor Vervolgde » 29 Apr 2020, 12:40

Ambtenaar schreef:De NGB is geschreven in een tijd waarin het christelijk geloof de maatschappij domineerde. Daar is nu geen sprake meer van. Een deel van de bevolking is areligieus en weer anderen hangen een andere religie aan. Dus ook in jouw wijze van interpreteren is er mijns inziens ongeoorloofde wijze van interveniëren van de overheid in het kader van art. 6 GW als zij de gezonde leer bevordert en alles wat daarvan afwijkt bestrijdt. En dan hebben we het nog niet eens over de definitie van de gezonde leer. Zelfs op dit forum is het vrij lastig om te komen tot een definiëring daarvan. Veel meer dan een abstracte definitie zal dit niet worden en uitwerking in de praktijk zal altijd onmogelijk zijn. Hoe zou de overheid moeten handhaven?

Terecht merk je even verder in jouw reactie op dat de NGB een geloofsuitspraak is. Dat betekent dat er iets aan voorafgaat. Wat gaat eraan vooraf? Het spreken van God. Hij openbaart zich als de schepper van hemel en aarde. Hij proclameert Zijn heerschappij over alle leven! De aarde is van Hem en de volheid daarvan. Zijn rechtmatige claim op alles laat niets uitgesloten, ook niet de mens.
Ook openbaart Hij zich in Zijn Zoon als verlosser. Waaruit Hij aan de Zoon alle macht in hemel en aarde heeft overgedragen. Dat maakt de katholiciteit van de kerk uit, want zij vindt haar grond in haar Hoofd, Jezus Christus.
Als ik dit geloof, dan leef ik daaruit en gehoorzaam ik daaraan. De geloofsovertuiging op zichzelf genomen laat in het geheel geen discussie toe.

Uit het voorgaande is eenvoudig af te leiden dat het voor een christen in zijn beschouwing niet van belang is of het christelijk geloof de maatschappij domineert of niet. De eerste zorg voor de christen is: wat zegt God ervan? De tweede zorg: hoe verhoud ik me tot dit spreken van God.
Hieruit valt ook de grondwet van de christen af te leiden. Die bestaat in 10 geboden. Die 10 geboden laten geen ruimte voor de zelfbeschikking van een mens. Vandaar dat de christen uit zichzelf nooit toekomt aan verklaringen van de rechten van de mens.
Als hij deze zgn. rechten van de mens al tegenkomt, dan wenst hij ervan verlost te zijn. Immers Gods recht is voor hem absoluut en heeft alle voorrang.
En dat is een fundamentele keuze die kennelijk keer op keer voorligt. Wat is het primaire uitgangspunt in het denken: God of de mens?

De andere vragen die je oproept worden inderdaad lastig om te beantwoorden als deze principiële keuze niet van harte wordt gemaakt. Om daarover toch iets te zeggen het volgende.
Uitgaande van de Goddelijke almacht en heerschappij is het leven voor een christen in een christelijke maatschappij eenvoudig. Is de overheid niet christelijk, zoals in Nederland, dan zal de christen zich permanent afvragen of en in welke mate hij de overheid mag volgen. Zijn streven is en blijft gericht op het realiseren van een christelijke overheid. Zoals je ziet is dit een heel andere optiek dan de vraag naar de mate van overheidsbemoeienis.
Ergens noemde je artikel 36 gevaarlijk. In één opzicht zit er inderdaad een gevaar in dit artikel. En dat is de situatie waarin Nederland op dit moment zit. De kerk (niet de kerkgenootschappen en andere juridische constructies) blijkt niet bij machte om de gezonde leer te verwoorden en vast te houden en daarmee te normeren. De kerk tart daarin het gezag van haar Hoofd en ondermijnt haar eigen gezag. Om daaruit te komen is een radicale omkering nodig, die alleen mogelijk is door schuld en berouw.

Ambtenaar
Berichten: 5416
Lid geworden op: 15 Apr 2017, 14:37

Re: Maatregelen kerk ivm coronavirus

Berichtdoor Ambtenaar » 30 Apr 2020, 10:12

Vervolgde schreef:Terecht merk je even verder in jouw reactie op dat de NGB een geloofsuitspraak is. Dat betekent dat er iets aan voorafgaat. Wat gaat eraan vooraf? Het spreken van God. Hij openbaart zich als de schepper van hemel en aarde. Hij proclameert Zijn heerschappij over alle leven! De aarde is van Hem en de volheid daarvan. Zijn rechtmatige claim op alles laat niets uitgesloten, ook niet de mens.
Ook openbaart Hij zich in Zijn Zoon als verlosser. Waaruit Hij aan de Zoon alle macht in hemel en aarde heeft overgedragen. Dat maakt de katholiciteit van de kerk uit, want zij vindt haar grond in haar Hoofd, Jezus Christus.
Als ik dit geloof, dan leef ik daaruit en gehoorzaam ik daaraan. De geloofsovertuiging op zichzelf genomen laat in het geheel geen discussie toe.

Ik ben het hier niet mee oneens. Maar dit is van een dermate abstract niveau, dat je er alle kanten mee op kunt. Het gaat juist om de interpretatie van dit uitgangspunt. Hoe pas je dit concreet in de praktijk toe? Sommigen vinden dat A voldoet aan bovenstaand uitgangspunt op basis van argumentatie en anderen vinden juist van niet en proclameren B.
Hieruit valt ook de grondwet van de christen af te leiden. Die bestaat in 10 geboden. Die 10 geboden laten geen ruimte voor de zelfbeschikking van een mens. Vandaar dat de christen uit zichzelf nooit toekomt aan verklaringen van de rechten van de mens.
Als hij deze zgn. rechten van de mens al tegenkomt, dan wenst hij ervan verlost te zijn. Immers Gods recht is voor hem absoluut en heeft alle voorrang. En dat is een fundamentele keuze die kennelijk keer op keer voorligt. Wat is het primaire uitgangspunt in het denken: God of de mens?

Ook dit is weer een abstracte benadering. Je kunt daar in de praktijk niet zoveel mee vanwege interpretatieverschillen over de toepassing. Verder ben ik van mening dat een aantal artikelen uit het EVRM zijn te herleiden vanuit de Bijbel.
Uitgaande van de Goddelijke almacht en heerschappij is het leven voor een christen in een christelijke maatschappij eenvoudig. Is de overheid niet christelijk, zoals in Nederland, dan zal de christen zich permanent afvragen of en in welke mate hij de overheid mag volgen. Zijn streven is en blijft gericht op het realiseren van een christelijke overheid. Zoals je ziet is dit een heel andere optiek dan de vraag naar de mate van overheidsbemoeienis.

Persoonlijk streef ik helemaal niet naar een christelijke overheid. Wat moet je je voorstellen bij een christelijke overheid? En dan kom ik weer terug op interpretatie van de Bijbel en belijdenisgeschriften. In de praktijk zal een christelijke overheid al snel leiden dictatuur.
Ergens noemde je artikel 36 gevaarlijk. In één opzicht zit er inderdaad een gevaar in dit artikel. En dat is de situatie waarin Nederland op dit moment zit. De kerk (niet de kerkgenootschappen en andere juridische constructies) blijkt niet bij machte om de gezonde leer te verwoorden en vast te houden en daarmee te normeren. De kerk tart daarin het gezag van haar Hoofd en ondermijnt haar eigen gezag. Om daaruit te komen is een radicale omkering nodig, die alleen mogelijk is door schuld en berouw.

Ik vind het uitermate ongezond dat een overheid zich bemoeit met de religieuze opvattingen van mensen en de wijze waarop zij hun leven willen invullen (tot op zekere hoogte dan), ongeacht de visie van het kabinet.

Vervolgde
Berichten: 427
Lid geworden op: 25 Mar 2020, 12:38

Re: Maatregelen kerk ivm coronavirus

Berichtdoor Vervolgde » 30 Apr 2020, 12:25

Ambtenaar schreef:
Vervolgde schreef:Terecht merk je even verder in jouw reactie op dat de NGB een geloofsuitspraak is. Dat betekent dat er iets aan voorafgaat. Wat gaat eraan vooraf? Het spreken van God. Hij openbaart zich als de schepper van hemel en aarde. Hij proclameert Zijn heerschappij over alle leven! De aarde is van Hem en de volheid daarvan. Zijn rechtmatige claim op alles laat niets uitgesloten, ook niet de mens.
Ook openbaart Hij zich in Zijn Zoon als verlosser. Waaruit Hij aan de Zoon alle macht in hemel en aarde heeft overgedragen. Dat maakt de katholiciteit van de kerk uit, want zij vindt haar grond in haar Hoofd, Jezus Christus.
Als ik dit geloof, dan leef ik daaruit en gehoorzaam ik daaraan. De geloofsovertuiging op zichzelf genomen laat in het geheel geen discussie toe.

Ik ben het hier niet mee oneens. Maar dit is van een dermate abstract niveau, dat je er alle kanten mee op kunt. Het gaat juist om de interpretatie van dit uitgangspunt. Hoe pas je dit concreet in de praktijk toe? Sommigen vinden dat A voldoet aan bovenstaand uitgangspunt op basis van argumentatie en anderen vinden juist van niet en proclameren B. .

Dit klinkt niet als de keuze dat God het voor het zeggen heeft en de mens slechts dient te gehoorzamen in geloof. Ook het verdere van de posting neigt naar de opvatting dat niet God, maar de mens het voor het zeggen heeft. Dat wordt nu niet zo stellig geformuleerd, maar er volgt een soort van bezweringsformule: niet mee oneens. Alles draait om interpretatie en een afstandelijke overheid. Is zekerheid in geloof nog aanwezig?

Toen ik dit voortschrijdend interpreterende tot me liet doordringen moest ik denken aan onze voorvaderen op de bekende synode van Dordrecht. Daar was in eerste instantie een hele groepering van mensen, waaronder ook theologen die de opvattingen verdedigden op basis van interpretaties. Ook zij hadden een opvatting waar de overheid moest staan. Ook zij gebruikten versluierende formuleringen. Remonstranten werden ze toen genoemd.
Ik kan me nu heel goed voorstellen hoe ds. Bogerman tot zijn rede gekomen is, met het bekende geheel niet abstracte resultaat.

Met dit leerzame voorbeeld van onze voorvaderen stop ik mijn bijdrage aan dit topic. Verder gaan lijkt niet opbouwend noch tot stichting te zijn.

Ambtenaar
Berichten: 5416
Lid geworden op: 15 Apr 2017, 14:37

Re: Maatregelen kerk ivm coronavirus

Berichtdoor Ambtenaar » 30 Apr 2020, 14:20

Vervolgde schreef:Dit klinkt niet als de keuze dat God het voor het zeggen heeft en de mens slechts dient te gehoorzamen in geloof. Ook het verdere van de posting neigt naar de opvatting dat niet God, maar de mens het voor het zeggen heeft. Dat wordt nu niet zo stellig geformuleerd, maar er volgt een soort van bezweringsformule: niet mee oneens. Alles draait om interpretatie en een afstandelijke overheid. Is zekerheid in geloof nog aanwezig?

Jij komt niet veel verder dan geloofsuitspraken en abstracte redeneringen. Geef nu eens concreet aan hoe dit de huidige politiek-bestuurlijke en sociaal-maatschappelijke constellatie tot uiting komt. Wat betekent het dat God het voor het zeggen heeft in relatie tot de huidige crisis?
Toen ik dit voortschrijdend interpreterende tot me liet doordringen moest ik denken aan onze voorvaderen op de bekende synode van Dordrecht. Daar was in eerste instantie een hele groepering van mensen, waaronder ook theologen die de opvattingen verdedigden op basis van interpretaties. Ook zij hadden een opvatting waar de overheid moest staan. Ook zij gebruikten versluierende formuleringen. Remonstranten werden ze toen genoemd. Ik kan me nu heel goed voorstellen hoe ds. Bogerman tot zijn rede gekomen is, met het bekende geheel niet abstracte resultaat.

Dus ik ben in jouw ogen een Remonstrant? En de contra-remonstrantse visie is niet gebaseerd op interpretatie van de Bijbel? De Remonstranten waren in de minderheid en het meerderheidsstandpunt van de Contraremonstranten was dus per definitie de dominante visie. En omdat wij met deze visie zijn opgegroeid zijn we er van overtuigd dat deze visie de juiste is.
Met dit leerzame voorbeeld van onze voorvaderen stop ik mijn bijdrage aan dit topic. Verder gaan lijkt niet opbouwend noch tot stichting te zijn.

Het is maar wat je leerzaam vindt. Concreet ben je niet geworden, je hebt wat open deuren ingetrapt.

Gebruikersavatar
Bonny
Berichten: 2254
Lid geworden op: 03 Aug 2007, 16:29
Locatie: In partibus infidelium
Contact:

Artikel 36 NGB

Berichtdoor Bonny » 30 Apr 2020, 21:42

In het topic over de maatregelen in de kerk tgen het Coronavirus werd even gesproken over artikel 36 NGB en de implicaties voor de samenleving. Wellicht is het interessant om er in een apart topic verder over te discussiëren. Voorde goede orde nog even de tekst, van theologienet gehaald.

Artikel 36. Van het ambt der overheid.

Wij geloven dat onze goede God, uit oorzaak der verdorvenheid des menselijken geslachts, koningen, prinsen en overheden verordend heeft; willende dat de wereld geregeerd worde door wetten en politiën*, opdat de ongebondenheid der mensen bedwongen worde en het alles met goede ordinantie onder de mensen toega. Tot dat einde heeft Hij de overheid het zwaard in handen gegeven tot straf der bozen en bescherming der vromen. En hun ambt is, niet alleen acht te nemen en te waken over de politie*, maar ook de hand te houden aan den heiligen kerkendienst; om te weren en uit te roeien alle afgoderij en valsen godsdienst, om het rijk van den antichrist te gronde te werpen, en het Koninkrijk van Jezus Christus te doen vorderen, het woord des Evangelies overal te doen prediken, opdat God van een iegelijk geëerd en gediend worde, gelijk Hij in Zijn Woord gebiedt. Voorts, een ieder, van wat kwaliteit, conditie of staat hij zij, is schuldig zich den overheden te onderwerpen, schattingen te betalen, hun eer en eerbied toe te dragen, en hun gehoorzaam te zijn in alle dingen die niet strijden tegen Gods Woord; voor hen biddende in hun gebeden, opdat hen de Heere stieren wille in al hun wegen, en dat wij een gerust en stil leven leiden in alle godzaligheid en eerbaarheid. En hierin verwerpen wij de wederdopers en andere oproerige mensen, en in het gemeen al degenen die de overheden en magistraten verwerpen en de justitie omstoten willen, invoerende de gemeenschap der goederen, en verwarren de eerbaarheid, die God onder mensen gesteld heeft.

* politiën betekent hier verordeningen.
* politie betekent hier staatsbestuur.
The Groom's still waiting at the altar

Gebruikersavatar
Hollander
Berichten: 2598
Lid geworden op: 26 Aug 2019, 11:54

Re: Artikel 36 NGB

Berichtdoor Hollander » 30 Apr 2020, 21:46

Kunnen de reacties over NGB art. 36 door de mods niet beter ook overgezet worden? ;)

eilander
Moderator
Berichten: 15364
Lid geworden op: 15 Okt 2007, 21:42

Re: Artikel 36 NGB

Berichtdoor eilander » 30 Apr 2020, 23:25

Hollander schreef:Kunnen de reacties over NGB art. 36 door de mods niet beter ook overgezet worden? ;)

Gedaan. Ik heb m'n best gedaan, maar het was niet altijd helemaal met een schaartje te knippen.

Gebruikersavatar
Hollander
Berichten: 2598
Lid geworden op: 26 Aug 2019, 11:54

Re: Artikel 36 NGB

Berichtdoor Hollander » 01 Mei 2020, 09:46

eilander schreef:
Hollander schreef:Kunnen de reacties over NGB art. 36 door de mods niet beter ook overgezet worden? ;)

Gedaan. Ik heb m'n best gedaan, maar het was niet altijd helemaal met een schaartje te knippen.
Bedankt! :super

Hoopvol
Berichten: 479
Lid geworden op: 20 Mar 2020, 08:36

Re: Artikel 36 NGB

Berichtdoor Hoopvol » 01 Mei 2020, 20:05

Volgens mij mag je artikel 36 niet zomaar afdanken. Ik stel zelfs voor dat de overheid wetten gaat baseren op dit artikel.

Als je er van uit gaat dat elk mens tot Gods eer moet leven, dat niemand onbekeerd zou mogen zijn. Dan mag onze overheid ook niet onbekeerd zijn. Dan moet onze overheid wel alle valse godsdiensten verdrijven. En ja dan verdwijnt ook de vrijheid van godsdienst. Er kunnen wetten uitgevaardigd worden waarin staat dat we de enige ware God moeten dienen. Al is het maar uitwendig. Waarom? Omdat God het waard is.

Gaat dat gebeuren? Ik denk het niet. Het is te idealistisch. Ik verwacht ook niet dat het zal gebeuren. Maar heel strikt genomen is de wet van vrijheid van godsdienst een goddeloze wet. Deze wet zorgt er voor dat we andere goden kunnen dienen en mogen dienen. Nederland is zo ver afgedwaald dat een goddeloze wet ons christelijk geloof moet beschermen.
Dus ik stel voor, de vrijheid van godsdienst er uit, art. 36 er in.

Gebruikersavatar
Bonny
Berichten: 2254
Lid geworden op: 03 Aug 2007, 16:29
Locatie: In partibus infidelium
Contact:

Re: Artikel 36 NGB

Berichtdoor Bonny » 01 Mei 2020, 23:14

Hoopvol schreef:Volgens mij mag je artikel 36 niet zomaar afdanken. Ik stel zelfs voor dat de overheid wetten gaat baseren op dit artikel.

Als je er van uit gaat dat elk mens tot Gods eer moet leven, dat niemand onbekeerd zou mogen zijn. Dan mag onze overheid ook niet onbekeerd zijn. Dan moet onze overheid wel alle valse godsdiensten verdrijven. En ja dan verdwijnt ook de vrijheid van godsdienst. Er kunnen wetten uitgevaardigd worden waarin staat dat we de enige ware God moeten dienen. Al is het maar uitwendig. Waarom? Omdat God het waard is.

Gaat dat gebeuren? Ik denk het niet. Het is te idealistisch. Ik verwacht ook niet dat het zal gebeuren. Maar heel strikt genomen is de wet van vrijheid van godsdienst een goddeloze wet. Deze wet zorgt er voor dat we andere goden kunnen dienen en mogen dienen. Nederland is zo ver afgedwaald dat een goddeloze wet ons christelijk geloof moet beschermen.
Dus ik stel voor, de vrijheid van godsdienst er uit, art. 36 er in.

Het is inderdaad idealistisch. Maar - en daar verzand deze discussie meestal - hoe moet de overheid in de praktijk dit uitvoeren?
om te weren en uit te roeien alle afgoderij en valsen godsdienst
. Wat is een valse godsdienst en wat niet? Waar ligt de scheidslijn tussen goed en fout? Wie bepaalt waar de scheidslijn zal liggen? Het Woord Gods, nogal wiedes, zullen velen zeggen.

Maar nu eens puur als voorbeeld en volstrekt hypothetisch : in de OGGin heerst een andere opvatting van wat het Woord Gods de zuivere leer noemt dan bijvoorbeeld de GKNh. Evenzo heeft de HHK hier een andere opvatting over dan de CGK. Welke opvatting is dan leidend? Die van de HHK? En waarom?

En dan noem ik enkel nog de kerken die onder dit forum vallen. En die zijn in Nederland een minderheid. Dan zijn er nog Katholieken, Rooms, oud, Oosters. Daarnaast diverse Pinkster, evangelisch en baptistenkerken. Die hebben ook allen een visie op de Zuivere Bijbelse leer.

Hoe moet je dan als overheid zijnde gaan bepalen wat afgoderij en valse godsdienst is die geweerd moet worden? Deze vraag hebben de op dit forum aanwezige voorstanders van het onverkorte artikel 36 tot nu niet kunnen beantwoorden. Ik ben wel benieuwd.
The Groom's still waiting at the altar

Ambtenaar
Berichten: 5416
Lid geworden op: 15 Apr 2017, 14:37

Re: Artikel 36 NGB

Berichtdoor Ambtenaar » 02 Mei 2020, 07:19

Hoopvol schreef:Volgens mij mag je artikel 36 niet zomaar afdanken. Ik stel zelfs voor dat de overheid wetten gaat baseren op dit artikel.

Het is hetzelfde als met @Vervolgde. Wel zeggen wat de overheid zou moeten doen, maar geen idee hoe.

Gaat dat gebeuren? Ik denk het niet. Het is te idealistisch. Ik verwacht ook niet dat het zal gebeuren. Maar heel strikt genomen is de wet van vrijheid van godsdienst een goddeloze wet. Deze wet zorgt er voor dat we andere goden kunnen dienen en mogen dienen. Nederland is zo ver afgedwaald dat een goddeloze wet ons christelijk geloof moet beschermen.
Dus ik stel voor, de vrijheid van godsdienst er uit, art. 36 er in.

Als men dit strikt had toegepast, vrijheid van godsdienst bestrijden, in het verleden, was jij nog Rooms-Katholiek geweest.

Hoopvol
Berichten: 479
Lid geworden op: 20 Mar 2020, 08:36

Re: Artikel 36 NGB

Berichtdoor Hoopvol » 02 Mei 2020, 07:35

Ambtenaar schreef:
Hoopvol schreef:Volgens mij mag je artikel 36 niet zomaar afdanken. Ik stel zelfs voor dat de overheid wetten gaat baseren op dit artikel.

Het is hetzelfde als met @Vervolgde. Wel zeggen wat de overheid zou moeten doen, maar geen idee hoe.
Ik heb ook geen idee hoe, het is idealistisch zeg ik. Omdat we zo ver afgeweken zijn van de Heere.
Gaat dat gebeuren? Ik denk het niet. Het is te idealistisch. Ik verwacht ook niet dat het zal gebeuren. Maar heel strikt genomen is de wet van vrijheid van godsdienst een goddeloze wet. Deze wet zorgt er voor dat we andere goden kunnen dienen en mogen dienen. Nederland is zo ver afgedwaald dat een goddeloze wet ons christelijk geloof moet beschermen.
Dus ik stel voor, de vrijheid van godsdienst er uit, art. 36 er in.

Als men dit strikt had toegepast, vrijheid van godsdienst bestrijden, in het verleden, was jij nog Rooms-Katholiek geweest.

Ja dat klopt. Maar: in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Ik denk ook niet dat het uitvoerbaar is zonder een wonder. Ik verwacht het ook niet. Maar het zou toch te wensen zijn dat er een nationale bekering kwam? Dat ieder terugkeert naar de Heere? En vanuit dat oogpunt, als ieder zich laat leiden door het gebed, dan vervallen we niet in het Rooms Katolicisme. Maar ja, het was idealistisch..


Terug naar “Theologie - Dogma en Belijdenis”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: JacobJ en 2 gasten